از آنجا که ارزش اظهار نظر حسابرس به بی طرفی حسابرس و عاری بودن او از تضاد منافع می باشد از این رو برای رفع این مشکل ونیز جلوگیری از مخدوش شدن استقلال حسابرسان در ارایه خدمات به صاحب کاران، مجامع حرفه ای به وضع چارچوب های قاونی پرداخته اند.
حرفه ی حسابداری وحسابرسی از پیچیده ترین ومنضبط ترین حرفه هاتلقی می گردندو به دلیل نوع وماهیت خدمات ارایه شده از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردارند. تداوم این اعتبار واعتماد ونیز تقویت آن، به پایبندی فکری وعملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد.
وجود برخی شرایط در محیط فرایند گزارشگری امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را بسیار مشکل می سازد، تقاضا برای حسابرسی در فرایند گزارشگری که تحت شرایط تضاد منافع، پیامد های اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی فعالیت های اقتصادی و عدم دسترسی مستقیم انجام شود قابل توجیه است. تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده واستفاده کننده اطلاعات مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است حتی در صورت نبود تضاد منافع (چه واقعی چه متصور )بین این دو گروه، نیاز به خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل که دارای تخصص وتجربه کافی باشد ضروری واجتناب ناپذیر است.
تحقیق حاضر با عنوان رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رأی ونوع اظهارنظر حسابرسان درپنج فصل طراحی وانجام شده است.که فصل اول کلیات تحقیق را شامل می گردد .فصل دوم ادبیات موضوعی وپیشینه تحقیق را دربر می گیرد.فصل سوم روش انجام تحقیق یا متولوژی تحقیق است.در فصل چهارم ابتدا توصیفی از ویژگی های متغیرها ارائه خواهد شدودرارائه آن تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیات را شامل می گرددودرفصل پنجم خلاصه نتایج ویافته های پژوهش تحلیل می شود.
۱-۲-بیان مسئله:
استقلال رأی حسابرسی عبارتست از از یک استقلال حرفه ای که درآن حسابرس می کوشد به هر نحو ممکن بی طرفی وعدم وابستگی خود را به واحد مورد رسیدگی حفظ نماید.این بی طرفی واستقلال می بایست درتمام مراحل حسابرسی در نظر گرفته شده به ویژه در گزارشگری حسابرسی باید به عنوان یک الگوی ذهنی وعینی مد نظرقرار گیرد.در هر موقعیتی از حسابرسی ،این سوال به وجود می آید که آیا حسابرس از نظر ذهنی مستقل از مدیریت وصاحبکار وفشارهای وارده به او هنگام تصمیم گیری های مالی است یا خیر(مائوتزو شرف،۱۹۶۱)[۱]
با این نگرش در مورد این موقعیت حسابرسان موافق است که استقلال رأی یک نگرش ذهنی است وآن را به ویژگی فردی یعنی درستکاری وشخصیت وی پیوند می دهد ولی پیوند استقلال رأی صرفاً به این دوعامل ،کاملاً منطقی نیست.(فیلینت،۱۹۸۸)
عوامل متعددی می توانند استقلال رأی حسابرس ونوع گزارش حسابرسی را تحت شعاع قرار دهند که بر اساس پیشینه های مطالعه شده می توان عوامل فردی ،سازمانی ومحیطی را نام برد .عوامل فردی اغلب از قبیل درستکاری وشخصیت حسابرس و تمایل اوبه استقلال طلبی است .عوامل سازمانی نیز شامل مواردی از قبیل قراددادهای حسابرسی ونوع رابطه با مدیران شرکت مورد رسیدگی است وعوامل محیطی شامل عوامل کلان و تاثیر گذار می باشند.ویا می توان گفت که حسابرسی باکیفیت از طریق بهبود قابلبت اتکا وافزایش اعتبار فرایند گزارشگری مالی به سودمندی این فرایند وکارایی بازار سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرس به عوامل متعددی از جمله ویژگی های شخصی کارکنان حسابرس، سیاست ها وروش های موسسه حسابرسی وگرایش ها وشامل کلیه عوامل محیطی وداخلی گزارش حسابرسی بستگی دارد. افزون براین،مراجع عمومی یا حرفه ای تدوین مقررات به حفظ کیفیت حسابرسی کمک می کنند.
استقلال در این ساختار یعنی عینیت یا عدم انحراف از قضاوت دقیق ،بررسی دیدگاه (مائوتزوشرف،۱۹۶۱)[۲]حسابرس می بایست درمراحل وشرایط زیر استقلال خودرا حفظ نماید.
۱-استقلال در برنامه ریزی حسابرسی که با آزادی از کنترل ویا انتخاب آزاد روش ها رویدادها کسب می شود.
۲-استقلال در گردآوری وارزیابی شواهد :یعنی آزادی در انتخاب زمینه ها،فعالیت های روابط فردی وامکان دستیابی به منابع مورد نظر
۳-استقلال در گزارشگری :یعنی آزادی درارائه نظردیدگاه بدون تاثیرپذیری از عوامل مختلف
براین اساس ،عوامل مختلفی می تواند بر هر یک ا مراحل مذکور که زمینه ساز استقلال رأی حسابرس است تاثیرگذار باشد.کمیسیون بورس اوراق بهادر در آمریکا و در گزارش های سالانه خود به استقلال رأی حسابرسان توجه ویژه ای داردومواردی پیش آمده است که گزارش نماید،استقلال رأی حسابرسان درآن موارد مخدوش شده است.عواملی مانند روابط با مدیریت صاحبکار وحق الزحمه خدمات غیرحسابرسی. همچنین کمیسیون مذکوربرخی از خدمات غیر حسابرسی را شناسایی کرد که ارائه آن توسط حسابرسان برای صاحبکار باعث مخدوش شدن استقلال حسابرس می گردد. این خدمات شامل:
۱-دفترداری یا هرگونه خدمات مرتبط با ثبت حسابداری یا صورت های مالی صاحبکار
۲-طراحی واجرای سیستم های اطلاعات مالی
۳-خدمات ارزیابی یا ارزشیابی، اظهارنظر درخصوص مطلوبیت یا گزارش آورده های غیر نقدی
۴-خدمات کارشناسی بیمه
۵-خدمات حسابرسی داخلی
۶-وظایف مدیریتی
۷-منابع انسانی
۸-دلالی یا معامله گری ، مشاوره سرمایه گذاری
۹-خدمات قانونی
علاوه برموارد فوق،می توان به نقش عوامل متعدد دیگری براستقلال رأی حسابرسان اشاره کرد.عواملی که گاه توسط سازمانهای حرفه ای وگاه در پیشنه های تحقیقات مرتبط دیده شده است.به هرحال باتوجه به حساسیت موضوع استقلال رأی حسابرسان در محافل حرفه ای وپژوهش مسئله تحقیق حاضر این است که چه عواملی براستقلال رأی حسابرسان موثراست؟اگراین طبقه بندی شامل عوامل فردی ،سازمانی ومحیطی باشند،نقش کدام عوامل بر استقلال رأی حسابرس بیشتر است وهمچنین چه عواملی بر نوع اظهار نظر حسابرسان موثراست.
۱-۳-ضرورت انجام تحقیق:
تورنتو (۲۰۰۳)[۳]به این نتیجه رسید که بیشتر ذینفعان درک متفاوتی از این نکته دارند که چه نوع خدماتی ،استقلال حسابرسان را مخدوش می کند.بنددرک درست از عوامل وموقعیت هایی که استقلال رأی حسابرسان را مخدوش نماید، می تواند مورد توجه همه اشخاص ثالث ذینفع قرار گیرد.اندازه شرکت موردرسیدگی واندازه موسسه حسابرسی ،درجه اعتبار موسسه حسابرسی ،تجربه وتخصص حسابرس،وضعیت عوامل اقتصادی وسیاسی جامعه و وضعیت کسب وکار در حرفه نیز می توانند هر کدام تاثیر متفاوتی براستقلال رأی ونوع گزارش حسابرسی داشته باشد.
شرکت های بزرگتر سیستم کنترل داخلی قوی داشته و کیفیت گزارشگری بالایی دارند. از طرف دیگر، به دلیل حق الزحمه ی حسابرسی بیش تر، حسابرسان سعی می کنند به هر قیمتی حسابرسی این شرکتها را به دست آورند. اگر چه شرکت های کوچکتر دارای حق الزحمه پایینی هستند اما ممکن است حسابرسی ساده تری داشته باشند بنابراین ، اندازه (بزرگ وکوچک ) شرکت مورد حسابرسی می تواند منجر به افزایش استقلال وهم منجر به کاهش استقلال حسابرس شود .
همچنین موسسات حسابرسی بزرگتر از شهرت بالاتری برخوردارند و معمولا هزینه بیشتری را صرف آموزش حسابرسان خود می کنند و کنترل کیفی قوی تری دارند و موسسات حسابرسی بزرگ برای افزایش کیفیت حسابرسی خود سرمایه گذاری می کنند به همین دلیل کمیته استاندارد هااستقلال شهرت واعتبار موسسه را مهم ترین عامل حفاظت از استقلال رأی می داند.
باتوجه به مطالب ذکرشده واین واقعیت که هیچ عاملی نمی تواند به اندازه حسابرسی مستقل و بی طرف از منافع سرمایه گذاران حفاظت نماید، ضرورت انجام پژوهش که نشان می دهد که چه عواملی بر استقلال رأی حسابرسان موثر است احساس شد، همچنین تعیین اینکه عوامل تأثرگذار از نوع محیطی یا داخلی هستند وچه رتبه ای در تإثیرگذاری دارند از اهمیت ویژه ای برخورداراست. نتایج پژوهش می تواند به حسابرسان و سایرذینفعان و فعالان سرمایه گذاری در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک نماید.
۱-۴- اهداف تحقیق:
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رأی حسابرسان ونوع گزارش حسابرسی است که به صورت اهداف مشخص شده زیر بیان می شود.
بررسی رابطه بین عوامل شخصی حسابرس و استقلال رای
بررسی رابطه بین تجربه حسابرس و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین تمایل به استقلال طلبی و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی و استقلال رای حسابرس

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.