گام هفتم: رتبه‌بندی گزینه‌ها و یا انتخاب موثرترین آن‌ها
روشن است که ارزش‌های محاسبه‌شده‌ی در بازه‌ی [۱ و ۰] هستند و می‌توانند به صورت صعودی مرتب شوند، که به ترتیب اولویت مرتب شده‌اند. کارایی نسبی مختلط هر گزینه‌ی ممکن، می‌تواند با توجه به مقدار ارزش‌های تابع مطلوبیت مشخص گردد(Turskis & Zavadskas, 2010: 602-603).
گزینه‌های مطرح‌شده با غربالگری هارتبه‌بندی می‌گردد. به عنوان مثال گزینه‌ی با مقدار بزرگ‌تر برتری و رتبه‌ی بیشتری دارد و گزینه‌ی با بزرگترین مقدار در بهترین مکان و رتبه قرار دارد. بنابراین انتخاب بهترین گزینه می‌تواند با استفاده از فرمول زیر صورت پذیرد: (Dadelo et al, 2012: 77).
(۳-۱۳) i=1,2,…,m. :
۳-۵-۳٫ دیماتل فازی
دیماتل روشی جامع برای طراحی و تحلیل مدل های ساختاری و روابط علی می باشد( Wu et al, 2007: 499). اصالت این روش به موسسه باتل ژنو مرتبط می باشد و اولین استفاده دیماتل در حل مسائل پیچیده علمی وانسانی گزارش شده است(Lin et al, 2009:9691) &( Gabus et al, 1973: 257) دیماتل یک روش تصمیم گیری گروهی می باشد که بعدا توسط محققان با بکارگیری مفاهیم فازی توسعه یافت. گام های دیماتل فازی به شرح زیر قابل بررسی می باشد:
گام اولمشخص نمودن آرمان تصمیم گیری و تعیین کمیته ای جهت گردآوری نظرات
گام دومتعیین معیارهای ارزیابی و طراحی مقیاس کلامی فازی
به دلیل رویارویی با ابهامات در ارزیابی‌های انسانی، از مقیاس مقایسه‌ای مورد استفاده در روش دیماتل معمولی صرف نظر نموده و به جای آن از مقیاس کلامی استفاده می‌کنیم. درجات مختلف “تاثیر” با پنج واژه: «خیلی‌زیاد، زیاد، کم، خیلی‌کم، بی‌تاثیر» بیان می‌شود و اعداد فازی مثلثی مثبت متناظر با آنها در جدول۴-۳ و شکل۲-۳ ذیل نشان داده‌ شده است.
جدول۳-۲ تناظر عبارات کلامی با مقادیر کلامی

این مطلب را هم بخوانید :  مقایسه میانگین های چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی ماتریس های ...

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

عبارات کلامی مقادیر کلامی
تاثیر خیلی زیاد (VH) (۱ – ۱ – ۷۵/۰)
تاثیر زیاد (H) (۱ – ۷۵/۰ – ۵/۰)
تاثیر کم (L) (۷۵/۰ – ۵/۰ – ۲۵/۰)
تاثیر خیلی کم (VL) (۵/۰ – ۲۵/۰ – ۰/۰)
بی تاثیر (NO) (۲۵/۰ – ۰/۰ – ۰/۰)

شکل۳-۲ اعداد فازی مثلثی برای متغیرهای کلامی