فرضیه ۹: کاربرد استراتژی رهبری هزینه به طور معناداری بر عملکر مشتری محور تاثیر دارد.
فرضیه ۱۰: عملکرد مشتری محور به طور معناداری بر عملکرد کسب و کار محور تاثیر دارد.
جدول۱٫ معیار پذیرش فرضیه

شرح شاخص پذیرش
فرضیه H0 Sig. or P-Value > 0.05
T-test < 1.96

 
هدف ها
هدف هر نوشتار و تحقیقی، تبیین ساختن ارتباط متغیرهای هر نوشتار براساس مستقل یا متغیر بودن هریک از آنها با توجه به نوع و آزمون ها می باشد. هدف اصلی این نوشتار تبیین میزان تاثیر پذیری متغیر وابسته یا ملاک یعنی عملکرد کسب و کار یک سازمان با توجه به معادله سازی خطی متغیرهای مستقل یا پیش بین براساس میزان و شدت تاثیری که بر متغیر وابسته یا ملاک می گذارند، است. این کار به نوبه خود رابطه خطی بسیار مهم از متغیرهای مستقل را در اختیار شرکت های هدف این نوشتار (گروه صنعتی ایران رادیاتور) در شهرک صنعتی رشت را فراهم می سازد.
۱٫۵٫ کاربرد های متصور از تحقیق و مراجع استفاده کننده از نتیجه این نوشتار
برای این کار پیش بینی می شود که با توجه به مشارکت شرکت های هدف در این نوشتار، در وهله ی اول هر نوع مزیت یا سعی متوجه این شرکت ها و در کل تمامی شرکت های فعال و هم سطح این شرکت ها در تمامی نقاط کشور ایران اسلامی، می شود. علاوه بر این، باتوجه به کاربرد نتایج حاصل از این کار، پیش بینی می شود تغییر شرایط قابل ملاحظه ای برای این شرکت ها فراهم آید زیرا علاوه بر مفهوم یابی استراتژی های رقابتی برای این کار، قابلیت های پویای یادگیرنده سازمانی برای این شرکت ها نما سازی می شود.
مراجع استفاده کننده از این نوشتار،شرکت های فعال در سطح استان گیلان و تمامی شرکت های حائز شرایط و فعالیت های مشابه در این بازه از نوشتار می باشد. البته یاد آور می شود که نتیجه هر کار پژوهشی و البته با توجه به ماهیت آن در بسیاری از جنبه ها از قبیل: غنی سازی ادبیات علمی، مفهوم سازی بیشتر و فزونی عوامل سازمانی و کاربرد پذیری آنها در تمامی شرایط برحسب اهمیت و ماهیت است.
 
روش تحقیق
ابزار گردآوری اطلاعات
یکی از حساس ترین و در عین حال بنیادی ترین مرحله از تحقیقات، گردآوری داده های دقیق و با پذیرش بالا می باشد چرا که اساس تصمیم در هر علمی براساس اطلاعات و داده های موجود است. برای این کار علاوه بر منابع کتابخانه ای، منابع فضای مجازی ( اینترنتی)، پیشینه نوشتار، گزارش سایت های اطلاع رسانی رسمی در ایران، از یک پرسشنامه باز و یک پرسشنامه بسته استفاده گردیده است. پرسشنامه باز برای تأیید و یا بازبینی و تجدید ساختار و محتوای سوالات پرسشنامه و نوع بسته برای جمع آوری داده های لازم برای تحلیل های آماری می باشد.
 
 
روش تجزیه و تحلیل داده ها
علاوه بر اهمیت دو چندان داده ها و صحت آنها، روش تجزیه و تحلیل داده ها نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید به طوری که تجزیه و تحلیل اشتباه داده ها و اطلاعات، تفسیر نادرست از روابط را در پی دارد. امروزه با کامپیوتری شدن کارها و فعالیت ها در هر حوزه ای، کاربرد ناچیزی از محاسبات دستی رویت می شود چرا که میزان و درصد خطا در محاسبات دستی بسیار بالاتر از استفاده از نرم افزار برای تحلیل داده هاست. بنابراین برا ی هر چه بهتر بودن، تسریع و کارا بودن روند تحقیق و تسهیل سازی تفسیر داده ها و تحلیل های آماری، از نرم افزارهای اکسل، SPSSاستفاده گردیده است. آزمون های آلفای کرونباخ تبیین اعتبار و روایی گویه های نوشتار، رگرسیون جهت تبیین تاثیرپذیری متغیر وابسته از متغیر مستقل و آزمون تحلیل مسیر برای مدل سازی روابط بین متغیرها که شاخصه آنها شیب یا میزان وابستگی بین متغیر است، کاربرد یافتند.
 
 
قلمرو تحقیق
این تحقیق در سال ۱۳۹۳ در حوزه جغرافیایی استان گیلان- شهرک صنعتی شهرستان رشت انجام پذیرفته است به طوریکه هدف از آن بررسی تاثیر متغیرهای پیش بین این نوشتار بر متغیر ملاک آن است. با توجه به تحلیل هایی که بر داده ها انجام گرفته است، این تاثیر گذاری مدل سازی می شود تا فهم بهتر و شفاف تری برای شرکت ها را فراهم سازد.
 
جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک است. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. بنابراین جامعه آماری این نوشتار، شهرک صنعتی رشت در استان گیلان می باشد که به دلیل محدودیت هایی که هم از نظر هزینه و هم از نظر زمانی در مطالعات بر جامعه های آماری متحمل می شود، از آن نمونه گیری انجام شد. برای این کار از روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای استفاده شده است بدین معنی که شهرک صنعتی رشت به چند خوشه تقسیم شده است و از میان خوشه های انتخابی به روش تصادفی (گروه صنعتی ایران رادیاتور)نمونه گیری به عمل آمد. برای نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده شد که به صورت زیر است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.