جدول ۳-۱ ۵۳
جدول ۳-۲ ۵۶
جدول ۴-۳ ۷۶
جدول ۴-۴ ۹۴
جدول ۴-۵ ۹۶
جدول ۴-۶ ۱۰۸
جدول ۴-۷ ۱۳۲
جدول ۴-۸ ۱۳۵
جدول ۴-۹ ۱۳۷
جدول ۴-۱۰ ۱۵۵
جدول ۴-۱۱ ۱۵۶
جدول ۴-۱۲ ۱۶۰
جدول ۴-۱۳ ۱۶۴
جدول ۴-۱۴ ۱۷۳
جدول ۴-۱۵ ۱۸۱
جدول ۵-۱۶ ۲۰۰
جدول ۵- ۱۷ ۲۰۲
جدول ۵- ۱۸ ۲۰۷
عنوان فهرست نمودارها صفحه
نمودار ۱-۱ ۱۳
نمودار ۴-۲ ۱۳۲
نمودار ۴-۳ ۱۴۸
نمودار ۴-۴ ۱۴۹
نمودار ۴-۵ ۱۵۰
نمودار ۴-۶ ۱۵۷
نمودار ۴-۷ ۱۶۱
نمودار ۴-۸ ۱۶۶
نمودار ۴-۹ ۱۷۵
چکیده:
تصمیمات صحیح اقتصادی مستلزم وجود اطلاعات صحیح مالی است واطلاعات صحیح مالی خروجی فرایند حسابداری است.زمانی این اطلاعات قابلیت اتکا واعتماد در تصمیم گیری را خواهند داشت که از کیفیت لازم برخوردار باشند.اطمینان از کیفی بودن اطلاعات نیز از طریق فعالیتهای حسابرسی کسب می شود .اطلاعات مالی ممکن است بنا به دلایل مختلفی از جمله اینکه گزارش مدیریت است یا هر عامل دیگری از قبیل دستکاری عامدانه،تقلب ،تحریف ویا اشتباهات غیر عامدانه ،درست وقابل اعتماد نباشد لذا حسابرسی این اطمینان را بطور منطقی ایجاد می کند که صورتهاوگزارشهای مالی که حسابرسی شده اند قابلیت اتکای بیشتری داشته باشند.بطور خلاصه می توان گفت هیچ عاملی به اندازه رسیدگی وحسابرسیهایی که توسط حسابرسان مستقل انجام می شود نمی تواند از منافع مالکان ،سهامدارن وکلیه اشخاص ثالث در شرکتها حمایت کند.
حسب اهمیت موضوع ،این پژوهش با هدف شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رأی ونوع اظهار نظر حسابرسان انجام شده است.این تحقیق از نوع توصیفی وبه روش همبستگی است که شامل دو نوع متولوژی است.از یک طرف برای جمع آوری داده های مربوط به عوامل موثر بر استقلال رأی حسابرسان از پرسشنامه استاندارد شده ای استفاده شده است و از طرفی دیدی برای عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرسان از اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی وداده های ثانویه استفاده گردیده است.
نتایج تحقیق بیانگر این است که در بین عوامل فردی تمایل به استقلال طلبی از این عوامل سازمانی سازمانی حق الزحمه مشروط واعتبار موسسه واز بین عوامل محیطی شرایط اقتصادی ومحدویت های قانونی بر استقلال رأی حسابرس اثر منفی داری دارند ،همچنین عوامل واژگان کلیدی :استقلال رأی ،نوع اظهارنظرحسابرسان ،حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران ،بر نوع اظهار نظر حسابرس موثرند.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه:
توسعه روز افزون فعالیتهای اقتصادی وتجاری نیاز به کنترلهای بیشتر برای حفاظت از منافع سرمایه گذاران وسایر اشخاص ثالث ذینفع راتشدیدمی نماید. حسابرسان درواقع افرادی دارای صلاحیت فنی وتخصص کافی برای بررسی فعالیتهای مالی شرکتی و اظهارنظر درمورد مطلوبیت صورتهای مالی می باشند که علاوه برداشتن تخصص وتجربه کافی ،می بایست از استقلال رأی نیز برخوردار باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.