منابع پایان نامه درباره
شبکه عصبی، ARIMA، مدل سازی، شبکه های عصبی

منابع پایان نامه درباره شبکه عصبی، ARIMA، مدل سازی، شبکه های عصبی

متفاوتی ارائه شده است . ویجند و همکاران [۱۳]دریافتند که شبکه عصبی در پیش بینی نرخ مبادله دلار آمریکا در مقابل مارک آلمان بهتر از گام های تصادفی عمل می کند . کو ان و لیو [۱۴] قابلیت پیش بینی …


منابع پایان نامه درباره
شبکه عصبی، شبکه های عصبی، طبقه بندی، پردازش اطلاعات

منابع پایان نامه درباره شبکه عصبی، شبکه های عصبی، طبقه بندی، پردازش اطلاعات

های احتمال مربوط به متغیرهای مالی از توزیع های احتمال استاندارد و شناخته شده تبعیت نمی کنند . متغیرهای مالی یکی از وسیع ترین زمینه های کاربردی این مدل ها در پیش بینی هستند .[۵] ۲ – ۶ – ۱ …


منابع پایان نامه درباره
سری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، ARIMA

منابع پایان نامه درباره سری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، ARIMA

کرد . شکل (۲-۴) تغییرات نامنظم [۳] با توجه به مولفه های فوق الگوهای سری زمانی را به صورت زیر در نظر می گیریم : X_t=T.S.C.I(2-22) که در آن X_t مقدار مشاهده شده در لحظه t و T روند ، …


منابع پایان نامه درباره
رگرسیون، سری های زمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی

منابع پایان نامه درباره رگرسیون، سری های زمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی

محاسبه توان لیاپانوف از طریق اندازه گیری مقدار کشیدگی یا خمیدگی که در حرکت سیستم رخ می دهد ، انجام می شود . در واقع ، در این روش ، سرعت متوسطی که مسیرهای انتقالی دو نقطه ای که در …


منابع پایان نامه درباره
جذب کننده، شدت وابستگی، رگرسیون خطی، اندازه گیری

منابع پایان نامه درباره جذب کننده، شدت وابستگی، رگرسیون خطی، اندازه گیری

یه سری های پویای پایدار ( معمولی یا آشوبی ) دارای حدی هستند که به آن تعادل یا جذب کننده گفته می شود . به عنوان مثال مسیر زمانی x_t در معادله تفاضلی مرتبه اول 〖 x〗_(t+1)=0.2x_tبه سمت مقدار تعادلی …


منابع پایان نامه درباره
بانک مرکزی، جریان تجاری، نیاز به شناخت، کوتاه مدت

منابع پایان نامه درباره بانک مرکزی، جریان تجاری، نیاز به شناخت، کوتاه مدت

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع تحقیق ۲ – ۱ تعریف ارز ارز یعنی بهاء ، قیمت ، نرخ و سندهای تجاری که ارزش آن به پول های کشور دیگر مشخص می شود . ارز در اصطلاح به پول های …


پایان نامه با کلید واژه های
شبکه عصبی، ARIMA، مدل سازی، شبکه های عصبی

پایان نامه با کلید واژه های شبکه عصبی، ARIMA، مدل سازی، شبکه های عصبی

[۱۳]دریافتند که شبکه عصبی در پیش بینی نرخ مبادله دلار آمریکا در مقابل مارک آلمان بهتر از گام های تصادفی عمل می کند . کو ان و لیو [۱۴] قابلیت پیش بینی برون نمونه ای شبکه های عصبی برای نرخ …


پایان نامه با کلید واژه های
شبکه عصبی، شبکه های عصبی، پردازش اطلاعات، طبقه بندی

پایان نامه با کلید واژه های شبکه عصبی، شبکه های عصبی، پردازش اطلاعات، طبقه بندی

توزیع های احتمال استاندارد و شناخته شده تبعیت نمی کنند . متغیرهای مالی یکی از وسیع ترین زمینه های کاربردی این مدل ها در پیش بینی هستند .[۵] ۲ – ۶ – ۱ ساختار مدل های شبکه های عصبی مصنوعی …


پایان نامه با کلید واژه های
سری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، تقسیم بندی

پایان نامه با کلید واژه های سری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، تقسیم بندی

[۳] با توجه به مولفه های فوق الگوهای سری زمانی را به صورت زیر در نظر می گیریم : X_t=T.S.C.I(2-22) که در آن X_t مقدار مشاهده شده در لحظه t و T روند ، S تغییرات فصلی ، C تغییرات …


پایان نامه با کلید واژه های
رگرسیون، سری های زمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی

پایان نامه با کلید واژه های رگرسیون، سری های زمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی

مقدار کشیدگی یا خمیدگی که در حرکت سیستم رخ می دهد ، انجام می شود . در واقع ، در این روش ، سرعت متوسطی که مسیرهای انتقالی دو نقطه ای که در ابتدا به هم نزدیک بوده اند به …