پنی وریکرس (۱۹۸۸ )در پژوهشی به بررسی تاثیر خدمات مشاوره مدیریت براستقلال حسابرس پرداخته اند. نتیجه تحقیق نشان می دهد خدمات مشاوره مدیریت به صاحبکار بر استقلال حسابرس تاثیر ندارد.
گول( ۱۹۸۹) طی پژوهشی در کشور نیوزلند به بررسی دیدگاه بانکداران نسبت به عوامل موثر بر استقلال حسابرس پرداخته است. دراین پژوهش عواملی از جمله کمیته حسابرسی صاحبکار وارائه خدمات غیر حسابرسی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارائه خدمات غیر حسابرسی تاثیر کاهنده ای بر استقلال حسابرسی داشته و کمیته حسابرسی صاحبکار تاثیر معنا داری نداشته است.
لیندسی(۱۹۹۰) طی پژوهشی در کشور کانادا به بررسی دیدگاه مدیران موسسات اعتباری وبانک ها نسبت به تاثیر ارائه خدمات غیر حسابرسی تاثیر کاهنده ومعنا داری بر استقلال حسابرس داشته است.
آگاسر وداپینیک(۱۹۹۱) طی پژوهشی در کشور های آمریکا، آلمان و فیلیپین به این نتیجه رسیدند که ارائه خدمات غیر حسابرسی و وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار بر استقلال تاثیر ندارند.
هامفری وهمکاران(۱۹۹۲ )به بررسی تاثیر خدمات غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس از دیدگاه حسابرسان ومدیران مالی و استفاده کنندگان خدمات حسابرسی پرداخته اند، نتایج پژوهش نشان می دهد از دیدگاه همه گروه ها ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحبکار، تاثیر منفی بر استقلال حسابرس دارد.
بارتلت(۱۹۹۳) طی پژوهشی در کشور آمریکا به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه حسابرسان مستقل ومدیران موسسات اعتباری وبانکها، وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار وارائه خدمات غیر حسابرسی تاثیر کاهنده ای بر استقلال حسابرس داشته، بااین تفاوت که حسابرسان مستقل نسبت به مدیران نگرانی کمتری داشته اند.
تئوه ولیم(۱۹۹۶ ) طی پژوهشی در کشور مالزی به این نتیجه رسیدند که از دید گاه حسابرسان مستقل و حسابدارن شاغل در شرکت های تولیدی، ارائه خدمات غیر حسابرسی و وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار تاثیر کاهنده و وجود کمیته حسابرسی تاثیر افزاینده ای بر استقلال حسابرس داشته است.
ویلنبورگ(۱۹۹۹) در پژوهشی به این نتیجه رسید که نفوذ مدیران در تعیین حق الزحمه حسابرسی بر استقلال تاثیر داشته است.
بیتی و همکارانس( ۱۹۹۹) در کشور انگلستان به بررسی دیدگاه مدیران مالی شرکت ها، شرکایی موسسات حسابرسی وتحلیل گران مالی نسبت به عواملی از جمله وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار، نفوذ مدیران روی انتصاب حسابرسان وتعیین حق الزحمه حسابرسی، کمیته حسابرسی صاحبکار و ارائه خدمات غیر حسابرسی پرداخته اند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که عوامل ذکر شده از نظر همه گروه ها تاثیر مهمی روی استقلال حسابرس داشته و عوامل اصلی تهدید مربوط به ارائه خدمات غیر حسابرسی بوده و عامل اصلی تقویت کننده نیز وجود کمیته حسابرسی بوده است.
دفوند وهمکاران(۲۰۰۲ )طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که میزان حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی تاثیری بر استقلال حسابرس ندارد.
فرانکل و همکاران( ۲۰۰۲) طی پژوهشی شواهدی از وجود رابطه بالقوه میان حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی و معیار های مدیریت سود مشاهده نمودند بنابراین ارائه خدمات غیر حسابرسی صاحبکار تاثیر منفی بر استقلال حسابرس دارد.
دوپوچ وهمکاران(۲۰۰۳ ) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ارائه همزمان خدمات غیر حسابرسی وحسابرسی موجب می شود که حسابرسان هنگام جستجوی شواهد، منافع مشتری را درنظر گرفته وشواهد مثبت را پررنگتر جلوه دهند وبه طور کلی قضاوت آنها دچار انحراف می شو.بدین ترتیب ارائه همزمان خدمات غیر حسابرسی وحسابرسی موجب لطمه به استقلال حسابرس می شود.
زولکارنین وهمکاران( ۲۰۰۷ )در کشور مالزی به این نتیجه رسیدند که استقلال حسابرس رابطه مثبتی با جلسات کمیته حسابرسی، گزارش کمیته حسابرسی به همراه گزارش سالانه، نقش کمیته حسابرسی در تعیین حق الزحمه حسابرسی و ترکیب اعضای کمیته حسابرسی دارد.
بندون وهمکاران( ۲۰۰۴) زولکارنین( ۲۰۰۶) وصالحی( ۲۰۰۹ ) طی پژوهشی به بررسی تاثیر خدمات غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس پرداخته اند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که ارائه همزمان خدمات حسابرسی وغیر حسابرسی توسط یک گروه حسابرس تاثیر منفی بر استقلال حسابرس دارد.
۲-۲۰-استنباط استفاده کنندگان درباره استقلال حسابرس :
به طور کلی ،استفاده کنندگان صورت های مالی؛ موضوعات متفاوت ومهمی را درباره استقلال حسابرسان بیان می کنند. تحقیقات نشان می دهد که این تنوع موضوعات به تفاوت های دانش وتجربیات بین استفاده کنندگان و حسابرسان مربوط می شود. درک نتایج اثرات خدمات مشاوره براستنباط استفاده کنندگان پیچیده است اما این نکته اساسی وجود دارد که به اعتقاد استفاده کنندگان صورت های مالی، مبالغ نسبتاًکوچک خدمات مشاوره، اثرات کمی روی استقلال حسابرسان دارند وجداسازی کارکنان خدمات مشاوره نیز استقلال مورد نظر حسابرسان را افزایش می دهدبرخی شواهد حاکی از این است که استفاده کنندگان اعتقاد دارند مبالغ بزرگ خدمات مشاوره، استقلال حسابرس را کاهش می دهد.
محرک ها ومبانی که کاهش استقلال حسابرسی را اصلاح می کند: خطرات ناشی از قوانین وزیان ناشی از دست دادن شهرت و آبرو، پیامد های اقتصادی متعددی دارد وروی قضاوت های حسابرسان اثر می گذارد. از سوی دیگر طبق بررسی های به عمل آمده ساختار های اساسی مانند بررسی همپیشگان وکمیته های حسابرسی، نیروهای متقابلی را ارائه می کنند که به حسابرسان کمک می کند تا استقلال خودرا حفظ کنند.
اثرات مقررات پیشنهادی بر صلاحیت حرفه ای حسابرس وکیفیت حسابرسی :
از آنجاکه کیفیت حسابرسی، به استقلال ومهارت حسابرس بستگی دارد باید افزایش یا کاهش مهارت حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. عملکرد حسابرس به شدت به توانایی ذاتی او درحل مسایل، تجربیات ودانش خاص وظیفه بستگی دارد. بنابراین در صورت کاهش توانایی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی توسط مقررات پیشنهادی، کیفیت حسابرسی می تواند صدمه بیند. (آلبریخت وساک ۲۰۰۰)
استنباط استفاده کنندگان از عدم اجرای خدمات غیر حسابرسی برای استقلال حسابرس :
تفسیر بر این است که مقررات پیشنهادی حداقل دربرخی از قسمت های آن ، دارای استنباط غیر واقعی از استقلال ظاهری است. با توجه به تحقیقات درباره استنباط استفاده کنندگان صورت های مالی درباره استقلال حسابرس باید در مقررات پیشنهادی موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
اولاً: استفاده کنندگان صورت های مالی باید این اعتقاد کلی را داشته باشند که استقلال حسابرسی برای انجام وظایف درست بازار های سرمایه ضروری است.
ثانیاً: مقررات موجود دررابطه با موسسات حسابرسی درمورد جداسازی کارکنان حسابرسی وغیر حسابرسی باید شفاف شود. به طورکلی تحقیقات، پیشنهاداتی را ارئه می کند که براساس آن موسسات حسابرسی باید به دو موسسه مشاوره وحسابرسی جداگانه تفکیک شوند که احتمال کمی دارد این موضوع منجر به تغییر زیادی دراستنباط استفاده کنندگان از استقلال حسابرس شود. بالاخره اگر چه برای استفاده کنندگان صورت های مالی اطمینان از استقلال حسابرس اهمیت بسیاری دارد. اما استفاده کنندگان ممکن است گروه های مناسبی نباشند که از آنان به عنوان افراد معقول برای ارزیابی آن فعالیت های خاصی استفاده گردد. (فصلنامه خبری ،اطلاع رسانی سال سوم –شماره های هشتم ونهم ،، ۱۳۸۵)
نیکبخت ومهربانی (۱۳۸۵)درپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ارائه خدمات غیر حسابرسی مانند اصلاح حساب، خدمات دفتر داری، ثبت های حسابداری و تهیه صورت های مالی، خدمات حسابرسی داخلی، خدمات وظایف مدیریتی، خدمات مشاوره ی مدیریت توسط موسسات حسابرسی به صاحبکاران خوددر همان سالهایی که حسابرسی آن شرکت را به عهده داشته اند استقلال حسابرس را مخدوش می نماید.
سجادی وابراهیمی مند (۱۳۸۴)درپژوهشی به این نتیجه رسیدند که از نظر حسابرسان مستقل، وجود کمبته حسابرسی صاحبکار عامل افزاینده استقلال حسابرس می باشد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه:
فصل سوم به عنوان روش تحقیق به چگونگی طراحی تحقیق، تعیین جامعه و نحوه انتخاب نمونه، ابزار گرداآوری داده ها و روایی و پایایی این ابزار و همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد. روش تحقیق مناسب می تواند پژوهشگر را در رسیدن به اهداف تحقیق یاری نماید. روش تحقیق علمی مبتنی بر اصول دو چارچوبی است که عدم رعایت آنها می تواند نتایج پژوهش را خدشه دار و یا غیر قابل پذیرش نماید. همچنین نقش روش تحقیق در انجام یک کار تحقیقاتی، یک پژوهش و یا یک پایان نامه را می توان بیش از بسیاری از بخش های دیگر با اهمیت و برجسته دانست.در این پژوهش سعی شده است از اصول و معیارهای علمی به منظور طراحی تحقیق و اجرای آن استفاده نمود که در این فصل مراحل آن تشریح می گردد.
۳-۲- روش تحقیق:
با توجه به موضوع تحقیق یعنی “شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای حسابرس و نوع اظهار نظر: مطالعه موردی حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران” و همچنین اهداف پژوهش، این تحقیق بر اساس نوع داده های مورد استفاده از جمله تحقیقات کیفی و بر اساس روش تحقیق از نوع اکتشافی و توصیفی است. این روش در پژوهشهایی سودمند است که هدف آنها کشف عوامل موثر بر یک متغیر و یا رابطه بین متغیرها است .چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای، مقالات و سایت ها و جمع آوری داده ها برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه بدست آمده است. همچنین از از آنجا که این تحقیق به در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و این هدف می تواند اطلاعات سودمندی را در زمینه واقعیات موجود بدست آورد، ماهیت کاربردی نیز به خود می گیرد.
از طرفی دیگر این تحقیق تا حدودی نیز جنبه مطالعات موردی دارد زیرا به سنجش دیدگاه حسابرسان مستقلی می پردازد که در مورد مطلوبیت ارائه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته اند. مطالعات موردی شامل نوعی بررسی تفصیلی (همراه با داده های اطلاعاتی در یک دوره زمانی ) از یک یا چند سازمان یا از گروه های درون سازمانی است که با هدف ارائه تحلیلی از زمینه و فرایندهای دخیل در پدیده ی مورد بررسی انجام می شود . پدیده ی مورد نظر از بسترش جدا نمی شود (مانند پژوهش های آزمایشگاهی)بلکه چون با بسترش رابطه ی تنگاتنگی دارد، در پیوند با بسترش مورد بررسی قرار می دهد. (دانایی فرد،الوانی و آذر،۱۳۹۱)
یکی دیگر از ویژگی های این مطالعات رویکرد آن ها نسبت به نظریه سازی است که عموما حالتی استقرایی دارد (اما نه منحصرا). شیوه ی کارآگاهی که به وسیله ین(۱۹۸۱)پیشنهاد شده است مدعی است که کارآگاه باید مدارک و شواهد را (که برخی ها مربوط به موضوع هستند و برخی خیر) دقیقا بررسی کند تا تصویری از انگیزه و شیوه ی متهم بسازد. در پژوهش موردی ، چنین کارآگاهی نه تنها برای درک و ویژگی های منحصر به فرد و خاص موردها بلکه برای استنتاج نوعی تحلیل که کاربرد وسیعی دارد صورت می گیرد .(دانایی فرد و دیگران،۱۳۹۱)
۳- ۳- جامعه آماری پژوهش:
جامعه آماری این پژوهش بر اساس موضوع آن یعنی “شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای حسابرس و نوع اظهار نظر: مطالعه موردی حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران” شامل حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی مورد اعتماد بورس اوراق بهادار است. لذا جامعه آماری پژوهش شامل این حسابرسان و تعدادی از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی می شود که در فعالیتهای حسابرسی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار نقشی ایفا می نمایند.
۳-۴-نمونه و روش تعیین حجم نمونه:

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.