۲۲

۱۲

۸

۲

جمع (۲ نفر پاسخ نداده)

۵۷

۳۵

۱۷

۳

از ۵۷ نفر نمونه آماری ۳۵ نفر از شرکا و مدیران موسسات حسابرسی و ۲۲ نفر حسابرسان ارشد و یا سرپرستان حسابرسی شاغل در موسسات می باشند. با توجه به اینکه سعی شد هر موسسه به عنوان یک نمونه در نظر گرفته شود از بین ۲۲۹ نمونه تعداد ۵۷ موسسه انتخاب گردید که بر اساس امکان دسترسی پرسشنامه بین شرکای آنها و یا کارکنان ارشد آن موسسات توزیع شد.
۳-۵- روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات:
در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات از منابع مختلفی استفاده شده است. اطلاعاتی به منظور تهیه چارچوب و طرح تحقیق و استخراج متغیرهای اصلی مورد پژوهش، بویژه تعیین عوامل تاثیرگذار بر استقلال رای حسابرسان از منابع مختلف علمی همانند کتابها، مقالات، انتشارات سازمان حسابرسی و … استخراج گردید. همچنین به منظور تهیه داده های اولیه مورد نیاز برای پردازش در روشهای آماری و آزمون فرضیات، از ۲ پرسشنامه استاندارد شده استفاده گردید. یکی از این پرسشنامه ها که در تجزیه و تحلیل ANP استفاده گردید صرفا در اختیار خبرگان و متخصصان این رشته قرار گرفت که علاوه بر تجارب حرفه ای از تخصص علمی برای تکمیل این پرسشنامه نیز برخوردار باشند.به دلیل محدودیت تخصصی بودن پرسشنامه نوع اول صرفا در اختیار محدودی از پاسخ دهندگان قرار گرفت که در فصل ۴ توضیحات توصیفی آن ارائه می گردد. پرسشنامه نوع اول کاملا ماتریسی است یعنی و دارای راهنمای جداول مقایسات زوجی است به این نحو که پاسخ دهنده می بایست بر اساس ارجحیت در سطر و ستون ها گزینه های مورد نظر را امیتاز دهد. ارچحیت سطر به ستون دارای طیف ۱-۹ و ارجحیت ستون به سطر دارای طیف ۱تا ۱٫۹ است.
پرسشنامه نوع دوم شامل پرسشنامه ای است که در آن ۳ بخش مربوط به متغیرها و زیرمتغیرهای تاثیرگذار بر استقلال رای حسابرسان لحاظ شده است (عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی) و یک بخش نیز مربوط به فاکتورهای استقلال رای و نوع اظهار نظر یعنی متغیر وابسته می باشد. تفاوت ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش با پژوهشهای قبلی استفاده همزمان از دو روش علمی و همچنین طراحی ابزار بر اساس استاندارهای این رشته حرفه ای و پیشنه های علمی تحقیق است.

ردیف سمت تعداد شماره سئوالات
از سئوال تا سئوال
۱ سئوالات مربوط به عوامل فردی ۸
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است