۵-۶- محدودیتهای تحقیق
با توجه به روش تحقیق حاضر ، که یک مدل اقتصاد سنجی است، این امر باعث گردیده که نتوان متغیرهای کیفی موثر از جمله فرهنگ استفاده از فناوری جدید، بر میزان استفاده از بانکداری الکترونیک را وارد مدل کرد. در واقع کمی کردن متغیرها و بهره جستن از چندین متغیر موهومی مستلزم تحمل خطای بالایی است و محقق در مطالعه حاضر، از آن اجتناب نموده است.
۵-۷- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
همانطورکه رشد ابزارهای بانکداری الکترونیک تحت تاثیر عواملی کیفی زیادی از جمله عوامل فرهنگی، ریسک های استفاده از خدمات الکترونیک و غیره می باشد ، لذا پیشنهاد میگردد علاوه مقادیر کمی ابزارهای الکترونیک عوامل کیفی هم لحاظ گردد.
طبیعتا علاوه بر ابزارهای بانکداری الکترونیک عوامل دیگری بر عملکرد مالی بانک تاثیر گذار خواهد بود از جمله شاخص تمرکز بازار که می توان تحت عنوان متغیر کنترلی وارد مدل نمود.یکی از عوامل موثر بر عملکرد مالی بانک ها سهم آنها از بازار است.محقق در تحقیق حاضر به دیتای این متغیر دسترسی نداشته، در واقع توسط بانک منتشر نشده است در حالی که تحت عنوان متغیر کنترلی تاثیرگذار است.
منابع و مآخذ
آذر، عادل .، و منصور مؤمنی، ( ۱۳۸۴ ). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران:انتشارات سمت
اسدزاده، احمد، کیانی، هیوا (۱۳۹۱). تاثیر به کارگیری دستگاههای خودپرداز، پایانه فروش و شعب بر سودآوری بانکهای منتخب ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره های ۲۹ و ۳۰ ، صص ۱۸۱-۲۰۶
افشارپور، الهه (۱۳۸۹). توسعه تفکر راهبردی و هوشمندی تجاری در موسسات خدمات مالی، دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی، تهران.
برادران حسن زاده، رسول، پورصادق، ناصر و لیلا شکوری ملکی( ۱۳۸۸). بانکداری الکترونیک و کاربرد کارتهای بانکی در بهبود عملکرد بانک، فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره ۸، صص ۲۱۵-۱۸۹٫
بیدآباد، بیژن، الهیاری فرد، محمود (۱۳۸۴). بهای تمام شده خدمات بانکی سنتی و نوین (بانک ملی ایران)، سومین همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران.
حافظ نیا، محمد رضا (۱۳۸۲). “مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی” ، انتشارات سمت، . چاپ چهاردهم، تهران
حسنی، فرنود، سلطانی، سهیلا و فرشته ضرابیه (۱۳۸۷). مدیریت بانکداری الکترونیکی، نشر سبزان، چاپ اول.
حدادی، ابوالفضل (۱۳۹۰). بررسی نقش بانکداری در کارایی عملیات بانکی (مطالعه موردی بانک تجارت) ، پیایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت.
حمیدی زاده، محمدرضا، منیژه قره چه و عبدالمجید عبدالباقی ( ۱۳۸۶). بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه بانکداری الکترونیک، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی «ویژه مدیریت»، سال هفتم، شماره ۲۷٫
حیدرپور، فرزانه، طهماسبی، ابوطالب (۱۳۸۹). تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانکها (مطالعه موردی بانک صادرات استان ازندران)،پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی.
حمزه، فرشته (۱۳۸۶). بررسی و شناسایی موانع گسترش امکانات بانکداری الکترونیک در بانکهای شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
خاکی ، غلامرضا (۱۳۹۰) . “روش تحقیق در مدیریت”، چاپ ششم، تهران: انتشارات بازتاب.
دربندی، مجید( ۱۳۸۹). مقایسه سیستم های حسابداری بانکداری اسلامی ایران با دیگر کشورهای مسلمان (مالزی و اندونزی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
رستمی، فریبا (۱۳۹۰). بررسی عوامل داخلی موثر برسودآوری شعب بانک کشاورزی (مطالعه موردی : استان کردستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
زمانی فراهانی، مجتبی( ۱۳۸۹). پول،ارز و بانکداری، چاپ پانزدهم، انتشارات ترمه، تهران.
زری باف، مهدی، حسینی، سید مهدی و بتول بزرگمهر(۱۳۹۰). بررسی تطبیقی ترجیحات رفتار کاربران بانکداری الکترونیک و سنتی (مطالعه موردی: بررسی تمایل مشتریان بانک ملت استان سمنان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک) ، فصلنامه مدیریت ، سال هشتم، شماره ۲۱، صص ۵۵-۶۶٫
سعید طاهری، مجید (۱۳۸۹). تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی
سکاران ، اوما ، (۱۳۸۶)، روشهای تحقیق در مدیریت ، تهران ، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی .
صمدی، علی حسین (۱۳۸۸). روابط کاذب در اقتصاد سنجی ، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم ، چاپ اول، تهران.
عماد زاده ؛ مصطفی ، کوچک زاده ؛ میثم ، اصغری؛ علی (۱۳۸۴). تجارت الکترونیک و پول الکترونیک در اقتصاد نوین جهانی ، مجله روند ، شماره ۴۷ ، صفحات ۶۲-۲۳٫
صمدی، علی حسین (۱۳۸۸). روابط کاذب در اقتصاد سنجی ، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم ، چاپ اول، تهران.
طاهرآبادی، علی اضغر، آزاده صالح پور و نوشین سعید فر (۱۳۹۰). بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانک ملت ، همایش ملی شهر الکترونیک، تهران
فاطمی اردکانی، سید ولی ا… (۱۳۸۴). بانکداری الکترونیک و تاثیر آن بر فرایندهای اجرایی بانک: مورد اینترنتی بانک، مجموعه مقالات سومین همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران: معاونت برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت بازرگانی
فتحیان، محمد، مهدوی نور، سید حاتم ( ۱۳۸۷). مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
گجراتی، دامودار( ۱۳۸۸). مبانی اقتصاد سنجی، مترجم : حمید ابریشمی، جلد اول، چاپ هفتم،تهران.
گودرزی، آتوسا، زبیدی، حیدر (۱۳۸۷). بررسی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره ۳۵، صص ۱۱۱-۱۴۰
ملکی، مهدی، اکبری، پیمان ( ۱۳۸۹). بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در ایران، فصلنامه بانک و اقتصاد، شماره ۱۱۲٫
مزروعی راد، امین، صالحی، حمیدرضا و محمدرضا شورورزی (۱۳۹۱). تاثیر بانکداری الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک ملت شهر مشهد، فصلنامه پژوهش حسابداری، سال اول، شماره ۴، صص۱-۱۸٫
مقدسی ، علی رضا، انواع و روشهای پرداخت در بانکداری الکترونیک ،ماهنامه عصر فناوری اطلاعات ، شماره مهر وآبان ۱۳۸۹، صفحات ۷۱-۵۵٫
مومنی، منصور ، فعال قیومی، علی (۱۳۸۹). “مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده های حسابداری”. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۸، صص۱۰۳-۱۱۲٫
مهرآرا،محسن ، فضائلی ، اکبر (۱۳۸۸). رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)،فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره ۱۲ ،شماره ۳۵ .
نوفرستی ،محمد ، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی ( ۱۳۷۸). خدمات فرهنگی رسا ، تهران
ونینگر، جان( ۲۰۰۰). نقش بانک ها در تجارت الکترونیک، مترجم: مهناز بهرامی، مجله روند، صص ۱۷۲-۱۹۳٫
هاشمی، علیرضا (۱۳۹۱). آموزش بانکداری الکترونیک، چاپ اول، تهران.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.