اجاره ای یا رهنی

(۱/۴۱) ۴۴

(۸/۴۵) ۴۳

(۵/۵۴) ۱۸

(۰/۴۵) ۹

۷۲/۰

منزل بستگان

(۶/۶) ۷

(۴/۷) ۷

(۱/۶) ۲

(۰/۰) ۰

درآمد (تومان)

۴/۵۹۱۵۴۹ ±۵/۱۱۷۵۷۴۲

۲/۶۶۹۶۸۳ ±۰/۱۱۵۷۵۰۰

*۴/۴۹۵۲۶۰ ±۷/۹۳۲۲۷۲

*۴/۴۷۹۷۱۳ ±۰/۷۷۷۵۰۰

۰۱/۰>

۱ برای مقایسه متغیرهای کیفی بین دسته های شدت افسردگی از آزمون مجذور کای یا آزمون دقیق فیشر و برای متغیرهای کمی از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه یا آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. همچنین در صورت معنی دار بودن کروسکال والیس از آزمون من ویتنی برای مقایسه دو به دوی گروه ها استفاده شده است. وجود تفاوت معنی دار با گروه سالم.
۲ برای تمام متغیرهای کمی، مقادیر به صورت انحراف معیار ± میانگین گزارش شده است.
۳ برای تمام متغیرهای کیفی، مقادیر به صورت (درصد) تعداد گزارش شده است.
۴-۴- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، تن سنجی و انرژی دریافتی در دسته های مختلف شدت افسردگی
از میان زنان شرکت کننده ۶/۱% سیگاری بودند. ۲/۱۲% سابقه خانوادگی افسردگی و۲۰% سابقه ابتلا به بیماری های مزمن داشتند. انحراف معیار ± میانگین تعداد زایمان در افراد مورد مطالعه ۰/۱ ± ۲/۱ بار بود. انحراف معیار ± میانگین فعالیت بدنی و انرژی دریافتی روزانه در زنان مورد بررسی به ترتیب برابر با ۶/۴± ۷/۳۷ MET.h/day و ۸/۸۸۲ ± ۴/۲۵۵۹ کیلوکالری در روز بود. هم چنین در جمعیت مورد مطالعه انحراف معیار ± میانگین قد، وزن و نمایه توده بدن به ترتیب برابر با ۷/۵ ± ۷/۱۵۹سانتی متر، ۶/۱۱± ۱/۶۶ کیلوگرم و ۴/۴± ۹/۲۵ کیلوگرم بر مترمربع بود. توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته های مختلف شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه در جدول ۴-۴ آمده است. از لحاظ متغیرهای مصرف سیگار، سابقه خانوادگی افسردگی، سابقه ابتلا به بیماری های مزمن، تعداد زایمان، فعالیت بدنی، انرژی دریافتی، قد، وزن و نمایه توده بدن هیچ گونه تفاوت آماری معنی داری بین دسته های مختلف شدت افسردگی وجود نداشت.
جدول ۴-۴- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، تن سنجی و انرژی دریافتی در دسته های مختلف شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه (۲۵۵ نفر) ۱

نام متغیر وضعیت افسردگی P-value
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.