– (93)

دانشکده مهندسی مکانیک پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته‌ مهندسي مکانيک (طراحي کاربردي) تحلیل تنش روتور توربین گازی به کمک مکانیک آسیب پیوسته به کوشش حمید رنجبر استاد راهنما: دكتر…

– (94)

2171065-19812000 موسسه آموز عالی روزبهان غیر انتفاعی – غیر دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش معماری عنوان طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری…

2171065-19812000 موسسه آموز عالی روزبهان غیر انتفاعی – غیر دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش معماری عنوان طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری…

– (98)

دانشکده اديان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر بررسی شمایل پیامبر و ائمه در نگارگری ایرانی با تکیه بر دو دورهی ایلخانی و تیموری استاد راهنما:جناب آقاي دکتر سیدرضی…

– (99)

دانشکده اديان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر بررسی شمایل پیامبر و ائمه در نگارگری ایرانی با تکیه بر دو دورهی ایلخانی و تیموری استاد راهنما:جناب آقاي دکتر سیدرضی…

– (88)

1929765-25908000 دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) دانشكده مهندسي عمران و محیط زیست پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توامکربناسیون و نفوذ یون…

– (89)

1929765-25908000 دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) دانشكده مهندسي عمران و محیط زیست پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توامکربناسیون و نفوذ یون…