– (99)

دانشکده اديان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر بررسی شمایل پیامبر و ائمه در نگارگری ایرانی با تکیه بر دو دورهی ایلخانی و تیموری استاد راهنما:جناب آقاي دکتر سیدرضی…

– (98)

دانشکده اديان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر بررسی شمایل پیامبر و ائمه در نگارگری ایرانی با تکیه بر دو دورهی ایلخانی و تیموری استاد راهنما:جناب آقاي دکتر سیدرضی…

2171065-19812000 موسسه آموز عالی روزبهان غیر انتفاعی – غیر دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش معماری عنوان طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری…

– (94)

2171065-19812000 موسسه آموز عالی روزبهان غیر انتفاعی – غیر دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش معماری عنوان طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری…

– (93)

دانشکده مهندسی مکانیک پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته‌ مهندسي مکانيک (طراحي کاربردي) تحلیل تنش روتور توربین گازی به کمک مکانیک آسیب پیوسته به کوشش حمید رنجبر استاد راهنما: دكتر…

– (92)

دانشکده مهندسی مکانیک پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته‌ مهندسي مکانيک (طراحي کاربردي) تحلیل تنش روتور توربین گازی به کمک مکانیک آسیب پیوسته به کوشش حمید رنجبر استاد راهنما: دكتر…

– (91)

2901957556500 -204470-57023000 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشکده مکانیک پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید عنوان بررسی عددی و تجربی فرآیند…