۲-۱۰-استقلال:
موسسه برای کسب اطمینان معقول از رعایت الزامات مربوبط به استقلال طبق آیین رفتار حرفه ای توسط موسسه، کارکنان آن و…در موارد مقتضی، سایر افراد مربوط (شامل کارشناسان طرف قراردادموسسه) باید سیاستها وروشهای لازم را طراحی وبرقرار کند. سیاستها وروشها بایدبه گونه ای باشد که موسسه بتواند موارد زیررا انجام دهد:
الف-اطلاع رسانی الزامات مربوط به استقلال موسسه به کارکنان ودر موارد مقتضی ، سایر افراد مشمول این الزامات
ب-شناسایی وارزیابی شرایط وروابطی که استقلال را تهدید می کند واتخاذ تدابیر ایمنی مناسب برای از بین بردن تهدید های مزبور یا کاهش آن به سطحی قابل پذیرش و…در صورت لزوم، کناره گیری ازکار.
این گونه سیاست ها وروشها باید موارد زیر را الزامی کند:
الف-ارائه اطلاعات مربوط به قرار داد های منعقده، شامل دامنه خدمات، توسط مدیران مسئول کار، به منظور ارزیابی اثر کلی آن الزامات مربوط به استقلال توسط موسسه.
ب-گزارش به موقع شرایط وروابط تهدید کننده استقلال توسط کارکنان به منظور انجام اقدام مناسب توسط موسسه
پ-گردآوری اطلاعات مربوط واطلاع رسانی آن به کارکنان ذیربط به منظور :
تشخیص آسان رعایت الزامات مربوط به استقلال توسط موسسه و کارکنان
فراهم شدن امکان نگهداری وبه روز رسانی سوابق مربوط به استقلال توسط موسسه.
فراهم شدن امکان انجام اقدام مناسب درباره تهدید های شناسایی شده در مورد استقلال توسط موسسه.
موسسه برای کسب اطمینان معقول از آگاهی به موقع از موارد نقص الزامات مربوط به استقلال وانجام اقدامات مناسب برای رفع این گونه موارد باید سیاستها وروشهای لازم را طراحی وبرقرار کند. این سیاست ها وروشها باید شامل الزاماتی درباره موارد زیر باشد:
الف-گزارش به موقع موارد نقص استقلال به موسسه، توسط افرادی که مشمول الزامات مربوط به استقلال می باشند.
ب-اطلاع رسانی به موقع موارد نقص سیاستها وروشهای طراحی شده به:
۱٫مدیر مسئول کار که ملزم است همراه موسسه، موارد نقص شده را پیگیری کند.
۲- سایر کارکنان ذیربط در موسسه ودیگر افراد مشمول الزمات مربوط به استقلال که ملزم به انجام اقدام مناسب هستند.
پ-اطلاع رسانی به موقع به موسسه در صورت لزوم، توسط مدیر مسئول کار وسایر افراد یادشده از اقدمات به عمل آمده برای رفع موضوع، تا موسسه بتواند ضرورت انجام اقدمات بیشتر را تشخیص دهد.
موسسه، درصورت آگاهی از نقص سیاست ها و روشهای مربوط به استقلال، مدیر مسئول کار،سایر افرادذیربط در موسسه ودرموارد مقتضی، کارشناسان طرف قراردادبا موسسه را برای انجام اقدام مناسب، مطلع می کند. اقدام مناسب توسط موسسه ومدیرمسئول کار مربوط، شامل اعمال تدابیر ایمنی مناسب برای از بین بردن تهدید های مربوط به استقلال یا کاهش آن سطحی قابل قبول ،یا کناره گیری از کار است.افزون براین موسسه ،موضوع استقلال را به کارکنانی که ملزم به رعایت آن هستند آموزش می دهد. موسسه باید از کارکنانی که طبق آیین رفتار حرفه ای ملزم به رعایت استقلال هستندحداقل سالی یک بار تاییدیه کتبی درباره رعایت سیاستها وروشهای موسسه درزمینه استقلال دریافت کند.
تاییدیه کتبی می تواند به شکل کاغذی یا الکترونیکی باشد. موسسه با کسب تاییدیه وانجام اقدامات مناسب درباره اطلاعات حاکی از عدم رعایت، میزان اهمیتی را که برای استقلال قابل است نشان می دهد وموجب می شود موضوع برای کارکنان همواره ملموس باشد.
طبق آیین رفتار حرفه ای، بکارگیری کارکنان ارشد در خدمات اطمینان بخشی درارتباط با صاحبکار برای سالهای متمادی ممکن است تهدیدی برای استقلال باشد. از اینرو موسسه باید سیاستها وروشهایی را درموارد زیر برقرار کند:
الف-درصورت بکارگیری کارکنان ارشد برای سالهای متمادی در خدمات اطمینان بخشی، معیار هایی را برای تشخیص نیاز به اعمال تدابیر ایمنی جهت کاهش تهدید ناشی از آشنایی به سطح قابل قبول ، تدوین کند.
ب-در مورد حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، جهت رعایت الزامات آیین رفتار حرفه ای، مدیر مسئول کار، پس از مدت مشخصی تغییر کند.
در خدمات اطمینان بخشی بکار گیری کارکنان ارشد برای سالهای متمادی می تواند به تهدید ناشی از آشنایی بینجامد یا به کیفیت انجام کار آسیب رساند. از اینرو، موسسه معیار هایی را برای تشخیص نیاز به اعمال تدابیر ایمنی جهت مقابله با تهدید ها تدوین می کند. موسسه برای تدوین معیار های مناسب ، موضوعاتی چون موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف –ماهیت کار، شامل میزان ارتباط آن با منافع عمومی
ب-طول دوره بکارگیری کارکنان ارشد در یک کار خاص
نمونه هایی از تدابیر ایمنی شامل تغییر کارکنان ارشد یا لزوم بررسی کیفیت کار است.
تهدید ناشی از آشنایی، به ویژه در مورد حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار مصداق دارد.درموارد این حسابرسیها، تغییر مدیر مسئول کار پس از یک دوره از پیش تعیین شده، حداکثر ۵ سال، الزامی است.
پذیرش یا ادامه کار
موسسه باید سیاستها وروشهایی را برای پذیرش وادامه کار طراحی وبرقرار کند تا اطمینان معقول حاصل شود که موسسه تنها پس از احراز شرایط زیر کار قبول می کند یا ادامه می دهد:
الف- نبود اطلاعاتی حاکی از درستکار نبودن صاحبکار با توجه به ارزیابیهای انجام شده.
ب- برخورداری از صلاحیت، توانایی، زمان ومنابع لازم برای انجام کار
پ-امکان رعایت الزامات اخلاقی
۲-۱۱-ارزیابی رعایت قوانین ومقررات در حسابرسی صورتهای مالی :
حسابرس هنگام برنامه ریزی واجرای روشهای حسابرسی وهمچنین، ارزیابی وگزارشگری نتایج حاصل از رسیدگی ها باید توجه داشته باشد که عدم رعایت قوانین ومقررات توسط واحد مورد رسیدگی ممکن است به گونه ای با اهمیت بر صورت های مالی اثر گذارد. اما از حسابرس انتظار نمی رود تمام موارد عدم رعایت قوانین ومقررات را کشف کند. کشف هرگونه عدم رعایت قوانین ومقررات، صرفنظر از اهمیت آن ، مستلزم ارزیابی دوباره میزان درستکاری مدیران ویا کارکنان ونیز ارزیابی اثر احتمالی آن برسایر جنبه های حسابرسی است.
شناخت واحد مورد رسیدگی ومحیط آن وبرآورد خطر تحریف با اهمیت
حسابرس به منظور تشخیص وبرآورد خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی وطراحی واجرای روشهای حسابرسی لازم باید شناخت کافی از واحد موردرسیدگی ومحیط آن، شامل کنترلهای داخلی، کسب کند.برآورد خطر های تحریف با اهمیت حسابرس را به تشخیص وبرآورد خطرهای تحریف با اهمیت در سطوح صورتهای مالی وادعاها ملزم می کند. برای این منظور حسابرس اقدامات زیر را انجام می دهد:تشخیص خطر ها از طریق بررسی واحد موردرسیدگی ومحیط آن، شامل کنترلهای مربوط، وهمچنین بررسی گروههای معاملات، مانده حسابها وموارد افشا در صورتهای مالی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.