گرونینگ[۲۱] بیان کرد Qتوبین معیاری پیشرو در اندازه گیری عملکرد مالی است که استفاده زیادی از آن در مطالعات گوناگون شده است ، این نسبت قادر است مشخص کند شرکت از نظر مالی در آینده چگونه عمل خواهد کرد.(گرونینگ،۲۰۰۸)
چانگ در تحقیق خود Q توبین را تعریف کرد که این نسبت برابر ارزش بازار اوراق بهادار شرکت به ارزش جایگزینی دارایی های مشهودش است (چانگ،۱۹۹۴)
به اعتقاد توبین با افزایش ارزش جایگزینی دارایی ها وتجهیزات ، ضریب Qکاهش خواهد یافت در چنین مواقعی شرکت تمایل پیدا می کند به اینکه ، به جای ساخت یا خرید تجهیزات وماشین آلات اقدام به تملک شرکت های دیگر نماید . تئوری پیشنهادی توبین در بین صاحب نظران اقتصادی ومالی دهه ۱۹۹۰ مقبولیت فراوانی یافت. امروزه نیز ضریب Q توبین در بررسی وتحلیل وضعیت مالی شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. بدین معنی که سرمایه گذارانی که قصد خرید سهام شرکتی را دارند، قبل از مبادرت به انجام این کار ابتدا ضریب Q را برای آن شرکت محاسبه می کنند، ضریب Q توبین بالاتر نشان دهنده این است که ارزش جایگزینی تأسیسات وماشین آلات آن شرکت پایین بوده و بالعکس. لذا در شرایط مساوی شرکت هایی که از ضریب Q بالاتری برخوردارند مناسب تر می باشند . وی معتقد بود که این نسبت می تواند برای برآورد وجوه سرمایه گذاری آتی و به تبع آن به عنوان یک شاخص خوب برای شرایط کلی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. در واقع هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص Q توبین ومیزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بوده به طوریکه اگر شاخص Q توبین محاسبه شده برای شرکت بزرگتر از عدد یک باشد ، شرکت انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری ورشد دارد و اگر این نسبت کوچکتر از یک باشد، نشان دهنده آن است که شرکت وضعیت مطلوبی ندارد و سرمایه گذاری در آن متوقف خواهد شد بنابراین بدیهی است اگر از تمامی فرصت های سرمایه گذاری به طور مطلوب بهره برداری شود ارزش نهایی Q توبین به سمت عدد یک تمایل پیدا می کند. سپس توبین عنوان کرد که با استفاده از این نسبت می توان عملکرد شرکت ها را بطور مطلوبتری اندازه گیری کرد. مدل Q توبین در واقع توسط جیمز توبین و ویلیام برنارد در سال ۱۹۶۸ ارائه شد. آنها سعی می کردند تا توضیح دهند که چگونه بازارهای مالی، سرمایه گذاری را نظم بخشیده و اینکه چگونه می توان به یک سرمایه گذار برای یافتن بازارهای جذاب و غیرجذاب ، از نقطه نظر ارزش یاری رساند. براساس این مدل ، یک شرکت در صورتیکه ارزشش در بازار بالا رود اقدام به سرمایه گذاری بیشتر خواهد کرد ودر حالتی که ارزش آن کاهش یابد، از سرمایه گذاری خود خواهد کاست.
تسنگ وتانگ بیان کردند که باید به این نکته توجه کرد که از نسبت Q توبین در بررسی های سرمایه گذاری غیر پولی و عملکرد شرکت استفاده وسیعی شده است ولی تلاش کمی برای بکارگیری این نظریه در ارزیابی سرمایه انسانی انجام گرفته است، چون ارزش بازار وارزش جایگزینی سرمایه انسانی به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست.
میلرو مودیلیانی در سال ۱۹۸۵ با ارائه نظریاتی ابراز کردند که با وجود مفروضات خاصی از جمله وجود بازار رقابت کامل نبود مالیات بردرآمد، نبود هزینه های ورشکستگی، نبود هزینه های نمایندگی و وجود تقارن اطلاعاتی در بین فعالان بازار سرمایه و جایگزینی منابع تأمین مالی داخلی با خارجی، مدیران نمی توانند صرفاً به واسطه ایجاد تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی، ارزش شرکت را تغییر دهند. به عبارت دیگر ارزش شرکت، مستقل از ساختار سرمایه آن است.
معایب نسبت توبین:
الف) محاسبه ارزش جایگزینی دارایی های شرکت مشکل می باشد.
ب) تعیین ارزش بازار سهام شرکت های که عضو بورس اوراق بهادار نیستند ویا سهام شرکت های که عضو بورس اوراق بهادار هستند ولی سهامشان دادو ستد نمی شود مشکل است .
ج) در مخرج کسر دارایی های نامشهود در نظر گرفته نمی شود بنابراین عملکرد شرکتی که سرمایه گذاری زیادی در دارایی های نامشهود کرده اغراق آمیز می باشد.
مزایای نسبت توبین:
الف) سادگی محاسبه برای استفاده کنندگان وتحلیلگران مالی.
ب) سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه آن «در مدل ساده Q».
ج) در ایران به علت عدم وجود اوراق قرضه وسهام ممتاز منتشره توسط شرکت ها ، محاسبه آن ساده است.
د) معیاری است که بیشتر مبتنی بر اطلاعات بازار است بنابراین نقاط ضعف معیارهای مبتنی بر سود حسابداری را ندارد.(صالحی، ۱۳۸۰)
۸-۱-۲-۲ مفهوم وجه نقد حاصل از عملیات
اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریانهای‌ وجوه نقد آتی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط‌ بین‌ سودآوری‌ واحد تجاری‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ایجاد وجه نقد و درنتیجه‌ مشخص‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران‌ و دیگر استفاده‌کنندگان‌ اطلاعات‌ مالی‌ اغلب‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ مدلهایی‌ را برای‌ ارزیابی‌ و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابیهای‌ گذشته‌ مفید واقع‌ شود و رابطه‌ بین‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ و دریافتها و پرداختهای‌ آن‌ را نشان‌ دهد.
۲-۲-۲ اطلاعات بازار
اطلاعات مایه حیات بازار سرمایه است. سرمایه گذاران ریسک آوردن سرمایه های به زحمت بدست آمده خود به بازار سرمایه را پذیرفته اند و به اطلاعاتی که از سوی بازار منتشر می شود تکیه می کنند. آنها به اطلاعاتی معتبر، کامل، به موقع و در قالب هایی که به راحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد نیاز دارند. حال اطلاعات بازار در برگیرنده دسته ای از دانسته هاست که در موقع لزوم شخص را وادار به تغییر موضع، عقیده و تصمیم و یا تجدید نظر در تصمیم گیری می کند. این اطلاعات مربوط به شاخص های بازار سرمایه از جمله حجم معاملات، قیمتهای اولیه و نهایی سهام در معاملات و فروشهای عمده است، که در ادامه به تشریح بیشتر این اطلاعات می پردازیم.
۱-۲-۲-۲حجم معاملات سهام[۲۲]:
حجم معاملات عبارت است از تعداد سهام مبادله شده دریک دوره زمانی مشخص است، که در این پژوهش مجموع تعداد سهام معامله شده در هر سال به عنوان متغیر حجم در نظر گرفته شده است. البته لازم به بیان تفاوت و تمایز بین حجم معاملات و گردش معاملات است که در اغلب مطالعات و تحقیقات از” گردش ” که عبارت از نسبت تعداد سهام مبادله شده در یک روز بخش بر تعداد سهام منتشره در دست سهام داران در پایان همان روز می باشد، به عنوان معیار حجم معاملات استفاده نمود ه اند، که این روش در این پژوهش مورد استفاده قرار نگرفته است.
۲-۲-۲-۲ عوامل موثر بر حجم معاملات سهام[۲۳]
در یک تقسیم بندی کلی عوامل موثر بر حجم معاملات سهام به دو دسته عوامل کلان و خرد تقسیم می شوند که در نمودار ۱-۲، این عوامل بیان شده است
۱– توجه به بودجه سالانه شرکت و پیش بینی سود هر سهم
۲- تحلیل روند اجزا بودجه و قیمت سهام در سالیان گذشته
۳- سیاست تقسیم سود
۴- طرحهای توسعه و افزایش سرمایه
۵- ترکیب سهامداران شرکت و معاملات عمده
۶- ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاریهای شرکت
۷- بدهی های احتمالی
۸- اطلاعات درونی شرکت و شایعات
۹- نسبت قیمت سهام به درآمد هر سهم (P/E)
۱۰- عرضه و تقاضای سهام
عوامل خرد
عوامل موثر بر حجم معاملات سهام
۱– وضعیت سیاسی جهان و کشور
۲- وضعیت اقتصادی جهان و کشور

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است