ماتریس تکامل

نوآوری رادیکال

نوآوری نفوذی

نوآوری نفوذی

نوآوری تدریجی

 
تغییرجدید
تغییرجدید جدید
تغییر بهبودی
تغییر تکنولوژی
تغییر بهبودی
منبع: طالبی؛ ۱۳۸۵، ۱۱۷
پ: نوآوری رادیکال
این نوآوری حاصل مدیریت موفق شرکت در مواردی است که به صورت همزمان مدل کسب و کار و تکنولوژی تغییر می‌کند. یک نوآوری رادیکال مناسب می‌تواند در محیط رقابتی صنعت تغییرات اساسی ایجاد کند. نوآوری‌های رادیکال بیش از حد، می‌توانند منابع را هدر داده و موجب شکل گیری انتظارت غیرواقعی در مورد خلق چیزهای جدید در آینده شوند که ممکن است برای شرکت مهلک و کشنده باشند. بدون حمایت قدرتمند از قابلیت‌ها در نوآوری‌های تدریجی و نفوذی و ایجاد یک ترکیب استراتژیک از انواع نوآوری ها، نوآوری رادیکال می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. باید توجه کرد که ایجاد تعادل و انسجام در پورتفولیو سرمایه گذاری و ایجاد ترکیبات مناسب از نوآوری‌های تدریجی، نفوذی و رادیکال برای تطابق با واقعیات شرکت، از اهمیت بسزایی برخوردارند (همان منبع، ۱۱۸)
ابعاد نوآوری:
در زمینه ابعاد نوآوری تقسیم بندی های متفاوتی وجود دارد اما در مجموع می توان ابعاد زیر را برای
نوآوری برشمرد: ۱- رادیکالی، ۲- تدریجی، ۳- تولیدی، ۴-فرآیندی، ۵- اداری، ۶- تکنولوژیکی (شکری و خیرگو، ۱۳۸۸، ۴۷)
نوآوری تولیدی که به توسعه و ارائه تولیدات و خدمات جدید و بهبود یافته اشاره دارد. نوآوری فرآیندی که در برگیرنده اتخاذ روش های جدید یا بهبود یافته تولید، توزیع یا تحویل خدمت است، تقسیم می شود (جیمنز- جیمنز[۷۰]؛ ۲۰۰۸، ۳۸۹).
نوآوری اداری شامل تغییراتی است که سیاست ها، تخصیص منابع و دیگر فاکتور های مرتبط با ساختار اجتماعی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. این نوع نوآوری از مدیران حرفه سرچشمه می گیرد. نوآوری تکنولوژیکی عبارتست از اتخاذ ایده ای که مستقیما فرآیند های برونداد اصلی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد(دفت؛ ۱۹۷۸، ۲۵۱).
مدیریت نوآوری
مانشی ودیگران(۲۰۰۵) معتقدند که نوآوری، بندرت به خودی خود در سازمان ها اتفاق نمی افتد. در اکثر موارد برای راه اندازی نوآوری در سازمان چندین عامل توانمند کننده وجود دارند که عبارتند از: فرایندها، سیستم ها وساختارها، فرهنگ، شایستگی ها وشبکه ها.(طالبی،۱۳۸۵، ۱۲۲)
تحقیقات مختلف نشان داده اند که سازمان ها یک رویکرد ساختاریافته را جهت اجرای بهتر نوآوری در سازمان پذیرفته اند. البته یک رویکرد رسمی برای اجرای نوآوری، به تنهایی موفقیت آن را تضمین نمی کند. در شکل زیر یک مدل پنج مرحله ای برای مدیریت نوآوری نشان داده شده است.(طالبی، به نقل از:اکه و کافبن؛۲۰۰۱؛صص۳۵-۴۵)
شکل۲-۹ مدل مدیریت نوآوری

استراتژی نوآوری
بازار
محصول
خدمات
فرایندها
به کارگیری

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
Corpobrand by Shark Themes