– (84)

تقديم به :بلنداي آسمان زندگي ام، اسوه ماندگار مهر،صفا، صميميت و ذره ذره وجود و هستي ام، پدرمکه فتح قله هاي سختي را با همت به من آموخت، هم او…

– (85)

بهرهبرداری از این انرژی نیازمند رسیدن به تکنولوژی و صنعت فوتوولتائیک که تولیدکنندهی انواع سلولهای فوتوولتائیک است، میباشد. این سلولها تبدیلکنندهی مستقیم انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی هستند. این سلولها…

– (86)

فصل اول1مقدمه1مقدمه21-1- اهمیت سایش و خوردگی در صنعت21-2- سایش و خوردگی در صنایع نفت و گاز3فصل دوم7تئوری تحقیق72-1- تعاریف سایش و خوردگی82-2- انواع خوردگي102-2-1- خوردگي گالوانیک112-2-2- خوردگی یکنواخت112-2-3- خوردگي پیل…

– (87)

ABCDشکل4-1:تصویر CT آگزیال از سپتاهای سینوس ماگزیلاA-تصویر سپتای کامل.B-سپتای ناکامل.C-سپتای باکوپالاتالD-سپتای ساژیتالABCDشکل4-1:تصویر CT آگزیال از سپتاهای سینوس ماگزیلاA-تصویر سپتای کامل.B-سپتای ناکامل.C-سپتای باکوپالاتالD-سپتای ساژیتال سینوس اتموئید:در نوزادان تازه متولد شده، فقط…

– (88)

فصل اول11-مقدمه11-1-مقدمه و اهمیت موضوع11-2-ضرورت انجام تحقیق11-3-اهداف پایان نامه31-4-چارچوب پایان نامه3فصل دوم52-مروری بر ادبیات فنی52-1-مقدمه52-1-1-ساختار بتن72-1-2-ساختار فاز سنگدانه72-1-3-ساختار سیمان خمیر هیدراته72-1-4-مواد جامد در خمیر هیدراته شده82-1-5-فضاهای خالی در خمیر سیمان…

– (89)

فصل اول11-مقدمه11-1-مقدمه و اهمیت موضوع11-2-ضرورت انجام تحقیق11-3-اهداف پایان نامه31-4-چارچوب پایان نامه3فصل دوم52-مروری بر ادبیات فنی52-1-مقدمه52-1-1-ساختار بتن72-1-2-ساختار فاز سنگدانه72-1-3-ساختار سیمان خمیر هیدراته72-1-4-مواد جامد در خمیر هیدراته شده82-1-5-فضاهای خالی در خمیر سیمان…

– (9)

1-2-4 مشاهده تک کوارک t در Tevatron ……………………………………………………………………………………..412-2-4 مشاهده تک کوارک t در LHC ……………………………………………………………………………………………..43 3-2-4 سطح مقطع ……………………………………………………………………………………………………………………………..443-4 سطح مقطع تولید تک کوارک t در Tevatron و LHC …………………………………………………………47…

– (90)

2212975-64071500صورت جلسه دفاعبا تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید لطفی شهپر در رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید تحت عنوان: بررسی عددی و…

– (91)

2212975-64071500صورت جلسه دفاعبا تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید لطفی شهپر در رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید تحت عنوان: بررسی عددی و…

– (92)

عنوان و شماره صفحهجدول ‏31 مقدار آستانه آسیب و پارامتر آسیب بحرانی برای مواد مختلف33جدول ‏32 متغیرهای حالت، مکانیزم فیزیکی تغییرشکل و متغیر ترمودینامیکی متناظر37جدول ‏33 معادلات الاستو– (ویسکو-) پلاستیسیته…