نتایج مربوط به آماره F نیز نشان می دهد که مدل در حالت کلی معنی دار بوده و با توجه به آماره دوربین-واتسون، فاقد مشکل خود همبستگی است. علاوه بر آن، همچنین نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که در کل دوره پژوهش درصد ناجیزی از تغییرات حجم معاملات ناشی از نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود حاصل از عملیات می باشد.
۷-۴ خلاصه فصل
در این فصل، تجزیه تحلیل اطلاعات پژوهش با جمع آوری، تلخیص، پردازش و آزمون فرضیات انجام شده و به تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق پرداخته ایم. برای انجام چنین امری فرضیه های تحقیق بر اساس آزمون OLS مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته اند و زمینه را برای بررسی فرضیه اصلی فراهم نموده اند.
برای آزمون فرضیه ها ابتدا نرمال بودن و مانایی(ایستایی) متغیرها مورد سنجش قرار گرفته اند، که نتایج حاکی از مانا بودن متغیرها است. در ادامه برای بررسی pooled یا panel بودن داده ها از آزمون F لیمر استفاده شده و برای تعیین و انتخاب یکی از دو الگوی اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که از فرضیه های ۵ گانه مورد بررسی، فرضیه های ۱، ۴ و ۵ رد شده اند و فرضیه های ۲ و ۳ بیانگر آن هستند که متغیرهای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) و نسبت Q توبین با حجم معاملات دارای رابطه معنی داری می باشند.
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها
۱-۵ مقدمه
بخشی از فرایند پژوهش، تهیه طرح استنتاج و تعمیم آن به کل جامعه آماری است. نتیجه گیری، باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهدی حاصل از پژوهش است که در اختیار خوانندگان پژوهش، علاقه مندان به اجرای پژوهش های آتی مبنی بر پژوهش های کنونی و در نهایت استفاده کنندگان کاربردی قرار می دهد.
با توجه به وجود نواقص و نارسائی های عمده در فرآیند تهیه اطلاعت مالی شرکت ها همچون تضاد منافع بین تهیه کنندگان اطلاعات و سرمایه گذاران، استفاده از برآورد و تخمین در تهیه برخی از عناصر صورت سود و زیان و مسائلی همچون هموارسازی سود و غیره، در این تحقیق از معیارهای حسابداری برای تخمین و تعیین میزان تاثیر آنها بر حجم معاملات سهام آزمون گردیده است.
با توجه به موارد فوق در این فصل نتیجه گیری و پیشنهادات براساس یافته های تحقیق تشریح می شود.
۲-۵ خلاصه نتایج
۱-۲-۵ خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی
براساس بررسی محقق، تحقیقات اندکی در داخل و خارج کشور بر روی متغیرهای تحقیق که به بررسی اثر و ارتباط حجم معاملات سهام و متغیرهای حسابداری را بسنجد انجام شده است که نتایج برخی از این تحقیقات همانند پدرو سانتا کلارا و میگل فریرا بیانگر تاثیر مثبت سود در پیش بینی خرید و فروش سهام است، سید اکبر، سعید ذوالفقار علی شاه، اندرو استارکاین که نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده شواهد قوی در رابطه با سودمندی صورت جریانهای نقدی در رابطه با فراهم آوردن اطلاعات مفیدی برای سرمایه گذاران شرکت، تاکید نموده است همچنین نیرمالا، سانجو و رمه جندرن که نتایج حاصل از بررسی بیانگر تاثیر قابل توجه متغیرهای سود تقسیمی هر سهم، نسبت قیمت به درآمد و نسبت بدهی به خالص داراییها در تعیین قیمت و میزان خرید و فروش سهام می باشد. در ایران نیز محسن فنی اصل و رضا تهرانی رابطه وجه نقد حاصل ازعملیات و سود تعهدی با حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این بررسی حکایت از این داردکه درسطح اطمینان ۹۵ درصد، رابطه هر دو متغیر “وجه نقد حاصل از عملیات ” و “سودتعهدی ” با ” حجم معاملات” معنی داراست.
۲-۲-۵ خلاصه نتایج حاصل از تحقیق
این پژوهش، توان توضیحی و ارزش پیش بینی حجم معاملات سهام را به وسیله متغیرهای حسابداری مورد آزمون قرار داده است. بنابراین، در این تحقیق سعی شده است تا یک چارچوب و مدل جامعی بسط داده شود تا بتوان برای ارزیابی و تجزیه تحلیل حجم معاملات در ارتباط با شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد. آزمون مورد نظر برای تعیین اثر متغیرهای حسابداری بر حجم معاملات سهام به صورت پانل طراحی و اجرا شده تا اثر متقابل این متغیر ها بر هم، به صورت مقطعی و سری زمانی نشان داده شود.
این تحقیق در تلاش برای پاسخ گویی به سوال اصلی تحقیق حاضر می باشد که عبارت است از:
آیا بین اطلاعات حسابداری و حجم معاملات سهام در فرایند تصمیم گیری فعالان بازار رابطه معنی داری وجود دارد؟
از این رو، پس از تحلیل داده ها و نتایج تحقیق، از فرضیه های ۵ گانه مورد بررسی ۲ فرضیه تایید شده اند که بیانگر آن هستند که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV)، نسبتQ توبین با حجم معاملات دارای رابطه معنی داری می باشند و همچنین نتایج آزمون فرضیات نشان دهنده عدم ارتباط نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود حاصل از عملیات با حجم معاملات سهام می باشد.
۳-۲-۵ مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش های قبلی
نتایج حاصل از این پژوهش در رابطه با تاثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) بر حجم معاملات سهام مطابق با نتیجه پژوهش هاینیرمالا، سانجو و رمه جندرن در سال ۲۰۱۱ و جفری کالن در سال ۲۰۱۱ و العمر و الموتایری در سال ۲۰۰۸ و فاما و فرنج در سال ۱۹۹۷ و فلتام و اهلسود در سال ۱۹۹۵ و جیمز والتر در سال ۱۹۵۶ و حبیب اله رسولی در سال ۱۳۸۸ و در رابطه با عدم وجود رابطه بین جریانهای نقدی با تغییرات حجم معاملات سهام با نتایج پژوهش سید اکبر، علی شاه و استارک در سال ۲۰۱۱ و جن و زنگ در سال ۲۰۰۷ است. همچنین در مورد عدم تاثیر نسبت قیمت به سود (P/E) بر حجم معاملات سهام نتایج این پژوهش مطابق با پژوهش های لیف ایتل بیایلند در سال ۲۰۱۱ و انیلوسکی، فنگ مه و اسکینر در سال ۲۰۰۷ و پونتیف و اسکال در سال ۱۹۹۷ و قائمی و طوسی در سال ۱۳۸۵ است.
۳-۵ پیشنهادهای کاربردی
براساس آنچه که در فصول مختلف این پایان نامه ارائه شد، پیشنهادهای زیر قابل ارائه می باشد:
به فعالان بازار توصیه می شود در مدلهای تصمیم گیری خود متغیرهای حجم معاملات، و ارتباط آن با متغیرهای حسابداری را مد نظر قرار دهند.
انجام تحقیقات در زمینه “بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ ارز با حجم معاملات سهام” و “بررسی رابطه بین متغیرهای حسابداری با قیمت و بازده سهام” از پیشنهادهای آتی پژوهش حاضر است.
با توجه به اینکه در این پایان نامه برای آزمون فرضیات از روش آماری OLSاستفاده شده است ولی در مقایسه مفروضات این مدل با مدل SUR که از طریق ساختار کواریانس پسماندها، یک رابطه همبستگی متقابل در مدل وارد می شود و منجر به رفع خودکار همبستگی و واریانس ناهمسانی می شود(اشرف زاده و مهرگان، ۱۳۸۹)، کاستی هایی نسبت به مدل OLS مشاهده می شود، استفاده از مدل SUR در بررسی های آتی توصیه می شود.
تحقیق حاضر در مورد هرصنعت به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و به مقایسه نتایج بدست آمده در صنایع مختلف پرداخته شود.
به سرمایه گذاران،سهامداران و مدیران پیشنهاد می شود،که با معیار Qتوبین بیشتر آشنا شده ودر تصمیم گیریها از آن استفاده کنند.
۴-۵ محدودیت های تحقیق
اساس و پایه هر تحقیق اطلاعاتی می باشد که فرضیه های تحقیق با استفاده از آنها مورد آزمون واقع می شوند و بدیهی است هر چقدر اطلاعات دقیق تر و کاملتر در اختیار محقیق قرار گیرد، به همان میزان، نتایج حاصل از تحقیق نیز دقیق تر بوده و از قابلیت بیشتری جهت تعمیم نتایج حاصل از بررسی نمونه به کل جامعه مورد بررسی، برخوردار خواهد بود و یا به طور کلی تحقیق انجام شده روایی بیشتری خواهد داشت.
انجام این تحقیق با محدودیتهای عمده زیر مواجه بوده است:
یکی از عمده ترین محدودیتهایی که در اغلب تحقیقات از نوع تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران وجود دارد، عدم انجام تحقیقات مشابه در کشور است که امکان مقایسه نتایج حاصل از تحقیق را کاهش می دهد. و طبق بررسی های انجام شده توسط محقق تاکنون در مورد بررسی ارتباط بین حجم معاملات سهام و Q توبین که معیار ارزیابی ارزش بازار شرکت تحقیقی انجام نشده است.
در بازار سرمایه ایران، همانند بازار سرمایه بسیاری از جوامع دیگر از برخی قواعد معاملاتی استفاده می شود که به دلیل اثری که این عمل بر متغیرهای تحقیق می گذارد ، از آن به عنوان یکی از رایج ترین محدودیت ها در تحقیقات بازار سرمایه یاد می شود.
اعمال سیاست های شخصی مدیران به جای سیاست های اصولی و هدفمند در شرکت های ایرانی که منجر به کاهش ویا افزایش وجه نقد حاصل از عملیات می شود .
عوامل برون سازمانی از قبیل تغییر در سیاست های پولی بانک ها که دریافت تسهیلات بانکی را تحت تاثیر قرار می دهد ، بر سود عملیاتی و وجه نقد حاصل از عملیات اثر می گذارد.
۵-۵ خلاصه فصل پنجم
این فصل نتایج پژوهش و ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن و مقایسه آنها با دیگر پژوهشهای انجام شده در این زمینه بیان گردید. در پایان موانع تحقیق و پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.
فهرست منابع و ماخذ

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.