جدول۴-۲-آمار توصیفی ROA 52
جدول۴-۳-آمار توصیفی ROE 53
جدول۴-۴-آمار توصیفی ROE 54
جدول۴-۵-آمار توصیفی MCARD 55
جدول۴-۶-آمار توصیفی PERFO 56
جدول۴-۷-آمار توصیفی PINPAD 57
جدول۴-۸ آزمون ریشه واحد ۵۹
جدول۴-۹-آزمون هم انباشتگی ۶۱
جدول۴-۱۰-خروجی آزمون Correlation LM 62
جدول۴-۱۱- خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR 62
جدول۴-۱۲-خروجی آزمون Correlation LM 63
جدول۴-۱۳-خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR 63
جدول ۴-۱۴- خروج آزمون Heteroskedasticity 64
جدول ۴-۱۵-خروج آزمون Heteroskedasticity 64
جدول۴-۱۶-آزمون نرمال بودن ۶۵
جدول۴-۱۷-آزمون نرمال بودن ۶۵
جدول ۴-۱۸- آزمون تصریح خطا ۶۶
جدول ۴-۱۹- آزمون تصریح خطا ۶۷
جدول۴-۲۰-خروجی تخمین مدل اول ۶۷
جدول۴-۲۱-خروجی تخمین با ورود جزء AR 68
جدول۴-۲۲- خروجی مدل نهایی ۶۹
جدول۴-۲۳-خروجی تخمین مدل دوم ۷۰
جدول۴-۲۴-خروجی تخمین مدل دوم ۷۰
جدول۴-۲۵-خروجی تخمین مدل نهایی ۷۱
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار۴-۱- متوسط بازده دارایی های بانک مسکن ۵۱
نمودار۴-۲- متوسط حقوق صاحبان سهام ۵۲
نمودار۴-۳-رشد تعداد POS 54
نمودار ۴-۴-رشد تعداد MCARD 55
نمودار۴-۵- رشد عملکرد ماهانه ATM 56
نمودار ۴-۶- رشد تعداد PINPAD 57
نمودار۴-۷-آزمون نرمال بودن ۶۵
نمودار۴-۸- آزمون نرمال بودن ۶۵
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱-مدل مفهومی پژوهش ۶
چکیده
با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن می باشد. از اینرو با تشکیل رگرسیون خطی، اثر میزان رشد تعداد پایانه های فروش، مسکن کارت، عملکرد ماهانه دستگاه های خود پرداز و همچنین پایانه های شعب بر بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تبیین شد. پس از بررسی فروض کلاسیک ، به روش سری زمانی تخمین زده شده و در نهایت مشخص گردید ، با وجود اینکه تعداد ابزارهای الکترونیک طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ افزایش یافته است ولی آهنگ رشد روند صعود نداشته و از میان متغیرهای مذکور تنها رشد تعداد مسکن کارت بر عملکرد مالی بانک موثر بوده است به این ترتیب که رشد تعداد مسکن کارت با ضریب معادل ۱۶/۰ رابطه معنی دار و مستقیمی با بازده داراییها دارد و همچنین با ضریب ۱٫۵۴ رابطه مثبت و معنی داری با بازده حقوق صاحبان سهام دارد.
کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بانک مسکن.