۲٫۲۵۴

s46

۵۸

۳٫۴۳

۱٫۵۱۲

۲٫۲۸۵

تعداد کل معتبر

۵۸

اشاره به سوال مورد نظر دارد S

بخش دوم
یافته های آمار استنباطی
 
آمار استنباطی
آمار استنباطی مجموعه ای از تکنیک هایی است که برای بررسی روابط بین پدیده ها به کار برده می شود. در آمار استنباطی به کمک نمونه گیری به تحلیل و استنتاج در مورد پارامترهای کلی جامعه آماری پرداخته می شود. نقش آمار توصیفی در واقع جمع‌آوری، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات کمی به دست‌آمده از نمونه‌ها یا جامعه‌ها است. اما محقق معمولا کار خود را با توصیف اطلاعات پایان نمی‌دهد، بلکه سعی می‌کند آنچه را که از بررسی گروه نمونه به دست آورده است به گروه‌های مشابه بزرگتر تعمیم دهد. تئوری‌های روان‌شناسی از طریق تعمیم نتایج یک یا چند مطالعه به آنچه که ممکن است در مورد کل افراد جامعه صادق باشد به وجود می‌آیند. از طرف دیگر در اغلب موارد مطالعه تمام اعضای یک جامعه ناممکن است. از این رو محقق به شیوه‌هایی احتیاج دارد که بتواند با استفاده از آنها نتایج بدست‌ آمده از مطالعه گروه‌های کوچک را به گروه‌های بزرگتر تعمیم دهد. به شیوه‌هایی که از طریق آنها ویژگی‌های گروه‌های بزرگ براساس اندازه‌گیری همان ویژگی‌ها در گروه‌های کوچک استنباط شود آمار استنباطی گفته می‌شود ( شیولسون، ۱۳۸۳٫ص:۳۵). در این بخش از نوشتار به بررسی روابط میان متغیرهای نوشتار پرداخته می شود بطوریکه برای این کار از آزمون آلفای کرونباخ، آزمون کلومونروف-اسمیرینوف، رگرسیون و همبستگی و … استفاده می گردد که در زیر به به هریک از آنها پرداخته می شود.
 
 
پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد که واژه هایی مانند پایایی، ثبات و اعتبار برای آن به کار برده می‌شود و معادل انگلیسی آن Reliability است، یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری (پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون های علوم اجتماعی) است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی (۱۹۸۹) اشاره کرد: «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است.» (منبع زهره سرمد) در این آزمون جهت پایا بودن ابزار اندازه گیری باید حداقل ۰٫۶۵ الی ۰٫۷۰ از همبستگی در میان گویه ها وجود داشته باشد.
متغیر کسب اطلاعات: خروجی های آزمون آلفای کرونباخ برای متغیر ” کسب اطلاعات” در جدول زیر به تصویر کشیده شده است.
جدول ۱۱٫ پایایی متغیر کسب اطلاعات

آلفای کرونباخ تعداد سوالات
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.