– (303)

زمستان 1389تشكر و قدرداني :اساتید ارجمند و گران‌قدرم جناب آقايان” دکتر مسعود اسفنده ” ،” دکتر سید مجتبی میر عابدینی ” و استاد همیشه همراه و همپا جناب آقای “…

– (306)

تزریق : که شامل تزریق گاز به مایع جاری یا ساکن از یک سطح انتقال حرارت متخلخل می باشد. در این روش یک سیال شبیه به سیال فرایند از جریان…

– (307)

تزریق : که شامل تزریق گاز به مایع جاری یا ساکن از یک سطح انتقال حرارت متخلخل می باشد. در این روش یک سیال شبیه به سیال فرایند از جریان…

– (308)

نتایج حاصل نشان می دهد که الگوی معماری مسکونی خانه های نوین دورۀ پهلوی دوم در شیراز عمدتاً به صورت برونگرا در دو طبقۀ غیر مجزا با الگوی سکونت تک…

– (309)

نتایج حاصل نشان می دهد که الگوی معماری مسکونی خانه های نوین دورۀ پهلوی دوم در شیراز عمدتاً به صورت برونگرا در دو طبقۀ غیر مجزا با الگوی سکونت تک…

– (31)

شکل 2-1 اصطلاحات مهم در بازاریابی14شکل 2-2 مدل سينک و تاتل38شکل 2-3 مدل ماتریس عملکرد39شکل 2-4 مدل هرم عملکرد40شکل 2-5 مدل کارت امتیازی متوازن41شکل 2-6 مدل تحلیل ذینفعان43شکل 2-7 مدل…