-کنترل عملیات
-ارزیابی سر مایه گذاری ها
-مدیریت سیستم های اطلاعاتی
-کارکنان و سیستم های منابع انسانی
سیستم های مالی :
– حسابداری مالی
-حسابداری مدیریت وبودجه
-پیش بینی ها وبرنامه ریزی تجاری
-حقوق ودستمزد
-روش های پرداخت های نقدی
رابطه سازمانی مدیران وحسابرسان داخلی: جایگاه حسابرسی داخلی باید به گونه ای باشد که بتواند بطور اثر بخش عمل کند. از این رو پشتیبانی مدیریت سازمان از حسابرسی داخلی، یک ضرورت است. حسابرسی داخلی باید با مشورت با مدیریت ضرورت ها واولویت های کار خود را تعیین کند. بنابراین رئیس حسابرسی داخلی باید آزادانه به مدیران ارشد، دسترسی داشته باشد وبه آنها گزارش کند. نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که عملکرد حسابرسی داخلی بیشتر به جایگاه مستقل آن بستگی دارد. تامین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی، می توان نسبت به استقلال واحد حسابرسی داخلی اطمینان لازم را به دست آورد. موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی به توانایی واثر بخشی آن بستگی دارد. دربیشتر سازمانها وظایف حسابرسی داخلی در بخش مالی وزیر نظر مدیر اجرایی است. این موقعیت تا حدی قابل قبول ورضایت بخش است، زیرا حسابرسی داخلی باید به کسی گزارش دهد که کل بخش عملیاتی را بررسی می کند.
۲-۱۲-۲-تعریف کنترل داخلی :
فرایندی است که به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اهدافی که در سه گروه اصلی زیر دسته بندی می شوند. توسط هیات مدیره وسایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می شوند :
۱-اثر بخشی و کارایی عملیات
۲- قابلیت اعتماد گزارش دهی مالی
۳-رعایت قوانین و مقررات مربوط
تعریف حسابرسی عملیاتی : عبارت است از فرایند منظم و روشمند برای ارزیابی اثر بخشی،
کارایی، وصرفه اقتصادی عملیات سازمان وگزارش نتیجه ارزیابی، همراه با پیشنهاد های عملی به اشخاص ذیصلاح برای بهبود عملیات.
۲-۱۲-۳-هدف حسابرسی عملیاتی :
-ارزیابی عملکرد در مقایسه با هدف های تعیین شده به وسیله مدیریت.
-شناسایی فرصتهای بهبود عملیات از نظر صرفه اقتصادی وکارایی واثر بخشی
-ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا انجام اقدامات ورسیدگی های بیشتر
مفاهیم اساسی حسابرسی عملیاتی :
حسابرسی عملیاتی دارای سه مولفه کارایی، اثر بخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ارزیابی کارایی، اثربخشی وصرفه اقتصادی باید از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی وخصوصی باشد ومدیران بررسی عملیات را به عنوان یکی از مسئولیت های خود برای کنترل فعالیت ها تلقی کنند وارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد.
صرفه اقتصادی : تلاش در جهت حد اقل کردن هزینه تحصیل واستفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب.
کارایی : نسبت نتایج به دست آمده از عملیات به منافع مصرف شده. عملیات کارا عملیاتی است که با استفاده از روشهای بهینه، حداکثر بازده را با صرف حداقل منابع تامین کند.
حسابرسی داخلی: فعالیتی اطمینان بخش ومشاوره ای مستقل وواقع بینانه که باهدف ارزش افزایی وبهبود عملیات سازمان انجام شود. حسابرسی داخلی با اتخاذ رویکرددی نظام مند به سازمان کمک می کند تا به اهداف خود دست یابد وفرایند های اثر بخش مدیریت ریسک ،
کنترل ها وحاکمیت شرکتی را بهبود بخشد.(انجمن بین الملی حسابرسان داخلی )
حسابرس داخلی کیست وچگونه تعیین می شود وفرایند گزارش دهی آن چگونه است ؟
حسابرس داخلی شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف هیئت مدیره شرکت به منظور اجرای وظایف حسابرسی استخدام یا منصوب می شود. در واقع حسابرسی داخلی نوعی حسابرسی است که توسط کارشناسان حرفه ای که در استخدام سازمان مورد حسابرسی قرار دارند، انجام می شود.فعالیت های حسابرسی داخلی در صورت انجام درست واصولی کمک موثری درامر حسابرسی صورت های مالی پایان دوره بوده وقاعدتاًباید هزینه حسابرسان مستقل را کاهش دهد. حسابرسان داخلی به عنوان بخشی از سیستم کنترل داخلی بوده که دردهه اخیر به عنوان زیر مجموعه کمیته حسابرسی تلقی وتوسط همین کمیته منصوب می شود.
گزارش حسابرسان داخلی به کمیته حسابرسی ودر غیاب آن به مدیریت عالی (هیئت مدیره ) شرکت ارائه می شود.
۲-۱۳- استقلال حسابرس داخلی:
عامل اصلی برای توانمند بودن حسابرسی داخلی استقلال آن است. مدیریت باید این عامل را به رسمیت بشناسد وبا تأمین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی نسبت به استقلال واحد مورد حسابرسی داخلی اطمینان دهد.
عملکرد حسابرسی داخلی باید چنان باشد که به روشنی نشان دهد حسابرسی داخلی تحت تاثیر هیچگونه اعمال نفوذ غیر مسئولانه نیست که بتواند دامنه رسیدگی یا کار آن را محدود یا تغییر دهد یا بتواند در تصمیم گیری آن درباره محتوای استقلال حسابرسی داخلی به شکل های زیر محقق می شود:
استقلال از لحاظ دسترسی
رئیس حسابرسی داخلی باید به مدیریت ارشد سازمان شامل مدیر عامل وهیئت مدیره وبررسی کنندگان غیر اجرایی سازمان دسترسی مستقیم داشته باشدوبتواند آزادانه به آنان گزارش دهد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.