بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی توسط حسابرس و استقلال رای رابطه معنی داری وجود دارد
بین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
بین حق الزحمه مشروط و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
بین کیفیت قراداد حسابرسی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
بین اندازه موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
بین اعتبار موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
بین عوامل محیطی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
۳-۱ بین شرایط اقتصادی جامعه و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
۳-۲ بین شرایط کسب و کار و فضای رقابتی با استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
۳- ۳ بین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه با استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
۳-۴ بین وضعیت سیاسی جامعه و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
۳-۵ بین شرایط و محدودیت های قانونی جامعه و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری
وجود دارد
۱-۷- قلمرو تحقیق:
۱-۷-۱-قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق شامل مولفه های اثرگذار بر استقلال رای حسابرس و نوع اظهار نظر حسابرسان است که بطور اخص شامل حسابرسانی می شود که شرکتهای بورسی را مورد بررسی قرار داده اند.
۱-۷-۲-قلمرو مکانی: شامل حسابرسان شریک یا شاغل در موسسات حسابرسی مورد اعتماد بورس اوراق بهادار تهران است که دفاتر مرکزی همه آنها در شهر تهران می باشد.
۱-۷-۳- قلمرو زمانی: پژوهش حاضر با هدف گردآوری و تجزیه و تحلیل دیدگاههای حسابرسان مستقل مورد اعتماد بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با عوامل مرتبط به استقلال رای حسابرسان انجام شده است. دوره زمانی انجام این پژوهش سال ۱۳۹۲ و ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۳ است. همچنین در بخش دیگری از تحقیق از اطلاعات مربوط به شرکتهای بورسی استفاده شده است که از سالهای ۸۶ تا ۹۱ را شامل می گردد.
۱-۸- روش شناسی تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی با اهداف کاربردی است وروش آن از نوع همبستگی است.منظور از تحقیقات توصیفی ،تحقیقاتی است که ویژگی مربوط به متغیرها را توصیف می نماید،یا هرآنچه راکه هست توصیف می نماید .این تحقیق از آن جهت توصیفی است که نظرودیدگاه موجود حسابرسان را راجع به عوامل موثربراستقلال رأی حسابرسان توصیف می نماید.از طرفی دیگر ویژگی اکتشافی نیز داردزیرا به شناخت ورتبه بندی عوامل موثر براستقلال رأی حسابرسان می پردازد .همچنین تحقیق حاضراز این جهت کاربردی است که از نتایج آن می توان استفاده های کاربردی کرد.استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش می تواند شامل پژوهشگران حسابداری وحسابرسی ،مدیران شرکتها وهمچنین سرمایه گذاران ومالکان شرکتها باشد.
۱-۹-ابزارگردآوری داده ها واطلاعات :
داده ها واطلاعات این پژوهش شامل دودسته کلی است :دسته اول شامل اطلاعاتی است که در بخش ادبیات وپیشینه تحقیق استفاده خواهد شد.این اطلاعات از طریق مطالعه مقالات وکتب ونشریات سازمان حسابرسی و غیره حاصل می شود .داده های مورد استفاده در تجریه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیات نیز از طریق پرسشنامه تحقیق ساخته بدست خواهدآمد.
پرسشنامه محقق ساخته به گونه ای است که پس از آزمونهای روایی وپایایی واثبات این ویژگی ها توزیع خواهد شد.این پرسشنامه در۴ بخش اصلی طراحی شده است که ۳ بخش آن مربوط به عوامل شخصی،سازمانی ومحیطی وبخش چهارم سوالات مربوط به استقلال رأی حسابرس است.همچنین در بخش دیگری از این پژوهش از داده های ثانویه استفاده خواهد شد.داده های ثانویه از طریق بورس اوراق بهادر ونرم افزارهای ره آورد نوین وتدبیر پرداز استخراج خواهد شد.
۱-۱۰-روش تجزیه وتحلیل داده ها :
به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی وآزمونهای آماری (آمار استنباطی )استفاده خواهد شد.آمار توصیفی شامل توصیف ویژگی متغیرها است وآمار توصیفی به تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیات می پردازد.آمار توصیفی شامل استفاده از نمودارها وشاخص ها خواهد بودوآمار استنباطی تحقیق شامل آزمونهای همبستگی و مدلهای رگرسیونی می شود.همچنین از پیش آزمونهای مورد نیاز از قبیل کلموگرف – اسمینروف وسایر آزمونهای دیگر استفاده خواهد شد.
نرم افزارهای مورد استفاده نیز SPSSوEviews7خواهد بود.
۱-۱۱-تعریف عملیاتی متغیرها:
۱-۱۱-۱-گزارش حسابرسی: گزارش حسابرسی محصول نهایی و اصلی فرایند حسابرسی و وسیله بیان قضاوت و نظر حسابرس درباره کیفیت و محتوای صورت های مالی صاحبکار است ودر ایجاد اطمینان وآسودگی خاطر در استفاده گنندگان از صورتهای مالی ودر راس آنها سهامداران بزرگی دارند. نیازها وانتظارات گروهای مختلف استفاد کننده از اطلاعات صورت های مالی با گزارشگری مالی مناسب بر آورده می شود و این اطلاعات زمانی برای استفاده کنندگان مفید وموثر می باشد که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد (ویژگی های کیفی شامل قابل اتکا بودن، مربوط بودن )یکی از مشخصه های بارز ویژگی های کیفی که درموضوع گزارشگری حسابرسی مورد تاکید باشد قابلیت اتکا بودن صورت های مالی است و زمانی قابلیت اتکاء دارد که آثار مالی معاملات وسایر رویداد های مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری شده ونتایج آنها معتبر وقابل تایید مجدد باشد. حسابرسان برای ایفای چنین نقشی نیاز به رهنمود ها ویا استاندارد هایی دارند که نه تنها اعتبار دهی کند بلکه قابلیت تایید مجدد نیز نیز داشته باشد.
۱-۱۱-۲-استقلال حسابرس: وجود برخی از شرایط در محیط فرایند گزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را بسیار مشکل می سازد تقاضا برای حسابرسی در فرایند گزارشگری که تحت شرایط تضاد منافع، پیامد های اقتصادی بااهمیت، پیچیدگی فعالیت های اقتصادی و عدم دسترسی مستقیم انجام شود قابل توجیه است، تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده واستفاده کننده از اطلاعات، مهم ترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است در صورت نبود این تضاد منافع بین این دو گروه نیاز به خدمات حسابرسی به طور محسوس کاهش می یافت. وجودتضاد منافع انجام خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هردو گروه را اجباری می سازد نتیجتاًیکی از مهم ترین ویژگی های حسابرس استقلال اوست .استقلال درساده ترین معنا این است که حسابرس حقیقیت را همان گونه که دیده است بگوید واجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی اورا از این مسیر خارج سازد
۱-۱۱-۳-حسابرسان مستقل: شخص یا موسسه منتخب مجمع صاحبان سهام یا اشخاص حقوقی یا حقیقی ذینفع ویا به حکم قانون که حسابها رارسیدگی و نتیجه را به دعوت کننده در قالب گزارش ارائه می دهد.
استفاده کنندگان از صورت های مالی: به طور کلی، استفاده کنندگان صورت های مالی؛ موضوعات متفاوت ومهمی را درباره استقلال حسابرسان بیان می کند. تحقیقات نشان می دهد که این تنوع موضوعات به تفاوت های دانش وتجربیات بین استفاده کنندگان وحسابرسان مربوط می شود. درک نتایج اثرات خدمات مشاوره براستنباط استفاده کنندگان پیچیده است اما این نکته اساسی وجود دارد که به اعتقاد استفاده کنندگان صورت های مالی، مبالغ نسبتاًکوچک خدمات مشاوره، اثرات کمی روی استقلال حسابرسان دارند و جداسازی کارکنان خدمات مشاوره نیز استقلال مورد نظر حسابرسان را افزایش می دهدبرخی شواهد حاکی از این است که استفاده کنندگان اعتقاد دارند مبالغ بزرگ خدمات مشاوره، استقلال حسابرس را کاهش می دهد.
۱-۱۱-۴-شرکا یا سهامداران: گروه اصلی استفاده کننده از گزارش حسابرسی سهامداران شرکت هستند اگر چه کسی که قانوناً قرارداد حسابرسی را با حسابرس منعقد می کند شرکت مورد حسابرسی ومدیریت آن است. این ارتباط به طور متعارف تمایل حسابرسان به ارائه نظر کارشناسی به سهامداران در خصوص کیفیت صورت های مالی را نشان می دهد به عبارت دیگر اگر چه قرار داد شرکت را به عنوان شخصیت حقوقی جداگانه ای که ذینفع اصلی گزارش حسابرسی معرفی می کند. اما این سهامداران شرکت مذکور هستند که دریافت کننده واتکاء کننده اصلی صورت های مالی وگزارش حسابرس هستند. بنابراین شرکت (از طریق هیات مدیره )به عنوان طرف قرارداد وبه جای سهامداران انفرادی که دراثر مسامحه حسابرس متضرر شده اند بر علیه وی برای جبران خسارت اقامه دعوی می کند.بنابراین روشن است که دررابطه به وظیفه ی مراقبت حرفه ای حسابرس هم در مقابل شرکت مسئولیت دارد وهم در مقابل سهامداران وضعیت قانونی موضوع مورد بحث برای سالیان متمادی چنین بوده است وپرونده های مختلفی درانگلستان برای این ادعا وبه عنوان اصول کلی مربوط به حسابرسی شاهد آورد(پرونده لندن وبانک عمومی، ۱۸۹۵) حسابرس به عنوان ماموری تعریف شد که وظیفه حفاظت از شرکت سهامداران را نیز به عهده دارد. (کریسمس وهمکاران، ۱۹۵۱) [۴]
۱-۱۲-خلاصه فصل:
فصل حاضر به عنوان کلیات تحقیق، ابتدا مقدمه وبیان مسئله را تشریح نمودو سپس به اهمیت وضرورت تحقیق، اهداف،سئوالات، فرضیات پژوهش پرداخته است.درفصل های بعدی پژوهش ادبیات وپیشینه ، روش تحقیق،تجزیه وتحلیل مطالب، آزمون فرضیات و در نهایت نتیجه گیری مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فصل دوم
ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه:

این مطلب را هم بخوانید :  دسترسی متن کامل - بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.