۳

۲

۱

این پرسشنامه به دو دسته تقسیم می شود:
بخش اول. مربوط به سوالات عمومی است که مشتمل بر سن، جنسیت، تحصیلات ،پست سازمانی و سابقه کاری پاسخ دهندگان است.
بخش دوم. مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق است که عبارت اند از:
متغیر کسب اطلاعات: این متغیر دارای ۸ سوال می باشد و مفهوم، شیوه و فعالیت های اطلاعاتی در سازمان را در بر می گیرد.
متغیر انتشار دانش: این متغیردارای ۶ سوال می باشد که شیوه و راهکارهای دانش و مدیریت آن در سازمان را بازگو می کند.
تفسیر مشترک: این متغیر دارای ۶ سوال می باشد که در بردارنده فعالیت و اطلاعات درباره شرایط کسب و کار، ابزار اطلاع رسانی، تغییرات و در کل ادراکات کارکنان می باشد.
متغیر حافظه سازمانی: این متغیر دارای ۵ سوال می باشد که مشتمل بر اطلاعاتی درباره برنامه های آموزشی، رویارویی با مشکلات و … است.
انعطاف پذیری استراتژیک: این متغیر دارای ۵ سوال می باشد که انعطاف پذیری و میزان پاسخ گویی یک سازمان در مقابل تغییرات و مسائل احتمالی را بازگو می کند.
استراتژی رهبری هزینه: این متغیر دارای ۳ سوال می باشد که مرتبط با فعالیت های سازمانی و راهکارهای آن در مدیریت هزینه های مرتبط با ساخت و توسعه محصولات خود است.
عملکرد مشتری محور: این متغیر دارای ۵ سوال است که عملکرد یک سازمان در مقابل مشتریان خود را می سنجد.
عملکرد کسب و کار محور: این متغیر دارای ۳ سوال است که مرتبط با عملکرد کسب و کار یک سازمان در شرایط بازار می باشد.
سوالات این تحقیق و هر یک از سنجه های مربو طه به هر متغیر، در زیر بیان می گردد:
با توجه به مدل تحقیق، سوالات مهمی می توان برای نوشتار حاضر در نظر گرفت که عبارت اند از:
آیا قابلیت های یادگیرنده سازمانی به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر عملکرد مشتری محور و در نهایت عملکرد کسب و کار یک سازمان می باشند؟
آیا قابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی سازمان در شرایط متحول بیرونی، تاثیر گذار می باشند؟
آیا قابلیت های یادگیرنده سازمانی بر استراتژی تمایز که بر عملکرد مشتری محور-کسب وکار سازمان تاثیر گذار می باشند؟
آیا قابلیت های یادگیرنده سازمانی بر استراتژی رهبری هزینه که بر عملکرد مشتری محور-کسب وکار سازمان تاثیر گذار می باشند؟
آیا ا انعطاف پذیری راهبردی بر استراتژی تمایز تاثیر گذار است؟
آیا انعطاف پذیری راهبردی بر استراتژی رهبری هزینه تاثیر گذار است؟
سوالات پرسشنامه (متغیرهای تحقیق)

۱ ۲ ۳ ۴ ۵
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.