پایان نامه با کلید واژه های
جذب کننده، اندازه گیری، شدت وابستگی، رگرسیون خطی

پایان نامه با کلید واژه های جذب کننده، اندازه گیری، شدت وابستگی، رگرسیون خطی

وبی ) دارای حدی هستند که به آن تعادل یا جذب کننده گفته می شود . به عنوان مثال مسیر زمانی x_t در معادله تفاضلی مرتبه اول 〖 x〗_(t+1)=0.2x_tبه سمت مقدار تعادلی x = 0 گرایش دارد ، به طوری …


پایان نامه با کلید واژه های
بانک مرکزی، جریان تجاری، نیاز به شناخت، کوتاه مدت

پایان نامه با کلید واژه های بانک مرکزی، جریان تجاری، نیاز به شناخت، کوتاه مدت

۲ – ۱ تعریف ارز ارز یعنی بهاء ، قیمت ، نرخ و سندهای تجاری که ارزش آن به پول های کشور دیگر مشخص می شود . ارز در اصطلاح به پول های رایج خارجی گفته می شود . به …


منبع پایان نامه با موضوع
شبکه عصبی، ARIMA، مدل سازی، شبکه های عصبی

منبع پایان نامه با موضوع شبکه عصبی، ARIMA، مدل سازی، شبکه های عصبی

متفاوتی ارائه شده است . ویجند و همکاران [۱۳]دریافتند که شبکه عصبی در پیش بینی نرخ مبادله دلار آمریکا در مقابل مارک آلمان بهتر از گام های تصادفی عمل می کند . کو ان و لیو [۱۴] قابلیت پیش بینی …


منبع پایان نامه با موضوع
شبکه عصبی، شبکه های عصبی، طبقه بندی، پردازش اطلاعات

منبع پایان نامه با موضوع شبکه عصبی، شبکه های عصبی، طبقه بندی، پردازش اطلاعات

های احتمال مربوط به متغیرهای مالی از توزیع های احتمال استاندارد و شناخته شده تبعیت نمی کنند . متغیرهای مالی یکی از وسیع ترین زمینه های کاربردی این مدل ها در پیش بینی هستند .[۵] ۲ – ۶ – ۱ …


منبع پایان نامه با موضوع
سری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، ARIMA

منبع پایان نامه با موضوع سری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، ARIMA

کرد . شکل (۲-۴) تغییرات نامنظم [۳] با توجه به مولفه های فوق الگوهای سری زمانی را به صورت زیر در نظر می گیریم : X_t=T.S.C.I(2-22) که در آن X_t مقدار مشاهده شده در لحظه t و T روند ، …


منبع پایان نامه با موضوع
رگرسیون، سری های زمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی

منبع پایان نامه با موضوع رگرسیون، سری های زمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی

محاسبه توان لیاپانوف از طریق اندازه گیری مقدار کشیدگی یا خمیدگی که در حرکت سیستم رخ می دهد ، انجام می شود . در واقع ، در این روش ، سرعت متوسطی که مسیرهای انتقالی دو نقطه ای که در …


منبع پایان نامه با موضوع
جذب کننده، شدت وابستگی، رگرسیون خطی، اندازه گیری

منبع پایان نامه با موضوع جذب کننده، شدت وابستگی، رگرسیون خطی، اندازه گیری

یه سری های پویای پایدار ( معمولی یا آشوبی ) دارای حدی هستند که به آن تعادل یا جذب کننده گفته می شود . به عنوان مثال مسیر زمانی x_t در معادله تفاضلی مرتبه اول 〖 x〗_(t+1)=0.2x_tبه سمت مقدار تعادلی …


منبع پایان نامه با موضوع
بانک مرکزی، جریان تجاری، نیاز به شناخت، کوتاه مدت

منبع پایان نامه با موضوع بانک مرکزی، جریان تجاری، نیاز به شناخت، کوتاه مدت

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع تحقیق ۲ – ۱ تعریف ارز ارز یعنی بهاء ، قیمت ، نرخ و سندهای تجاری که ارزش آن به پول های کشور دیگر مشخص می شود . ارز در اصطلاح به پول های …


پایان نامه ارشد رایگان درمورد
شبکه عصبی، ARIMA، مدل سازی، شبکه های عصبی

پایان نامه ارشد رایگان درمورد شبکه عصبی، ARIMA، مدل سازی، شبکه های عصبی

است . ویجند و همکاران [۱۳]دریافتند که شبکه عصبی در پیش بینی نرخ مبادله دلار آمریکا در مقابل مارک آلمان بهتر از گام های تصادفی عمل می کند . کو ان و لیو [۱۴] قابلیت پیش بینی برون نمونه ای …


پایان نامه ارشد رایگان درمورد
شبکه عصبی، شبکه های عصبی، طبقه بندی، پردازش اطلاعات

پایان نامه ارشد رایگان درمورد شبکه عصبی، شبکه های عصبی، طبقه بندی، پردازش اطلاعات

مربوط به متغیرهای مالی از توزیع های احتمال استاندارد و شناخته شده تبعیت نمی کنند . متغیرهای مالی یکی از وسیع ترین زمینه های کاربردی این مدل ها در پیش بینی هستند .[۵] ۲ – ۶ – ۱ ساختار مدل …