– (99)

ساختاردر انتها باید به نمایی کلی از ساختار پایان نامه اشاره کرد. نوشتار حاضر به گونهای طراحی و تنظیم شد تا در دو فصل مجزا و با توجه به دو…

– (98)

ساختاردر انتها باید به نمایی کلی از ساختار پایان نامه اشاره کرد. نوشتار حاضر به گونهای طراحی و تنظیم شد تا در دو فصل مجزا و با توجه به دو…

از آنجا که در بيشتر کشورهايي که جهت جذب گردشگر برنامه هاي بلند مدت دارند دهکده هاي گردشگري از استانداردهاي ويژه اي برخوردار است. جهت برنامه‌ريزي بهتر وجلوگيري از بسياري…

– (94)

از آنجا که در بيشتر کشورهايي که جهت جذب گردشگر برنامه هاي بلند مدت دارند دهکده هاي گردشگري از استانداردهاي ويژه اي برخوردار است. جهت برنامه‌ريزي بهتر وجلوگيري از بسياري…

– (93)

عنوان و شماره صفحهجدول ‏31 مقدار آستانه آسیب و پارامتر آسیب بحرانی برای مواد مختلف33جدول ‏32 متغیرهای حالت، مکانیزم فیزیکی تغییرشکل و متغیر ترمودینامیکی متناظر37جدول ‏33 معادلات الاستو– (ویسکو-) پلاستیسیته…

– (92)

عنوان و شماره صفحهجدول ‏31 مقدار آستانه آسیب و پارامتر آسیب بحرانی برای مواد مختلف33جدول ‏32 متغیرهای حالت، مکانیزم فیزیکی تغییرشکل و متغیر ترمودینامیکی متناظر37جدول ‏33 معادلات الاستو– (ویسکو-) پلاستیسیته…

– (91)

2212975-64071500صورت جلسه دفاعبا تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید لطفی شهپر در رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید تحت عنوان: بررسی عددی و…