استقلال از لحاظ گزارشگری
رئیس حسابرسی داخلی باید بتواند گزارش های خود را بدون حذف مطلبی وبا نام وامضاء خود ارائه دهد.(اسمیچ وکیدا،۱۹۹۱،۴۸۹)[۹]
استقلال از لحاظ فعالیت های سازمانی
حسابرسی داخلی نسبت به کلیه سیستمهای مالی واداری سازمان استقلال کامل داشته باشد.
درگیر شدن حسابرسی داخلی برای موارد تجدید نظر درسیستم ها با پروژه های موجود یا طراحی سیستم های جدید یا ایجاد پروژه های جدید
۲-۱۴-چارچوب نظری استقلال حسابرس :
این چارچوب از چهار جزء مرتبط به هم تشکیل شده است: تعریف استقلال حسابرس، هدف استقلال حسابرس، مفاهیم واصول زیربنایی
دراین بیانیه، استقلال به عنوان وسیله رهایی از فشارها و عواملی که توان حسابرسی برای تصمیم گیری بیغرضانه را بفرساید یا انتظار می رود که می فرساید تعریف شده است. برای اینکه بر اساس تعریف، حسابرس مستقل به نظر برسد،رعایت مقررات حاکم بر استقلال حسابرس،لازم اما ناکافی است .حسابرس باید از تمام فشارها وسایر عواملی که بربیطرفی او اثر منفی دارد یا اینکه سرمایه گذاران آگاه وسایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی انتظار دارند اثر منفی داشته باشد،رها ودرامان باشد.
هدف استقلال حسابرس :۱- چارچوب استقلال حسابرس به هدف های زیر تشریح شده است:
الف- کمک به هیئت استاندارد های استقلال برای ایفای مسئولیتهای خود در زمینه تدوین استاندارد های هماهنگ و مناسب از طریق ارائه رهنمودها و ساختارلازم برای حلاجی موضوعات استقلال.
ب-کمک به تصمیم گیرندگان استقلال برای پاسخگویی به پرسشهای مربوط به استقلال در نبود استاندارد های استقلال وسایر قواعد مربوط به استقلال
پ-کمک به سرمایه گذاران، سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی ودیگر اشخاص ذینفع برای شناخت ماهیت ومحدودیت های استقلال حسابرس.
ت-جهت دهی ومرزبندی مباحث مربوط به استقلال حسابرس ودرنتیجه کمک به اشخاص ذینفع درراستای تدوین وبه کارگیری استانداردهای هیئت وشناخت بهتر مبنای تدوین ومنطق این استاندارد ها
۲-دربیانیه مفاهیم استقلال، قواعد استقلال حسابرس تعیین نمی شود؛ این قواعد دراستاندارد های استقلال مشخص می شود.(هیأت تدوین استانداردهای استقلال،۱۹۹۹)
۲-۱۵-مفاهیم استقلال حسابرس :
الف)آفتهای استقلال حسابرس: آفتهای استقلال حسابرس، سرچشمه پیشداوری باالقوه ای هستند که ممکن است توان حسابرس برای تصمیم گیری بیغرضانه رابفرساید یا اینکه انتظار می رود بفرساید .باتوجه به پیامد های آفتهای یادشده تصمیم گیرندگان استقلال باید اثر آفتهایی را که منابع پیشداوری بالقوه هستند شناسایی وتجزیه وتحلیل کنند. که به آفتهای منفعت شخصی و آفتهای خودبررسی و آفتهای جانبداری وآفتهای آشنایی تقسیم می شود.
اصول زیر بنایی استقلال حسابرس: چهار اصل زیر بنایی استقلال حسابرس مطرح می شود:
الف )ارزیابی میزان خطر استقلال
ب)تعیین قابلیت پذیرش میزان خطر استقلال
پ)درنظر گرفتن منافع ومخارج
ت)درنظر گرفتن دیدگاههای سرمایه گذارن و سایر اشخاص ذینفع هنگام رویارویی با موضوعات استقلال حسابرس (هیئت استاندارد های استقلال ، ۲۰۰۰ /ترجمه دکتر موسی بزرگ اصل )
۲-۱۵-۱-الزمات جدید استقلال حسابرس :
ایم هوف (۱۹۷۸):[۱۰]
الف)دیدگاه های کارگروه درباره مباحث اصلی و اساسی :
دیدگاه های کار گروه براساس نتایج تحقیقات تجربی دانشگاهی؛ دیدگاه های قبلی اعضا وفرضیات بدیهی متعدد موجود درباره اشخاص وواحدهای اقتصای است که با موضوع ارتباط دارند یا تحت تاثیر حسابرسی های صورت های مالی قرار می گیرند.
درادامه تحقیقات تجربی دانشگاهی درهر یک از حوزه های بحث درباره مقررات پیشنهادی مطرح می شود به علاوه سه دیدگاه قبلی بیان شده بوسیله کار گروه، راهنمایی برای طرح دیدگاه کلی درباره مقررات پیشنهادی است.
اولین دیدگاه: این است که استاندارد های مبتنی بر تفهیم هستند
دومین دیدگاه:این است که تا حد امکان، مسئولیت تدوین استاندارد ها باید به عهده تدوین کنندگان استاندارد استقلال دربخش خصوصی باشد که باتوجه به مهارت های تخصصی برای این کار انتخاب می شوند.
سومین دیدگاه: این است که هدف مراجع تدوین استاندارد ها ومقررات باید بهبود رهنمود های عملیاتی وشفافی باشد که به طور گسترده برای اختیارات قانونی موجود به کار رود.به طور کلی، دیدگاه های کار گروه بر مبنای مفروضات زیر است:
استقلال حسابرس موضوعی مورد توجه ویک ورودی برای صورت های مالی قابل اعتماد است. یعنی استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی را افزایش می دهد ودر نتیجه باعث افزایش قابلیت اتکای صورت های مالی می شود. به هر حال ،استقلال حسابرس خود ذاتاًیک هدف نیست.
حسابرسی های با کیفیت خوب، مستلزم داشتن هر دو موضوع صلاحیت (مهارت )واستقلال است.
حسابرس یک فرد ماهر وحرفه ای است زیرا از طریق افراد حرفه ای ومباحث حاصل از تحقیقات مور د آموزش قرار می گیرد این آموزش ها باید بر اساس تحقیقاتی باشد که حسابرسان از آنها در ایفای درست وظایف خود استفاده می کنند. وظایفی که حسابرسان در محیط کاری خود به عهده گرفته اند طرح ریزی کرده اند یا انجام آن را پذیرفته اند.
هر دو موضوع استقلال ومنافع شخصی به شخص انسان بر می گردد .هدف مقررات استقلال ؛ارائه رهنمود به افراد مختلف است و رفتار افراد (حسابرسان ) که تصمیمات خودرا به صورت فردی وگروهی اتخاذ می کنند تا ثیر می گذارد.
هدف از مقررات استقلال، هدایت موسسات حسابرسی دررابطه با قرار داد های آنان است
موضوع اول :اصول مصوب برای آزمون استقلال بررسی مقررات پیشنهادی
مقررات پیشنهادی، استانداردی کلی برای آزمون استقلال حسابرس ارائه می کند زیرا کمسیون بورس اوراق بهادار اعتقاد دارد حسابرس را زمانی می توان مستقل دانست که درزمانی که حسابرس دررابطه به صاحبکار حسابرسی قرار می گیرد، درک سرمایه گذاران منطقی این باشد که مستقل از واحد صاحبکار می باشد و دستیابی به قضاوت عینی وبیطرفانه شامل تمام موضوعات مطرح شده در قرارداد حسابرسی توسط او قابل حصول است

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir