چهار اصل مصوب برای ارزیابی مواقعی تعریف می کند که درآن مواقع، یک حسابرس مستقل نیست هدف این چارچوبی برای تجریه وتحلیل قواعد استقلال حسابرس وتخصصی تر کردن استاندارد کلی است
این چهار اصل مصوب ؛بیان می کند که در چهار حالت زیر استقلال حسابرس کاهش می یابد:
وقتی حسابرس :
۱٫دارای تضاد منافع یا منافعی مشترک با صاحبکار حسابرسی است.
۲٫کار متعلق به خود را حسابرسی می کند.
۳٫وظایفی را به عنوان مدیریا به عنوان کارمند صاحبکار حسابرسی به عهده می گیرد.
۴٫به عنوان مشاور صاحبکار حسابرسی می کند.
موضوع دوم :روابط مالی حسابرس با صاحبکاران حسابرسی :
بررسی مقررات پیشنهادی
دراین مورد مقررات پیشنهادی به اعضای موسسات حسابرسی نیز گسترش می یابد که ممکن است دارای روابط مالی با صاحبکار حسابرسی باشند بدون اینکه استقلال آنان کاهش یابد. این روابط مالی شامل سرمایه گذاری درواحد مورد رسیدگی (صاحبکار ) وسایر منافع مالی مانند وام، پس انداز ،حساب جاری وقرارداد های اطمینان بخشی است.مقررات پیشنهادی محدودیت های اولیه وروابط مالی برای افرادی برقرار می کند. که در ارائه خدمات حسابرسی همکاری میکنند یا می تواند روی حسابرسی تاثیر بگذارند.
موضوع سوم : روابط استخدامی کارکنان با صاحبکاران حسابرسی :
بررسی مقررات پیشنهادی :
مقررات پیشنهادی حاوی مقررات درباره حسابرسان قبلی واعضای خانواده حسابرسان فعلی است که می توانند بوسیله صاحبکار حسابرسی استخدام شوند بدون اینکه آسیبی به استقلال برسد.
علاوه بر این مقررات پیشنهادی موقعیت هایی را تعیین می کند که اگر بوسیله یکی از اعضای خانواده حسابرسان بوجود آید، استقلال حسابرس را کاهش می دهد.
موضوع چهارم: خدمات غیر حسابرسی و بررسی مقررات پیشنهادی
مقررات پیشنهادی، ارائه خدمات غیر حسابرسی برای صاحبکاران را طبق توافق یا به طور خاص محدود می کند این مقررات به ویژه دراین مورد بحث می کند که استقلال حسابرس با روابط تجاری مستقیم وغیر مستقیم یا در توافق با صاحبکار حسابرسی و وابستگان وکارکنان مدیران یا سهامداران خاص کاهش می یابد.
بررسی تحقیقات تجربی دانشگاهی در مورد خدمات غیر حسابرسی :
دررابطه با تاثیر روابط تجاری وخدمات غیر حسابرسی برای استقلال حسابرس تحقیقات دانشگاهی تجربی قابل ملاحضه ای وجود دارد. این تحقیقات دانشگاهی را می توان به چهار بخش تقسیم کرد:
۱-محرک های ارائه خدمات در طول حسابرسی به صورت کار بیشتر برای حفظ صاحبکار
۲-محرک ها یی که کاهش استقلال حسابرس را اصلاح می کند.
۳-صلاحیت حرفه ای حسابرس وکیفیت حسابرسی
حسابرس :منظور از حسابرس یک حسابرس انفرادی است که به عنوان عامل اقتصادی در موسسه حسابرسی مدل گذاری می شود همچنین در مدل استفاده شده دراینجا آمارها نه تنها شامل سهامداران شرکت صاحبکار مورد حسابرسی، بلکه شامل مالکان موسسه حسابرسی نیز می گردد. تضاد منافع دراین چارچوب می تواند از متفاوت بودن انگیزه ها واهداف حسابرسان فردی نشات بگیرد. این تحقیق بر روی رفتار حسابرسانی متمرکز شده است که هیچگونه مالکیتی در موسسه حسابرسی ندارند، فشارهای اصلی که حسابرسان انفرادی با آن مواجه می شوند از طرف صاحبکار نیست؛ بلکه از درون موسسه حسابرسی بوده وناشی از نگرانی های آنها در خصوص ارتباط با شهرت فردی وارتقاء حرفه ای درموسسه می باشد.(لورد،۱۹۹۲)[۱۱]
حسابرسان اغلب در وضعیتی قرار دارند که آزمون وارزیابی شواهد حسابرسی توسط آنها، گروه حسابرسی را به سوی مسیر مشخصی سوق می دهد. تغییر تصمیمات اتخاذ شده به ویژه درشرایط وجود فشار زمانی می تواند پر هزینه باشد. در محیط حسابرسی، فشار زمانی تقریباً همیشه وجود دارد؛ حسابرسان باید ضمن حفظ کیفیت حسابرسی تلاش نمایند تا مهلت زمانی مقرر شده توسط صاحبکار و دولت ودر محدوده بودجه اختصاص داده شده آن را به اتمام برسانند.(یچیوا، ۲۰۰۸)[۱۲]
۲-۱۶-گزارش حسابرسی :
گزارش حسابرسی محصول نهایی واصلی فرایند حسابرسی و وسیله بیان قضاوت ونظر حسابرس درباره کیفیت ومحتوای صورت های مالی صاحبکار است ودر ایجاد اطمینان وآسودگی خاطر در استفاده گنندگان از صورتهای مالی ودررأس آنها سهامداران بزرگی قرار دارند.
نیازها وانتظارات گروهای مختلف استفاد کننده از اطلاعات صورت های مالی با گزارشگری مالی مناسب بر آورده می شود واین اطلاعات زمانی برای استفاده کنندگان مفید وموثر می باشد که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد (ویژگی های کیفی شامل قابل اتکا بودن، مربوط بودن) یکی از مشخصه های بارز ویژگی های کیفی که درموضوع گزارشگری حسابرسی مورد تأکیدباشد قابلیت اتکا بودن صورت های مالی است وزمانی قابلیت اتکا ء دارد که آثار مالی معاملات وسایر رویداد های مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری شده ونتایج آنها معتبر وقابل تأیید مجدد باشد.
حسابرسان برای ایفای چنین نقشی نیاز به رهنمود ها ویا استاندارد هایی دارند که نه تنها اعتبار دهی کند بلکه قابلیت تایید مجدد نیز داشته باشد.
۲-۱۷-حسابرس مستقل :
شخص یا موسسه منتخب مجمع صاحبان سهام یا اشخاص حقوقی یا حقیقی ذینفع ویا به حکم قانون که حسابها را رسیدگی ونتیجه را به دعوت کننده در قالب گزارش ارائه می دهد.
۲-۱۸-بازرس قانونی :
شخص یا موسسه ای که طبق قانون تجارت وتوسط مجمع صاحبان سهام تحت شرایطی تعیین می شود. بازرس قانونی علاوه بر صورتهای مالی، نسبت به گزارش فعالیت هیأت مدیره نیز اظهار نظر می کند. (سجادی،ابراهیمی مند،۱۳۸۴)
۲-۱۹-عوامل افزاینده استقلال حسابرس :
استقلال جوهره وروح حسابرسی است وحسابرسی بدون استقلال فاقد ارزش و معنی است. استقلال درفرهنگ وبستررهایی از تاثیر، کنترل یا اراده دیگری یا دیگران تعریف شده است(وبستر ، ۱۹۸۶)[۱۳]
حسابرسی مستقل است که بتواند گزارش های حسابرسی خود را متناسب با عقیده و نظرواقعی اش منتشر کند. (دی آنجلو ،۱۹۸۱ )[۱۴]
استقلال به معنی توانایی مقاومت دربرابر فشار صاحب کار است. (نپ، ۱۹۸۵ )
استقلال در ساده ترین معنا این است که حسابرس حقیقیت را همانگونه که دیده است بگوید و اجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از مسیر خارج سازد.(کری، ۱۹۷۶)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است