– (81)

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد، گرایش روش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی…

– (80)

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد، گرایش روش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی…

– (8)

4889570548500 دانشگاه صنعتي سهند دانشکده مهندسي پليمر پايان‌نامه کارشناسي ارشد مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر تحت عنوان: مطالعه سنتز و خواص نانوگويچه‌های حساس به دما با پوسته آبدوست نگارش: پوریا پناهیان…

– (79)

دانشکده علوم پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته زمینشناسی اقتصادی مطالعهی کانهزایی سولفیدی ماگمایی در سنگهای اولترامافیک کمپلکس افیولیتی فاریاب، جنوب کرمان به کوشش فاطمه آلسعدی استاد راهنما دکتر محمدعلی رجبزاده…

– (78)

فصل اول مقدمه و کلیات -32829516129000 1-1 مقدمه صخره های مرجانی زیستگاهی غنی و بزرگ، برای تنوع عظیمی از آبزیان و به خصوص ماهیان است. بسیاری از این ماهیان که…

– (77)

centercenter00 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه سوره دانشكده هنر پايان نامه تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد صنايع دستي گرايش پژوهش هنرهاي سنتي عنوان پايان‌نامه بررسي قالي‌هاي طرح درختي در…

– (76)

516890655002500116459091757500 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش میکروبیولوژی عنوان ارزيابي اثر ضدميکروبي…

– (75)

دانشکده مهندسی پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی توسط: فاطمه علوی استاد راهنما: دکتر ستار هاشمی بهمن 1392 اظهارنامه اینجانب…

– (74)

دانشکده مهندسی پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی توسط: فاطمه علوی استاد راهنما: دکتر ستار هاشمی بهمن 1392 اظهارنامه اینجانب…

– (73)

دانشکده مهندسی پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی توسط: فاطمه علوی استاد راهنما: دکتر ستار هاشمی بهمن 1392 اظهارنامه اینجانب…