دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: قتل عمد غیر مستوجب قصاص

در ادامه مطلب می تونین تکهایی از اول این پایان نامه رو بخونین

و در صورت نیاز به متن کامل اون می تونین از لینک پرداخت و دانلود لحظه ای واسه خرید این پایان نامه اقدام کنین.

نکته مهم : این متن به زبان محاوره ای (خودمونی) تبدیل شده است

 

دانشگاه قم

دانشکده آموزشای الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قتل عمد غیر مستوجب قصاص

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر خالقی

واسه رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شه

تکهایی از متن مثلا :

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..1

الف) اعلام مسئله……………………………………………………………………………………………1

ب) پرسشای تحقیق……………………………………………………………………………………2

ج) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………3

د) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………..3

ه) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….3

و) سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………..4

ز) ساختار……………………………………………………………………………………………………..5

فصل اول: کلیات تحقیق

مبحث اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: معنی کلمه ای………………………………………………………………………………………8

بند اول: معنی کلمه ای قتل……………………………………………………………………………………8

بند دوم: معنی کلمه ای عمد…………………………………………………………………………………..8

بند سوم: معنی کلمه ای قصاص………………………………………………………………………………8

بند چهارم: معنی کلمه ای دیه…………………………………………………………………………………9

گفتار دوم: معنی اصطلاحی………………………………………………………………………………..9

بند اول: معنی اصطلاحی قتل……………………………………………………………………………..9

بند دوم: معنی اصطلاحی عمد……………………………………………………………………………11

بند سوم: معنی اصطلاحی قتل عمد…………………………………………………………………….12

الف) ارکان قتل عمد…………………………………………………………………………………………13

ب) عنصر روانی عمد………………………………………………………………………………………..16

ج) موارد قتل عمدی…………………………………………………………………………………………17

بند چهارم: معنی اصطلاحی قصاص………………………………………………………………………20

بند پنجم: معنی اصطلاحی دیه……………………………………………………………………………24

الف) فقه………………………………………………………………………………………………………24

ب) حقوق موضوعه…………………………………………………………………………………………..26

ج) موارد پرداخت دیه از بیت المال………………………………………………………………………….27

مبحث دوم: گذشته…………………………………………………………………………………………..32

شما می تونین تکهای دیگری از این مطلب رو در شماره بندی انتهای صفحه بخونین              

گفتار اول: دنیا باستون………………………………………………………………………………………32

بند اول: یونان باستون………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: ایران باستون……………………………………………………………………………………….34

بند اول: هخامنشیان…………………………………………………………………………………………..34

بند دوم: اشکانیان………………………………………………………………………………………………36

بند سوم: ساسانیان……………………………………………………………………………………………37

گفتار سوم: دین های الهی…………………………………………………………………………………………38

بند اول: دین یهود………………………………………………………………………………………………..38

بند دوم: دین مسیحیت…………………………………………………………………………………………40

بند سوم: دین مقدس اسلام…………………………………………………………………………………..44

فصل دوم: موارد و مصادیق قتلای عمدی غیرمستوجب قصاص

مبحث اول: موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص………………………………………………50

گفتار اول: نبود برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی……………………………………………………..50

گفتار دوم: قتل بچه به وسیله پدر…………………………………………………………………………………50

بند اول: فلسفه نبود قصاص پدر به خاطر کشتن بچه………………………………………………………51

بند دوم: دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………………52

بند سوم: دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………..54

بند چهارم: قتل بچه به وسیله پدر در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………….55

گفتار سوم: قتل به باور مهدورالدم……………………………………………………………………………56

بند اول: قتلای ناموسی……………………………………………………………………………………….58

بند دوم: قتل در فراش……………………………………………………………………………………………..59

بند سوم: قتل مرتد…………………………………………………………………………………………………59

الف) حربی………………………………………………………………………………………………………….59

ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………61

ج) حکم مرتد از دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………….61

واسه دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنین

بند چهارم: قتل ساب النبی………………………………………………………………………………………62

الف) جرم سب النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت…………………………………………………………….64

گفتار چهارم: قتل کافر به وسیله مسلمون………………………………………………………………………….66

بند اول: فقه امامیه………………………………………………………………………………………………..66

بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………………..67

مبحث دوم: قتلای دودل بین عمدی و قتل غیرعمدی………………………………………………………70

گفتار اول: قتل بالغ به وسیله کودک (صغر)………………………………………………………………………….70

گفتار دوم: جنون…………………………………………………………………………………………………….75

بند اول: نحوه گرفتن جنون…………………………………………………………………………………………..76

بند دوم: کارا جنون…………………………………………………………………………………………………..76

گفتار سوم: قتل دیوونه به وسیله عاقل………………………………………………………………………………77

گفتار چهارم: قتل در حال مستی…………………………………………………………………………………78

بند اول: مستی از نظر میزان اثر بر دستگاه عصبی………………………………………………………….80

الف) مستی کامل…………………………………………………………………………………………………….80

ب) مستی نسبی………………………………………………………………………………………………….81

ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست……………………………………………………………………….82

د) مستی ارادی…………………………………………………………………………………………………….82

ه) مستی غیر ارادی………………………………………………………………………………………………..85

فصل سوم: احکام و کارا کیفری و مدنی قتل عمد غیر مستوجب قصاص

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به دلیل فرار قاتل……………………………………………………………..89

مبحث دوم: مجازات قتل بچه به وسیله پدر………………………………………………………………………..90

گفتار اول: قتل بچه به وسیله مادر در حقوق ایران………………………………………………………………..93

مبحث سوم: مجازات قتل به باور مهدورالدم…………………………………………………………………94

گفتار اول: احکام قتل در فراش……………………………………………………………………………………96

شما می تونین مطالب شبیه این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخونین                     

مبحث چهارم: احکام قتل کافر به وسیله مسلمون………………………………………………………………..105

گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم…………………………………………………………….105

گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید……………………………………………………………106

گفتار سوم: احکام و مقررات مربوط………………………………………………………………………………107

مبحث پنجم: احکام قتل دیوونه به وسیله عاقل…………………………………………………………………….109

مبحث ششم: حکم قتل عمد به وسیله صغیر……………………………………………………………………..109

مبحث هفتم: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی…………………………………………………………..110

گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی……………………………………………………………….110

بند اول: زندگی به دلیل اجرای قصاص……………………………………………………………………………118

بند دوم: زندگی به دلیل تشریع قصاص…………………………………………………………………………..119

بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم)…………………………..123

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….128

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..131

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………133

چکیده:

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاصه اما همیشه اینطور نیس ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد باعث قصاص نیس بلکه شرایط دیگری هم لازمه ، که اگه این شرایط نباشه قصاص ممکن نیس . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شه رو میشه به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتلایی که مشمول علل موجههن (قتل عمدی شخص مهدور الدّم، قتل عمدی که در مقام دفاع قانونی ارتکاب پیدا میکنه،قتل در فراش) ب- قتلایی که در اونا موارد سقوط قصاص وجوددارد. (گذشت اما دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل….) ج- قتلای عمدکه باعث قصاص نیس. (قتل بچه به وسیله پدر، قتل دیوونه به وسیله عاقل….). حال در این جور موارد سوال اینه که در صورت نبود قصاص قاتل، واسه ایجاد نظم اجتماعی چه راه حلی هست که در این تحقیق به شکل کتابخونه ای و بهره ورداری از پروندهای قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده. هر چند در این بین افرادی که عزیزان خود رو به هر دلایلی از دست داده ان و قاتلشان مجازات نشده، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمانن و این گروه در صورت نبود کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند گردید تا انتقام خود رو از قانون، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرن.

مقدمه:

در خیلی از موارد از راه افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در مورد نبود قصاص بعضی افراد با در نظر داشتن انجام قتل عمد خونده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا بعضی افراد که انجام دهنده جرم قتل عمد شدن قصاص نمی شن سئوال خیلی از آدما جامعهه که تو ذهن با اون کلنجار می روش.

در کتب فقهی و حقوقی و احادیث ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهاییه که مقنن در تقسیم بندیای بعمل اومده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 به اون تصریح کرده مجازاتی که جانی به اون محکوم می شه و باید با جنایت او برابر باشه که این جنایت می تونه باعث قتل شه یا باعث جراحت در فرد مجنی علیه شه. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی شه چون که مواردی در قانون پیش بینی شده که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می شه.

بنابر این در این تحقیق به گونه مفصل به مطالعه معنی کلمه ای و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص، علتای رافع و شرایط نبود قصاص قاتل از دیدگاه اهل سنت و امامیه و ضمنا حقوقدانان و برابری عقیده ها فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه و چرایی نبود قصاص و نتیجه اون بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته.

الف: اعلام مسئله

تشريع مجازات قصاص يك قدم زیاد مهم در ايجاد يك نظام كيفرى مساوی و به دور از هرگونه زیاده روی و تفريطه.

از سویی نبود قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می شه. مهم‏ترين هدفى كه براى اعمال مجازات بيان شده، بازداشتن و جلوگيرى از اتفاق دوباره جرم در جامعهه. جرمى كه اتفاق افتاده و عملى كه مربوط به گذشته و بدى حاصل از اون رو بیشترً نمى‏توان از بين برد، در حالى كه از جرايم بعدى مى‏توان جلوگيرى كرد و به همين دليل پيشگيرى از جرم، هدف اصلى مجازات و توجيه کلی اون به حساب مى‏ آيد.

مواردی که قصاص ساقط می شه بعضی وقتا مربوط به شخص قاتل و بعضی وقتا مربوط به شخص مقتول و بعضی وقتا هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شه . واسه اینکه بشه قاتل رو در برابر مقتول قصاص کرد لازمه شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط رو اعلام کردیم.

مهم ترین مباحث این تحقیق مطالعه قتلهای عمد بی قصاصه یعنی قتلهای عمدی که در اون بنا به عللی قاتل قصاص نمی شه و مجبور به پرداخت دیه می شه یا تعزیر می شه و در مبحثی دیگر اثر نبود قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد مطالعه قرار میگیره.

ب: پرسشای تحقیق

در این پایان نامه علاوه بر اعلام دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص، سوالات مختلفی مطرح شده و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جوابایی به اون داده شده که بخشی از این سوالات عبارتند از:

1) قصاص در چه مواردی ساقط می شه و کارا و احکام اون چیه؟

2) در قتل عمد غیرقصاص مجازاتای اعمال شده تا چه میزان تامین کننده نظم اجتماعین؟

ج: فرضیه های تحقیق

1) مواردی که قتل عمد محقق می شه اما باعث قصاص نیس شامل قتل بچه به وسیله پدر، قاتل دیوونه و نابالغ، مقتول دیوونه، محقون الدم بودن مقتول و قتل در بیهوشی و خواب و… ه. 

2) مجازاتای مقرر شرعی و قانونی متفاوته در پاره ای از موارد مثل مجازات پدر بخاطر قتل بچه یا قتل کافر به وسیله مسلمون تامین کننده نظم اجتماعی نیس.

د: اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق اعلام این مطلبه که هر قتل عمدی مشمول قصاص نمی شه و قاتل واسه قصاص شدن باید دارای شرایطی باشه که اعلام خواهد گردید و بعضی وقتا آدما واسه دفاع از ناموس و جون خود مجبور به انجام قتل می شن که یقیناٌ نباید قصاص شن و برعکس، قصاص این افراد نشونه نبود عدالت و امنیت اجتماعیه.

ه: روش تحقیق

روش ای که در تهیه این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق توصیفیه که با استفاده از منابع در اختیار از امامیه و اهل سنت، دیدگاه های فقهای اسلامی با حقوق موضوعه ایران دور و بر مشکلات قصاص برابری داده شده.

***ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه اما در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامل و با فرمت ورد موجوده***

متن کامل رو می تونین دانلود کنین

چون فقط تکهایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردنن

موجوده

تعداد صفحه : 136

قیمت : چارده هزار و هفتصد تومن

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین.

***  ***