نقش رسانه ها و مطبوعات در اطلاع رسانییکی از ابزارهایی که به اثربخشی شفافیت نیز یاری می رساند، رسانه ها و مطبوعات هستند.
فعال بودن در تجارت جهانی: با گسترش کارآفرینی و بازارهای خصوصی، امور مالی بخش های عمومی به سمت شفاف سازی تمایل پیدا کردند که اینگونه با دستیابی به فضائلی چون بهره وری، انعطاف پذیری و عدم تمرکز نسبت به کارکردهای دولت متمایز می شوند.
محدودیت قدرت در سطوح بالای جامعهبا مقوله تمرکززدایی، می توان گفت این مفهوم اتفاق می افتد و اینگونه قدرت در دست یک یا چند نفر باقی نمی ماند، بلکه قدرت بین همه ذینفعان پراکنده شده و همگان می توانند در اجرای نقشی موثر در جامعه، سهیم شوند.
وجود تعهد در سطوح بالای جامعه(مسئولیت پذیری از روند قضایی)با توجه به استانداردهای قضایی که تعریف می شود، سازمان ها و مسئولین باید نسبت به فعالیت های خود متعهد و پاسخگو باشند.
ایجاد ساز و کارهای نهادی جهت انجام اصلاحات و پرورش مدیرانباید برای پرورش و آموزش مدیران به منظور انجام و هدایت فرآیند شفاف سازی اطلاعات، سیاست هایی اتخاذ گردد.
همراستایی و همکاری با سازمان های بین المللی: هر چه سازمان ها همگام تر با سازمان های بین المللی با توجه به تناسبات درون کشوری، حرکت نمایند، توجه و رعایت استانداردهای بین المللی در این زمینه نیز فزونی خواهد یافت.
خواست و اراده سیاسیدر زیربنای ساختار جامعه، شفافیت و اطلاع رسانی و مشارکت مردمی وجود داشته باشد.
انجام اصلاحات اداریتا زمانی که سازمان ها آمادگی خود را در جهت پذیرش اصلاحات، اعلام نکنند، امکان اجرای شفافیت نظام اداری بعید به نظر می رسد.
تاثیر تصمیمات مجلس بر شفاف سازی اطلاعاتمطلوب است، مجلس نیز به منظور بهبود یافتن فرآیندهای اداری و افزایش رضایت عمومی قوانین و تصمیمات جامع و کاربردی تری را اتخاذ نماید.
آگاهی بخشی عمومیاطلاع رسانی و شفاف سازی باید به صورت همگانی و عمومی انجام گیرد.
تائید نظارت قوه قضائیه بر شفاف سازی اطلاعاتبا نظارت و پیگیری، قوه قضائیه نسبت به تصمیمات گرفته شده و اجرایی نمودن این تصمیمات، می تواند فرآیند پیاده سازی شفافیت را پیگیری و از درست اجرا شدن آن آگاه گردد.
وجود روند اخلاقی: بخش جدانشدنی اصلاحات، روند اخلاقی می باشد. یکی از روش های پایبندی به تعهدات اخلاقی تدوین منشور اخلاقی برای کارکنان و مدیران بخش های نظام اداری است، که پاسخگویی و روشن بودن اطلاعات جزئی از این منشورات اخلاقی است.
وجود آموزش ضمن خدمت برای کارکنان: سازماندهی آموزش ضمن خدمت برای کارمندان دولت در تمام سطوح، همراه با تدوین و انتشار رهنمودهای اخلاقی که پذیرا و مجری شفافیت سازی باشند.
اقتضایی بودننوع اطلاعات و جنبه های پراهمیت اطلاعات در کشورها و مناطق خاص متفاوت است و برنامه ریزی و سیاستگذاری برای شفافیت و جلوگیری از فساد به دانش خاص و مورد نیاز آن منطقه یا کشور بستگی دارد.
۳-۴٫ تعیین تعداد خبرگان جهت گردآوری نظرات
با توجه به اینکه ماهیت تحقیق حاضر آماری نمی باشد و تاکید اصلی براستفاده از روش ها و مفاهیم تحقیق در عملیات است، می بایست توجه داشت که ارائه حجم جامعه و طرح نمونه برای گردآوری نظرات خبرگان روش مناسبی نیست، بلکه در این گونه تحقیقات می بایست بر اساس مطلوبیت نظر تصمیم گیرنده یا از نظر یک فرد تصمیم ساز استفاده نمود یا از نظر مجموعه ای از افراد تصمیم ساز بهره مند شد. بکارگیری استفاده از نظرات فردی یا گروهی تعیین کننده روش ها و معرفت های منظم در علم تحقیق در عملیات می باشد که تصمیم گیری فردی یا گروهی نامیده می شوند. با تاکید بر چارچوب و موضوع مطرح شده در فصل اول باید موکدا اشاره نمود که مطلوبیت تحقیق بر استفاده از مجموعه ای از نظرات خبرگان می باشد و نه یک نفر. این مطلوبیت کمک می نماید تا نتایج به دست آمده از تحلیل داده های گردآوری شده در این تحقیق از انسجام و پایایی بالاتری برخوردار باشد و بتوان با انصاف و دقت بالاتری صحت و اعتبار نتایج را بررسی و تائید نمود. بهره مندی از نظرات خبرگان و کارشناسان جهت گردآوری داده های تحقیق در سه فاز اصلی قابل بررسی می باشد:
فاز اول: گردآوری نظرات خبرگان جهت تعیین و نهایی سازی زیرمعیارهای تحقیق:
در این مرحله همانطور که در بخش۳-۳-۲ بیان شد، بر اساس متدولوژی گلوله برفی در گردآوری نظرات، جهت تامین داده های مورد نیاز در فرآیند انجام تحقیق، جمعا پنجاه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. روش گلوله برفی روش انتخاب کارشناسان و خبرگان در تحقیقات کیفی(گسسته) است که به دلیل عدم وجود مطالعه موردی و به تبع آن نمونه تحقیق، در این تحقیق قابل استفاده است. تا زمانی که نظرات مشابه از کارشناسان دریافت نگردد، فرآیند توزیع پرسشنامه ها ادامه می یابد تا اینکه نظرات مشابه و تکراری باشد. همچنین باید اشاره نمود، در تحقیقاتی چون این تحقیق که استنباط و فرضیات آماری جز روش تحقیق پژوهش نمی باشد، روش های نمونه گیری نیز متفاوت است و تعداد تصمیم گیرندگان( تصمیم گیری فردی یا گروهی)، با توجه به مطلوبیت تصمیم، مشخص می شود. مهم ترین اصل در تشخیص تعداد خبره ی لازم(تعداد تصمیم گیرنده) تامین نتیجه با کیفیت و نزدیک به واقعیت می باشد، لذا ممکن است، داده های تصمیم تنها با نظر یک تصمیم گیرنده تامین شود یا می توان این فرض را قائل بود که داده های تصمیم، با نظر چند تصمیم گیرنده قابل تامین است. در این تحقیق، جهت تحقق مطلوبیت و کیفیت تصمیم گیری، محقق نظر پنج خبره ای را گردآوری نموده است که از صفات بارز این افراد می توان به دانش و تبحر اجرایی آن ها در نظام اداری، اشاره نمود.
نتیجه: تعداد نظرات مورداستفاده در فاز اول، گردآوری مجموعه نظرهای پنجاه نفر می باشد.
فاز دوم: گردآوری نظرات خبرگان جهت تعیین اولویت معیارهای تحقیق
جهت تعیین اولویت معیارهای اصلی تحقیق از تکنیک آراس بهره مند می شویم، باید توجه نمود تعداد افراد متخصص و خبره در حوزه دانشی مورد مطالعه دراین تحقیق بسیار محدود می باشد و محدودیت دسترسی به این دسته از افراد موجب شده است تا محقق تلاش نماید در نظرسنجی به منظور دسته بندی متغیرهای تحقیق، از تعدادی خبره کمک بگیرد، تا تنها به خبرگانی اکتفا نماید که بیشترین میزان دانش و تجربه را دارا هستند. بکارگیری تعداد زیاد نظرات تنها بر گستردگی مقیاس مسئله، افزایش پیچیدگی فرآیند حل مسئله و کاهش کارایی جواب به دست آمده منتهی می شود و نتیجه علمی و قابل تفسیری را در بر نخواهد داشت محقق نظر خبره را جهت گردآوری مقایسات زوجی مورد گردآوری قرار خواهد داد.
نتیجه: نظرات مورداستفاده در فازدوم، تعداد پنج نظر برای تعیین اولویت معیارهای اصلی می باشد.
فاز سوم: گردآوری نظرات خبرگان جهت تعیین میزان اثرگذاری هریک از زیر معیارهای تحقیق
در این گام، محقق پرسشنامه مقایسات زوجی فازی را تهیه و ساختار بندی نموده که این نظرات جهت تحلیل در تکینک دیماتل فازی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. همچنین باید اشاره نمود توضیحات کامل مرتبط با تکینک های نام برده شده در فاز دوم و سوم در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
نتیجه: تعداد نظرات مورداستفاده در فاز سوم، پنج نظر برای تعیین اثرگذاری زیرمعیارها می باشد.
۳-۵٫ تکنیک های به کارگرفته شده در پژوهش
محقق به منظور دسته بندی و رتبه بندی هرچه صحیح تر از تکنیک هایی به شرح زیر در تحقیق استفاده نموده است:
۳-۵-۱٫ تئوری فازی
لطفی عسگری زاده در سال ۱۹۶۵،تئوری مجموعه فازی را برای حل مسائلی که در آنها معیارهای تعریف شده واضحی وجود ندارد، معرفی کرد(مومنی،۱۳۸۷: ۱۸۷). اگر عدم اطمینان (فازی بودن) تصمیم گیری انسان درنظر گرفته نشود، نتایج می توانند گمراه کننده باشد. یک عمومیت در میان عبارات توصیفی مثل “به احتمال زیاد”، “احتمالاًچنین است”، “نه خیلی واضح”، “تقریباًخطرناک”، که اغلب در زندگی روزانه به گوش می خورد، به این معنا است که همگی توصیفات شامل درجه ای از عدم اطمینان می باشند. بنابراین تئوری فازی برای حل چنین مشکلاتی به کار می رود. در چهار دهه گذشته این تئوری در بسیاری از زمینه ها به کار گرفته شده است. تئوری مجموعه های فازی چون موضوعات ریاضی، دقیق تعریف شده که به قوانین منطقی کلاسیک وابسته می باشد و در آن به استفاده از رویکرد زبان شناختی اشاره شده است( ۲۰۰۶: ۷۷۲, ۷۷۶، Chiang). منطق اصلی رویکرد زبان شناختی این است که ارزش های حقیقی، مجموعه های فازی(مبهم)هستند و قوانین استنتاج بیشتر از اینکه دقیق باشند، تقریبی هستند. یک عدد فازی مثلثی که نوع به خصوصی از عدد فازی ذوزنقه ای است در کاربرد های فازی بسیار مشهور می باشد. همچنان که در فرمول ذیل، نشان داده شده عدد فازی مثلثی M با(a,b,c) نشان داده می شود و عملکرد عضویت به صورت شکل ۳-۱ است.
شکل۳-۱ عملکرد عضویت یک عدد فازی
=µ
(۳-۱)
پارامتر b بزرگترین درجه عضویت است کهfM(b)=1می باشد.در حالیکه a, وc کران پایینی وبالایی می باشند.
۳-۵-۲٫ آراس[۴۶]
فرآیند حل مسئله با استفاده از روش آراس به طور دقیق با استفاده از گام‌های زیر شرح داده می شود:
گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم‌گیری[۴۷]
اولین گام در حل هر مسئله تصمیم‌گیری چندمعیاره، تشکیل ماتریس تصمیم‌گیری است. در تصمیم‌گیری چندمعیاره از مسئله بهینه‌سازی گسسته هر مسئله‌ای که باید حل شود با ماتریس تصمیم‌گیری به شکل زیر نمایش داده می‌شود. که برایm گزینه ممکن ارزیابی‌ شده(ردیف) روی nمعیار معین (ستون) تنظیم می‌شود.
(۳-۲)
که در آن m– تعداد گزینه‌ها، n– تعداد معیار معین هر گزینه تصمیم، – ارزشی که مقدار کارایی گزینه‌یi در شرایط معیار j را بیان می‌کند، – مقدار بهینه‌ی معیار j .
گام دوم: تعیین مقدار بهینه‌ی هر معیار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.