با توجه به ماهیت موضوع این تحقیق و جستجو در منابع علمی همراستا با پژوهش حاضر، محقق تلاش نموده است جهت گردآوری صحیح و علمی عوامل تحقیق به ترتیب زیر عمل نماید:
ابتدا مستندات و مدارک موجود و مرتبط با بند هجدهم سیاست های کلی نظام اداری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و سپس از طریق کسب دانش از طریق همان بررسی و مطالعه، تلاش شده است تا فهم کافی از موضوع به دست آید. پس از انجام این مرحله، محقق با اتکا به مدارک و مستندات علمی، مطالعات گسترده خود را جهت تعیین عوامل تحقیق سازماندهی نموده است و تعداد پنجاه و شش عامل از میان انبوهی از مقالات و تحقیقات علمی، بر اساس بررسی و تفکیک عوامل اثرگذار با توجه به تجربیاتی که محقق در حین انجام تحقیق به دست آورده و همچنین با مشورت هایی که از کارشناسان مجرب گردآوری نموده است، برای بررسی انتخاب گردید. شایسته است توجه داشته باشیم اگرچه بسیاری از منابع مطالعه شده مرتبط با تجارب سایر کشورها در خصوص شفافیت اطلاعات در نظام اداری می باشد اما محقق سعی نموده است، تنها عوامل مرتبط و همگون با ساختار نظام اداری ایران را به عنوان متغیرهای تحقیق انتخاب نماید.
اولین گام از غربال گری متغیرهای تحقیق شامل نهایی سازی عوامل می باشد، که در آن ده عامل به علت هم پوشانی معنایی و محتوایی با توجه به بررسی مجدد محقق، از میان پنجاه و شش عامل حذف گردید و چهل و شش عامل به عنوان متغیرهای نهایی تحقیق انتخاب شد.
۳-۳-۲٫ چگونگی دسته بندی متغیرهای پژوهش
جهت دسته بندی عوامل تحقیق، محقق نظر پنجاه کارشناس(دلیل انتخاب این تعداد در رفرنس ۳-۴ آورده شده است) را گردآوری نموده است و در انتها با تحلیل و تلخیص نظرات عامل ها و زیرعامل های نهایی تحقیق را مشخص نموده است. دسته بندی عوامل چهل و شش گانه تحقیق شامل دو مرحله می باشد. ابتدا، براساس مطالعات و نظر مستقیم خبرگان پنج دسته اصلی و کلی برای طبقه بندی عوامل چهل و شش گانه مشخص شد و سپس بر اساس بیشترین تعداد نظرات، هریک از زیرعامل ها به دسته های اصلی تخصیص پیدا کرد. دسته های اصلی جهت تعیین زیر عامل ها به شرح زیر می باشد:
عوامل نهادی- عوامل سازمانی- عوامل فردی- عوامل ملی- عوامل بین المللی
با مشخص شدن معیارهای اصلی تحقیق، شایسته است با استفاده از جدول گردآوری نظرات که بخشی از جدول فرضی آن در ذیل ارائه شده است زیر معیارهای مسئله نهایی و معین شوند. شرح کامل نظرات در فصل چهارم ارائه خواهد شد و دراین فصل تنها به ارائه یک نمونه بسنده شده است.
جدول ۳-۱ گردآوری نظرات خبرگان جهت دسته بندی نهایی زیرمعیارهای مسئله

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Corpobrand by Shark Themes
عوامل نهادی عوامل سازمانی عوامل فردی عوامل ملی عوامل
بین المللی
داشتن تخصص و دانش اطلاع رسانی *
مشارکت جامعه مدنی *
کنترل و پاسخگوئی دموکراتیک *