در شرایط کسب و کار امروزی، تغییرات بسیار سریع رخ می دهد و انطباق موفقیت آمیز، یک بخش بسیار مهمی از موفقیت در عصر حاضر است. کسب و کار باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا هم تهدیدات غیر قابل پیش بینی و هم فرصت های موجود در آینده نا مطمئن و محیط بی ثبات را مدیریت کند. صنایع معمولا انعطاف پذیری و انعطاف ناپذیری را ترکیب می کنند و آنچه که امروز در حال ظهور است، جایگزین های جدیدی به جای گرایش ساده به سوی انعطاف پذیری بیشتر است. انعطاف پذیری سازمانی با توجه به منابع سازمان و توانایی های مدیریتی به سازمان اجازه می دهد در تغییرات محیطی، خود را با محیط منطبق کند. اولین تعریف ارائه شده در این حوزه، انعطاف پذیری استراتژیک را ” میزان توانایی سازمان در تطبیق با تغییرات مهم و آتی محیطی” تعریف می کند. در این تعریف، مقصود از تغییرات آن دسته از وقایع محیط می باشد که بر روی عملکرد سازمان تاثیر معنی داری خواهد داشت. البته برخی صاحب نظران معتقد هستند که انعطاف پذیری استراتژیک از طریق کاهش وابستگی سازمان به یک سری منابع و سرمایه های خاص خود صورت می گیرد و هر چه سازمان بتواند منابع و برنامه های جایگزین بیشتری داشته باشد نسبت به محیط خود انعطاف پذیری بیشتری خواهد داشت(Villar et al., 2013: Santos-Vijande, 2013: Cheng & Liang, 2011) در تعریف دیگری، انعطاف پذیری به صورت میزان تطبیق و تغییر اهداف با حمایت دانش و منابع ارزشمند تعریف شده است، به گونه ای که بتوان به سرعت نسبت به تغییرات واکنش نشان داد. در این دیدگاه منابع نقش بسیار مهمی ایفا می نمایند تا سازمان به وسیله آنها آسیب کمتری ببیند و با سرعت بیشتری بتواند به تغییرات پیش بینی شده محیطی واکنش نشان دهد. میزان انعطاف پذیری سازمان، اغلب به عنوان یک اولویت رقابتی، در کنار هزینه، کیفیت و نوآوری تفسیر می شود. همانطور که هزینه پایین و کیفیت بالا، از نیازهای ورود به یک بازار هستند، انعطاف پذیری را می توان کلید نهایی ایجاد قابلیت های رقابتی سازمان دانست. در حالی که عدم قطعیت محیط برای بسیاری از سازمان ها تهدیدی جدی است. سازمان های با انعطاف پذیری بالا می توانند این تهدید را تبدیل به فرصت نموده و از آن استفاده نمایند. با توجه به افزایش پویایی و تغییرات محیطی، موضوع انعطاف پذیری جایگاه مهمتری در بحث های سازمانی کسب نموده است. همواره در پژوهش های صورت گرفته به این اشاره شده است که نقش منابع کلیدی سازمان برای ایجاد انعطاف پذیری استراتژیک بسیار مهم و حیاتی است. در این نوشتار مقصود از انعطاف پذیری استراتژیک عبارت است از قابلیت و توانایی یک سازمان جهت تطبیق با تغییرات محیطی که این تغییرات تاثیر معناداری بر استراتژی و عملکرد سازمان دارند.(Theodosion et al., 2012: Sung & Choi, 2012: Chen et al., 2013)
 
عملکرد
می دانیم که عملکرد و مفاهیم مرتبط با آن عمدتا در حوزه علوم نظری و نرم هستند. بنابراین، با توجه به اینکه به علت نسبی بودن اصول، قوانین و نظریه های موجود، منابع مطالعاتی مختلف، دیدگاه های متفاوتی را در مورد تعریف یک مفهوم اجتماعی و انسانی ارائه می دهد. دیدگاه های متفاوتی درباره ماهیت عملکرد ارائه شده است. عملکرد را می توان فقط به عنوان نتایج کسب شده در نظر گرفت. برنادین و همکاران (۱۹۹۵) اظهار دارند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود، چرا که آنها قوی ترین پیوند را با اهداف راهبردی، رضایت مشتری و درآمدهای مالی دارند. از سوی دیگر عملکرد را می توان به عنوان رفتار در نظر گرفت. کمپل (۱۹۹۰) اعتقاد دارد که عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز شود. تعریف عملکرد بر اساس نتایج و رفتار را دیدگاه جامع تری می دانند. بر خی صاحب نظران معتقدند که عملکرد رفتارها ناشی از فرد هستند و عملکرد را از حالت ذهنی به حالت عملی تبدیل می کنند. رفتارها نه تنها ابزارهایی برای کسب نتایج هستند، بلکه خودشان ذاتا دست آورد می باشند. یعنی محصولات تلاش ذهنی و فیزیکی برای انجام کارها می باشند و می توانند جدا از نتایج مورد انتظار قرار داده شوند. به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری میزان و نحوه دستیابی مطلوب دانست. عملکرد سازمانی، نتایج قابل اندازه گیری تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده هزینه های بخش محوری از عملکرد محسوب می شوند، در عین حال عملکرد تقریبا هر هدف رقابتی و تعالی غیر مادی نظیر مالکیت اطمینان، انعطاف پذیری، کیفیت و سرعت را نیز در بر می گیرد. در این نوشتار عملکرد به دو دسته عملکرد مشتری محور و عملکرد کسب وکار محور تقسیم می شود. عملکرد مشتری محور؛ به عنوان عملکردی مفهوم سازی می شود که می تواند به وسیله روابط مستمر میان مشتری و یک نام و نشان تجاری بیشتر شود. عملکرد مشتری محور شامل جذب مشتری، نگهداری مشتری، رضایت مشتری، آگاهی از نام و نشان تجاری، تصویر نام و نشان تجاری و مانند آنها، می شود. برای اندازه گیری عملکرد مشتری محور از ۵ گویه (سوال یا شاخص) در این تحقیق استفاده شده است، که در بردارنده موارد فوق الذکر است(مقاله ش ۱۷). عملکرد کسب و کار از ۳ جزء تشکیل شده است: عملکرد بازار، عملکرد مشتری و عملکرد مالی که در این بازه محوریت بر عملکرد بازار شمول یافته است و شاخص های آن عبارت اند از: تعداد فروش، رشد فروش و سهم بازار می باشد. اندازه گیری عملکرد موضوعی است که غالبا مورد بحث قرار گرفته است، اما کمتر تعریف شده است. بر این اساس، نیلی و همکارن (۱۹۹۵) اندازه گیری عملکرد را به عنوان فرآیند کمی سازی فعالیت تشریح می کنند. در این صورت، اندازه گیری فرآیند کمی سازی و فعالیت با عملکرد مرتبط است. ضرورت حرکت به سمت مشتری گرایی، باعث شده است سازمان ها در محیطی پویا و در عین حال پرابهام و متحول فعالیت کنند. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی نظیر تحولات در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزش های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری فرا روی آنها روی می دهد. از این رو، سازمان هایی در این عرصه موفق اند که خود را با این نیازهای محیط منطبق کنند و از عهده تأمین خواسته ها و نیازهای محیطی برآیند و این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه سازمان ها ضرورت حرکت به سمت مشتری گرایی را درک کنند. در واقع سازمان های مشتری گرا فعالیت خود را بر اساس انتظارات، اولویت های مشتریان برنامه ریزی می کنند و به دنبال ارضای نیازها و آرزوهای مشتریان هستند. شکل زیر عوامل موثر در ضرورت حرکت به سمت مشتری گرایی را نشان می دهد.(Reimann et al., 2010: Liu, 2012: Camison& Lopez, 2012: Wang et al., 2012)
مشتری
توقع مشتریان:

  1. کیفیت و تنوع
  2. زمان
  3. توجه و احترام

تغییرات محیطی:

  1. فناوری
  2. سیاسی و اجتماعی
  3. اقتصاد

ضرورت حرکت به سمت مشتری گرایی
شرایط رقابتی
فعالیت رقبا
رقبای جدید
جایگزین
شکل ۵٫ ابعاد مرتبط با عملکرد
نارضایتی مشتری، مانع وفاداری و خرید مجدد می شود. مشتریان در برابر عدم ارائه خدمات مناسب، واکنش شدیدی نشان می دهند و این می تواند منجر به نابودی سازمان ها شود. می توان گفت رضایت مشتری، اولین و اصلی ترین وظیفه کارکنان سازمان است. اگر کیفیت کالاها و خدمات تغیر نکند و انتظارات مشتریان افزایش یابد، نارضایتی بیشتر می شود. سازمان ها باید بین انتظارات مشتریان و ادراکات آنها بعد از مصرف کالا و خدمات مشتریان تعادل برقرار کنند.(خاکساری و بهرام زاده، ۱۳۸۴)
بخش دوم
پیشینه تحقیق
ویجانده و همکاران (۲۰۰۵). این کار تحت عنوان ” یادگیری سازمانی و بازارگرایی و تاثیر آنها بر عملکرد ” می باشد. نمونه مورد مطالعه این نوشتار شامل ۲۶۱۰ شرکت ثبت شده در کشور اسپانیا می باشد که یافته های آن بر وجود رابطه معنادار میان یادگیری سازمانی و بازار گرایی متمرکز بود. همچنین رابطه هر یک از آنها بر عملکرد سازمانی سنجیده و رابطه مستقیم و مورد انتظار هر یک از آنها نیز بیان گردیده است.
لوپز و همکاران، (۲۰۰۵). این کار تحت عنوان ” یادگیری سازمانی به عنوان یک عامل تعیین کننده در عملکرد کسب و کار یک سازمان ” می باشد که نمونه آماری این نوشتار بر گرفته از ۱۹۵ شرکت اسپانیایی با بیش از ۲۰۰ پرسنل، می باشد و مدل این نوشتار با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری، بررسی گردید. بر اساس یافته های این نوشتار، یادگیری سازمانی به عنوان یک عامل تاثیر گذار، به همراه یک رابطه مستقیم سازنده بر عملکرد کسب و کار که در قالب نوآروی و مزیت رقابتی تعریف شده است، شناسایی شد.
پراتوگیورو و همکاران، (۲۰۰۸). این کار تحت عنوان ” تاثیر غیر مستقیم قابلیت های پویا بر عملکرد سازمان “می باشد که با در نظر گرفتن ۲ متغیر واسطه ی ” کارایی بازاریابی” و ” کارایی تکنولوژیکی” این تاثیر را می سنجد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که یادگیری سازمانی و سایر متغیرها که تحت عنوان قابلیت های پویا می باشند و بر عملکرد سازمانی (شرکت) تاثیر معناداری دارند و این کار به وسیله تکنیک معادلات ساختاری به تصویر کشیده شد.
چی روز و همکاران، (۲۰۰۹). این کار تحت عنوان ” تاثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کاری” می باشد، که عملکرد سازمانی را در قالب ۳ متغیر؛ تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کاری؛ می سنجد. نمونه آماری این نوشتار را مدیران شاغل در بخش عمومی تشکیل می دهند. یافته های این نوشتار نشان می دهد که، رضایت شغلی به طور معنادار به تعهد سازمانی مرتبط می باشد و به طور جزئی به عنوان یک متغیر میانجی میان یادگیری سازمانی و عملکرد کاری ارتباط معنادار ایجاد می کند. در کل می توان گفت که، یادگیری سازمانی به عنوان یک عامل متغیر موثر بر عملکرد سازمانی بر اساس ۳ متغیر یاد شده می باشد.
هانگ و همکاران، (۲۰۰۹). این کار تحت عنوان ” قابلیت های پویا: تاثیر جهت گیری فرآیند ها و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمان ” است. به طوریکه نمونه آماری این نوشتار، شامل شرکت های با تکنولوژی بالا در کشور تایوان است ویافته های این نوشتار، حاکی از وجود رابطه معنادار و تاثیر گذار میان فرهنگ یادگیرنده سازمان و عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت های پویا، بود.
خیمنز و ویل، (۲۰۱۱). این کار تحت عنوان ” نوآوری، یادگیری سازمانی و عملکرد ” می باشد که رابطه میان این عوامل را بررسی می کند. اطلاعات این نوشتار حاصل از ۴۵۱ شرکت اسپانیایی بوده که یافته های این نوشتار حاکی از وجود ارتباط معنادار میان یادگیری سازمانی ، نوآوری و عملکرد می باشد.
ویجانده و همکاران، (۲۰۱۲). این کار تحت عنوان ” چگونه یادگیری سازمانی می تواند بر انعطاف پذیری شرکت ها، استراتژی رقابتی و عملکرد تاثیرگذار باشد؟ ” می باشد. مدل این تحقیق توسط تکنیک معادلات ساختاری صورت پذیرفت به طوریکه، نمونه آماری این کار شامل ۱۸۱ شرکت متوسط و کوچک می باشد و یافته های آن روابط مورد نظر در مدل آماری تحقیق را تأیید می کند و تاثیر هریک از متغیرها را به طور معنادار نشان می دهد.
بخش سوم
ادبیات تحقیق در گروه صنعتی ایران رادیاتور
مطالعات و بررسی های کارشناسی جهت تولید رادیاتورهای آلومینیومی شوفاژ در داخل کشور نزدیک به یک سال به طول انجامید ، و سپس در اواخر سال ۱۳۵۸ شرکت تولیدی ایران رادیاتور در تهران، در زمینی به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع و بنایی معادل ۱۵۰۰ متر مربع تاسیس شد، و با حدود ۳۰ نفر کارگر آغاز به کار کرد . در اوایل سال ۱۳۵۹ اولین تولیدات کارخانه روانه بازار شد و گرمابخش واحدهای مسکونی و اداری گردید. در سال ۱۳۶۶ به علت کمبود فضا و گسترش تولیدات، با موافقت وزارت صنایع ، کارخانه با تمام تجهیزات و ماشین آلات به شهر صنعتی رشت در زمینی به مساحت ۵ هکتار که شامل ۱۸ سوله (۹سوله تولید و ۹ سوله انبار ) منتقل شد.
اینک پس از سال ها تجربه،‌ با ارتقای کیفیت محصولات و حضور فعال در نمایشگاه های بین المللی معتبر تأسیسات حرارتی اروپا و با تلاش مداوم در بازاریابی و کسب گواهینامه های استاندارد بین المللی به این توانایی رسیده است که عنوان بزرگترین واحد ریخته گری تحت فشار در خاورمیانه ،‌و رتبه سومین تولید کننده رادیاتور آلومینیومی شوفاژ را در جهان کسب کند ،‌و برای اولین بار رادیاتورهای آلومینیومی شوفاژ ساخت ایران را به بیش از ۳۰ کشور از جمله کشورهای پیشرفته صنعتی اروپا (ایتالیا، اسپانیا، آلمان،‌فرانسه، روسیه و …) صادر نماید.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است