فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثرات غلظت­های مختلف سدیم کلرید بر کشت بافت بنفشه آفریقایی

با عنوان :  مطالعه اثرات غلظت­های مختلف سدیم کلرید بر کشت بافت بنفشه آفریقایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پايان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته علوم گیاهی

گرایش تکوین

عنوان

مطالعه اثرات غلظت­های مختلف سدیم کلرید ( NaCl) بر کشت بافت بنفشه آفریقایی(Saintpaulia inantha)

استاد راهنما

دکترمصطفی عبادی

استاد مشاور

دکترحسین عباسپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 چکیده 1

مقدمه. 2

 فصل اول/ کلیات پژوهش

1-1 گیاهشناسی بنفشه آفریقایی: 8

1-2 خاستگاه و پراکنش بنفشه آفریقایی.. 10

1-3 گونههای مهم بنفشه آفریقایی: 11

1-4 بعضی گونههای فهرست شده به دنبال طبقه بندیBurtt. 11

1-5 کشت و تکثیر: 13

1-6 شرایط کشت بنفشه آفریقایی: 13

1-6-1 دما: 13

1-6-2 نور: 14

1-6-3 تنظیم رطوبت: 15

1-6-4 مقدار دی اکسید کربن: 15

1-6-5 مواد رشد: 15

1-6-6 آب دهی: 15

1-7 مشخصات و انواع خاک: 16

1-8 تغذیه گیاه: 16

1-8-1 نیتروژن: 16

1-8-2 فسفر: 17

1-8-3 پتاسیم: 17

1-8-4 منیزیم: 17

1-8-5 کلسیم: 17

1-8-6 گوگرد: 17

1-9 بیماریهای مربوط به بنفشه آفریقایی.. 18

1-9-1 زردی برگ: 18

1-9-2 برگهای رنگ پریده با ساقه های بلند: 18

1-9-3 ندادن گل: 18

1-9-4 بیماری های ناشی از قارچ: 18

1-9-4-1 شل شدن برگها و پوسیدگی ریشه: 19

1-9-4-2کپک زدن برگها و گلها: 19

1-9-4-3 بیماری پوسیدگی یا کپک قارچی: 19

1-9-5 بیماریهای ویروسی: 20

1-9-6 آفات: 20

1-9-7 کپک پودری ((Oidium SPP: 21

1- 10 اهمیت بنفشه آفریقایی: 21

1-11اصلاح بنفشه آفریقایی.. 22

1-11-1روشهای اصلاحی.. 22

1-12کشت بافت: 22

1-13تاریخچه کشت بافت گیاهی: 22

1-14 اهميت كشت بافت گیاهی: 30

1-16 تکنیک های کشت بافت گیاهی: 31

1-16-1 کشت کالوس: 31

1-16-2 کشت سلولی : 31

1-16-3 کشت اندام : 32

1-16-4 کشت مریستم و ریخت زایی یا مرفوژنز : 32

1-16-5 جداسازی اسپتیک پروتوپلاست های گیاهان. 32

1-17 کاربردهای مهم کشت بافت گیاه: 32

1-18 محدودیتها یا همان معایب کار. 33

1-19 موارد کاربردی در کشاورزی: 34

1-20 موارد کاربرد ی در صنعت: 34

1-21 اهمیت و کاربرد کشت بافت در باغبانی: 34

1-22 انواع کشت در شیشه: 35

1-22-1 سازمان يافته : 35

1-22-2 سازمان نيافته : 35

1- 23 انواع مختلفی از كشت در شيشه نيز هست. 36

1-23-1 كشت گياه كامل: 36

1-23-2 كشت جنين: 36

1-23-3 كشت كالوس: 36

1-23-4 كشت سلول : 36

1-23-5 كشت پروتوپلاست : 37

1-24کلر: 37

1-25 پراکسیداز: 38

1-26 کاتالاز: 38

1-27 کلروفیل: 39

1-28 پرولین: 40

1-29 کربوهیدراتهای محلول و نا محلول: 41

1-30 شوری: 41

1-31 مکانیسم اثر شوری: 42

1-32 تاثیر در ساختار ریختی: 44

1-33 اثرات تنش شوری بر پارامترهای رشد در گیاه: 44

1-34 تغییر در ساختار تشریحی: 46

1- 35 تغییر در ساختار مریستمها: 46

1-36 اثرات تنش شوری بر فتوسنتز: 46

 فصل دوم/ مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 روشهای ریز ازدیادی بنفشه آفریقایی.. 49

2-1-1 بیلکی و همکارانش: 49

2-1-2کوک.. 50

2-1-3 شریفی و همکاران. 51

2-1-4 سیف الله خان و همکاران. 51

2-1-5 سمیرحسین و همکاران. 52

2-1-6 ویچادا سانپوی و همکارانش… 52

2-1-7 عبادی وهمکارانش… 53

2-1-8 عبادی و همکارانش… 53

2-1-9 مارکس و همکارانش… 54

2-2 اثرات تنش شوری بر گیاهان. 54

2-2-1 اثر شوری بر دیواره سلولی.. 54

2-2-2 اثر شوری بر غشا: 55

2-2-3 اثر شوری بر تراکم یونها در گیاه: 55

2-2-4 اثر شوری بر اسمولیتها: 58

2-2-5 اثر شوری بر پرولین: 59

 مواد و روش­ها /فصل سوم

3-1 تهیه محلول های ذخیره و محیط کشت: 62

3-1-1 محلول های مادری نمک های پرمصرف با غلظت 10 برابر ( ): 62

3-1-2 محلول های مادری نمک های کم مصرف با غلظت 1000برابر (1000 × ) 63

3-1-3 محلول مادری Na2. EDTA.2H2O , FeSO4. 7H2O با غلظت 10 برابر (10 × ) 63

3-1-4 محلول مادری ویتامین ها و گلایسین 100 برابر (100 ×) : 64

3-1-5 محلول مادری هورمون ها: 64

3-2 تهیه یک لیتر محیط کشت پایه MS از محلول های مادری: 65

3-2-1 اکسین: 65

3-2-2سیتوکنین (BAP): 65

3-2-3 ویتامینها: 65

3-2-4 میواینوزیتول: 66

3-2-5 عامل ژلی: 66

3-3 روش تهیه گیاه پایه استریل: 66

3-3-1 مراحل سترون سازی.. 66

3-3-2 سترون سازی برگها : 66

3-3-3 سترون سازی محیط و وسایل کار: 67

3-4 تولید گیاهان سترون جهت تیمارهای مختلف: 68

3-5 کشت گیاه در محیط های تیماری: 68

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

3-6 واکاوی رشد: 69

3-7 سنجش رنگیزه های فتوسنتزی (آرنون، 1957): 69

3-8 سنجش کربوهیدرات (کوچرت،1978): 70

3-8-1 اندازه گیری قندهای محلول: 70

3-8-2 اندازه گیری قندهای نامحلول ( نشاسته ): 71

3-9 سنجش پرولین (باتیس و همکاران، 1973): 71

3-10 سنجش فعالیت آنزیمی.. 72

3-10-1 سنجش آنزیم پراکسیداز (کوری1989) 72

3-10-2. سنجش آنزیم کاتالاز (چانز،1955) 73

3-11. سنجش پروتئین ها (لاوری و همکاران، 1951) 73

 فصل چهارم/ نتایج پژوهش

4-1 اثر غلظتهای مختلف کلرید سدیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و رویشی گل بنفشه آفریقایی.. 76

4-2 نتایج حاصل از اثرات مختلف کلرید سدیم پس از 40 روز تیمار در محیط کشت پایه MS. 78

4-2-1 تغییرات حاصل از اثرات تیمار با غلظتهای مختلف کلرید سدیم در پارامترهای رشد. 78

4-2-1-1 تغییرات وزن تر اندام هوایی در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی: 78

4-2-1-2 تغییرات وزن خشک اندام گیاهی در گیاه بنفشه آفریقایی.. 79

4-2-1-3 تغییرات سطح برگ در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی: 80

4-2-1-4 تغییرات تعداد برگ در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 81

4-2-1-5 نسبت سطح برگ LAR ( Area Ratio Leaf) در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 82

4-2-1-6 وزن مخصوص برگ SLW (Specific Leaf Weight) گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 83

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3 تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 84

4-3-1 سنجش میزان تغییرات انواع کلروفیل. 84

4-3-1-1 تغییرات کلروفیل a در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 84

4-3-1-3 تغییرات کلروفیل کل (a+b) در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 86

4-4 تغییرات میزان قندهای محلول در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 87

4-5 تغییرات میزان قندهای نامحلول(نشاسته) در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 88

4-6 تغییرات میزان آنزیم پراکسیداز در گیاه 40 روزه گیاه بنفشه آفریقایی.. 89

4-7 تغییرات میزان آنزیم کاتالاز در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 90

4-8 تغییرات میزان پرولین در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 91

4-9 تغییرات میزان پروتئین در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 92

 فصل پنجم/ بحث و نتیجه گیری

5- 1 مطالعه اثر شوری بر پارامترهای رشد. 94

5-1-1 وزن خشک و وزن تر گیاه: 94

5-2 اثر تنش شوری بر محتوای کلروفیل: 95

5-3 اثر شوری بر محتوای پرولین در بنفشه آفریقایی: 97

5-4 اثر شوری بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در بنفشه آفریقایی.. 99

5-4-1 فعالیت کاتالاز: 99

5-4-2 پراکسیداز: 100

5-5 اثر شوری بر میزان پروتئین: 101

5-6 اثر شوری بر میزان اسمولیتها 102

5-6-1 قندهای محلول: 102

5-6-2 قندهای نا محلول: 102

5-7 نتیجه گیری نهایی: 104

5-8 پیشنهادات.. 105

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

منابع. 106

چکیده

گیاهان برای مقابله با اثرات مضر تنش شوری استراتژی­های متفاوتی را در پیش می­گیرند که می­توان به پایین نگه­داشتن پتانسیل آب درونی خود با انباشتن انواع اسمولیت­های سازگار، افزایش آنزیم­های آنتی اکسیدانی، طرفداری از فعالیت فتوسنتز و حفظ هموستازی یون­ها تصریح نمود. در این پژوهش اثر غلظتهای مختلف کلرید سدیم NaCl (0، 0.5، 1، 1.5، 2 و4) میلی گرم بر لیتر بر بعضی خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه زینتی بنفشه آفریقایی در شرایط کشت بافت گیاهی با بهره گیری از محیط کشت موراشی و اسکوک MS مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام گردید .واکاوی­های آماری داده­ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS انجام گردید. میانگین­ها با بهره گیری ازآزمون دانکن در سطح ( 0.05≤ P) مقایسه گردید. برای رسم نمودار­ها از نرم افزار EXCEL بهره گیری گردید. نتایج واکاوی آماری آزمایشهای پارامتر­های رشد نشان داد که با افزایش غلظت نمک کلرید سدیم، میزان وزن ترو وزن خشک گیاه افزایش پیدا نمود. و همچنین وزن مخصوص برگ ALW  وسطح برگ افزایش داشت . نسبت سطح برگی LAR  و تعداد برگها کاهش پیدا نمود. تیمار نمک باعث افزایش در یونهای سدیم، کلر، محتوای پرولین ، پراکسیداز، آنزیم کاتالاز و قندهای محلول گردید. و همچنین باعث کاهش در محتوای قندهای نامحلول، میزان پروتئین و میزان رنگیزه­های فتوسنتزی مانند کلروفیل­های (a,b,ab) گردید.

واژگان کلیدی: کلرید سدیم ، پراکسیداز، کاتالاز، کشت بافت، بنفشه آفریقایی

مقدمه

بنفشه آفریقایی گیاهی زیبا با نام علمی ionantha Saintpaulia ازتیره Gesneriaceaeونام معمول   Afrecan violet  می­باشد. این گیاه مهمترین گونه زینتی از میان 20 گونه متعلق به جنس Saintpaulia می باشد. بنفشه آفریقایی به عنوان عروس گل ­های آپارتمانی در اروپا مطرح می باشد که تأثیر بسزایی در فراهم آوردن محیطی آرام وزیبا بازی می­کند. بنفشه آفریقایی در سال 1892درشرق آفریقا توسط بارون والتر فونت سنت پل کشف گردید. او به افتخارنام خانوادگی خود که برای اولین بار این گیاه را کشف نموده بود،آن را سنت پولیا نام گذاری نمود. آب هوای حاره­ای، شرایط مناسبی برای رشد این گیاه می باشد(استیود [1]،1998). این گیاه بومی نقاط گرمسیری آفریقای جنوبی می باشد و از لحاظ کروموزومی دیپلوئید بوده وبه صورت 302n=می باشد(مایرانتو[2]،2005). بنفشه آفریقایی گیاهی نهاندانه بوده و بذرهای آن در تخمدان گل محفوظ می ماند. جزء گیاهان دو لپه می باشد. این گیاه جام لوله­ای کوتاه داردوجام گل به گونه معمول دو لپه می باشد، یعنی به دو دسته گلبرگ­های بالا وپائین تقسیم می­گردد. هر یک از گل­ها دارای 2-4 بساک، مسئول تولید گرده بوده که به انتهای گل متصل می باشد و نزدیک تخمدان قرار دارد. برگهای سبز مخملی و کرکدار در روی ساقه فشرده و کوتاه قرار دارند. ساقه که گل­ها را بر روی خود نگه می­دارد از دو قسمت اصلی وفرعی تشکیل شده می باشد. رنگ بنفش گل این گیاه در یک دوره گلدهی ممکن می باشد به صورت تیره ویا روشن در آید و در دوره دیگر به دلیل نوسانات اسیدی یا قلیایی بودن خاک، اثرآبیاری ویا کود دهی، تبدیل به ارغوانی گردد. سبزی برگ بنفشه آفریقایی گاهی به صورت دو رنگ دیده می­گردد که علت آن وجود رنگدانه­های کلروفیل، کاروتن و آنتوسیانین می باشد، که در هر سلول برگ هست. دلیل ابلق بودن برگ در این گیاه نبود کلروفیل در قسمتی از برگ می باشد. گیاهان با برگ­های ابلق به گونه عموم گیاهان ضعیفتری هستند واحتیاج به مراقبت و توجه بیشتری دارند. بنفشه آفریقایی نسبت به طول روز بی تفاوت می باشد و به همین علت در طول سال گل می دهد. رنگ گلها متنوع به رنگ بنفش، آبی، قرمز، صورتی و سفید ظاهرمی­شوند. گلها به صورت پرپروکم پر وپرچمها طلایی وبه طرززیبایی از وسط گلها بیرون زده اند. بطوریکه تناقص در رنگ پرچمها و گلبرگها گل را بصورت یکی از زیباترین مینیاتورهای گیاهی درآورده می باشد. رعایت بعضی نکات پرورشی مانند هوای به نسبت خنک، نور کم واستفاده از کود بدون نیتروژون باعث بروز برگهای ابلق می­گردد. به گونه کلی این گیاه به دو شکل رشد می­کند:1-رشد گیاه با برگهای متقارن و مشابه گل رز که شکل رایج رشد می باشد.

2-رشد گیاه بصورت رونده که اغلب برای قرار دادن گلدان­های آویز بسیار مناسب می باشد(چارلز[3] ،1988 ).

اولین جشنواره بنفشه آفریقایی در 1946 میلادی در آتلانتا برگزارشد. شهرت این گیاه در حدی می باشد که امروزه در بسیاری از کشورهای مدرن می­توان آن را نظاره نمود. (کامپرز[4]،2009).

کشت بافت:

کشت بافت تکنیکی می باشد که امکان تولید گیاه در محیط درون شیشه­ای را فراهم می­کند. اساس این تکنیک توتی پوتانسی یا بس توانی(داشتن اطلاعات ژنتیکی هر سلول برای تبدیل شدن به یک گیاه کامل) می باشد که اظهار می­کند هر سلول گیاهی دارای کلیه اطلاعات ژنتیکی لازم برای تبدیل شدن به یک گیاه کامل می باشد. پس کشت سلول، بافت یا اندام، این امکان را فراهم می­کند که با کشت یکی از اجزای فوق سایرقسمتهای گیاه تشکیل گردد. اصطلاح کشت بافت گیاهی در مورد تمام انواع کشتهای گیاهی استریل که در این ویترو انجام می پذیرند بکار رفته می­گردد. این ویترو، جهت توصیف محیط کشت مصنوعی و استریل شده به کاربرده می­گردد. از طرفی این ویترو برای معرفی شرایط غیر استریل طبیعی (شرایط باغچه و مزرعه)مورد بهره گیری قرار می­گردد.تکنیک کشت بافت گیاهی در حال حاضر به عنوان یک ابزار قوی جهت مطالعه معضلات اساسی و کاربردی بیولوژی گیاهی درآمده می باشد. علاوه برآن در سالهای اخیراین تکنیکها کاربرد­های تجارتی گسترده­­ای در تکثیرگیاهان مختلفی منجمله گیاهان زینتی و دارویی و نیز حذف پاتوژنها از گیاهان پیدا نموده می باشد. علاقمندی به کشت بافت گیاهی و توانایی آن در اصلاح و بهبود سازی گیاهان به صورت یک موضوع جهانی در آمده می باشد. افزایش تعداد کشورهای عضو شرکت کننده در موسسه بین المللی کشت بافت گیاهی گواهی بر این ادعا می باشد. علاوه برآن هیات بیولوژی گیاهی موسسه تحقیقات سلولی بین المللی یونسکوآموزش تکنیکهای کشت بافت گیاهی را به عنوان یکی از برنامه­های اولویت دار خویش معرفی نموده می باشد.

شوری: شوری خاک مشکل جدی در تمام جهان می باشد و به گونه قابل توجهی باعث کاهش بهره برداری در زراعت می­گردد(داسیلوا[5] و همکاران، 2008). تخمین زده می­گردد بیش از 800 میلیون ­هکتاراز اراضی جهان تحت تاثیر شوری واقع شده می باشد(فائو[6]،2008).وحدود0.020 از زمین­های شورناشی از سیستم­های نامناسب آبیاری می­باشند(مایک[7]و همکاران،2006). از آنجایی که تنش شوری یک تهدید بزرگ زیست محیطی برای کشاورزی محسوب می­گردد، لذا درک پاسخهای پایه فیزیولوژیکی و بیوشیمیای گیاهان به تنش­ها، در افزایش بهره وری کشاورزی امری حیاتی می باشد(کایانگ-شینگ وینگ-نینگ[8]،2009). تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی می باشد و در خاک­های شور اثرات زیانباری بر بقاء، تولید ماده زنده و بازده محصولات گیاهی دارند. فرایند­هایی نظیر جوانه زنی، رشد دانه رست­ها، رشدرویشی، گلدهی و میوه دهی شدیدا تحت تاثیر شوری قرار می­گیرند. شوری از طریق زیر منجر به کاهش رشد و صدمه به گیاه می­گردد:­

  • استرس اسمزی (کاهش آب قابل دسترس گیاه )
  • اثر ات سمی یون­ها (مخصوصا اثر ات نا شی از سدیم، کلروسولفات)
  • برهم خوردن تعادل و جذب مواد مغذی ضروری

افزایش شوری، بیومس ریشه، برگ و اندام­ها را کاهش داده و متعاقب آ ن از طول ریشه و فتوسنتزی گیاه کاسته می­گردد .(سینگ و پرساد[9] ،2009). البته در هر اندام گیاهی، گستره­­ای از انواع مختلف سلول­ها، با سنین متفاوت هست . لذا عملکرد­های متابولیکی و پاسخ­های متفاوت به محرک­های محیطی مورد انتظار می باشد. گیاهانی که در معرض شوری قرار می­گیرند نه تنها کوچکترند بلکه دارای تغیراتی در پارامترها­ی فیزیولوژیکی و بیوشیمیا ی نیز هستند(هایلال[10]،1998).

انواع شوری و علل آن : شوری اولیه (طبیعی) شوری اولیه پیامدی از انباشته شدن نمک در خاک ویا آبهای زیرزمینی از طریق فرایند­های طبیعی در دوره­های طولانی می باشد که توسط فرایند­های زیر صورت می­گیرد.-فرایند­ هوازدگی: این فرایند موجب شکسته شدن سنگها و آزاد شدن انواع نمکهای محلول، اکثرا کلر و سدیم و دیگر نمکها مانند کلسیم و منیزیم و تا حدی کمتر سولفاتها و کربناتها می­گردد-رسوب نمک اقیانوسها: توسط عواملی همچون باد، این نمکها که اکثرا کلرید سدیم می باشد جابجا می­شوند(قاسمی و همکاران،1995) شوری ثانویه (ناشی از فعالیت­های انسانی): یکی از علت های عمده شوری ثانویه پاکسازی زمین و جایگزینی گیاهان یکساله بجای پوشش گیاهی پایا می باشد. در آب و هوای خشک و نیمه خشک آب بهره گیری شده توسط پوشش گیاهی بومی منطقه، در تبادل با بارندگی سالیانه می باشد. ریشه­های عمیق گیاهان بومی نشان دهنده پایین بودن سطح سفره­های آبی می­باشند. پاکسازی و آبیاری این توازن را بر هم می­زند، بطوری که بارندگی از یک سو و آبیاری از سوی دیگر، آب را به میزانی بیش از نیاز گیاه فراهم کرده و این فزونی آب، سفره­های آب را بالا کشیده و نمکهایی را که قبلا در قسمت­های عمیق خاک ذخیره شده بودند حرکت داده و آنها را تا منطقه ریشه بالا می­آورد. با بهره گیری گیاهان از آب، نمک در خاک باقی مانده لذا در مصارف بعدی، آب موجود در خاک شورتر می­گردد. سفره­های آب همچنان به سمت بالا و نزدیک سطح زمین کشیده می­شوند و با تبخیر آب، نمکها در سطح زمین باقی می مانند و این نمکها می­توانند وارد جریان آب شده و شوری را افزایش دهند (قاسمی و همکاران،1995).

شوری و گیاه: بر اساس توانایی رشد درمحیط­های با غلظت­های متفاوت نمک، گیاهان به گلیکوفیت­ها(شیرین رست ­ها) و هالوفیت­ها (شور رست­ها) تقسیم بندی می­شوند. اکثرگیاهان گلیکوفیت هستند و نسبت به استرس نمک بردبار نیستند(سایرام و تیاگی[11]،2004). وبالعکس هالوفیت­ها در غلظت 100تا200 میلی مولار کلرید سدیم قادر به کامل کردن چرخه زندگیشان می باشند(زالبا و پرینمان[12]،1998) . هالوفیت­ها به دو گروه اجباری و اختیاری تقسیم می­شوند: گروه اول در محیط غیر شور قادر به رشد نیستند در حالی که گروه دوم در محیط شور و غیر شور به خوبی رشد می­کنند. مکانیزم ایجاد مقاومت در هالوفیت­ها براین اساس می باشد که گیاهان املاحی نظیر سدیم و کلر را از طریق ریشه جذب و به قسمتهای هوایی انتقال داده و در واکول سلول­هایشان نگهداری می­کنند و به این طریق پتانسل اسمزی سلولهای خود را تنظیم می­کنند. در حالی که گلیکوفیت­ها که اغلب گیاهان زراعی را شامل می­شوند فاقد چنین مکانیسمی هستند(سرمدنیا،1374). در طی هجوم و پیشرفت استرس نمک در درون گیاه، فرایند­های مهمی نظیر فتوسنتز، سنتز پروتین و متابولیسم لیپید تحت تاثیر قرار می­گیرد. نخستین پاسخ گیاه، کاهش در سرعت توسعه سطح برگ و متعاقبا با تشدید استرس توسعه برگ متوقف می­گردد و چنانچه استرس فرونشیند، گیاه مجددا رشد خود را از سرمی­گیرد(پریدا و داس[13]،2005). مکانیزم­هایی که برای ایجاد بردباری نسبت به اثرات خاص شوری در گیاهان روی می­دهد در دو گروه مهم جای دارند، دسته­ای از آنها ورود نمک را به داخل گیاه محدود می­کنند و دسته­ای دیگر غلظت نمک را در سیتوپلاسم کاهش می­دهند(مادگال[14]وهمکاران،2010).گیاه در طی استرس، ممکن می باشد برابر آن استقامت کند و توسط مکانیزم­هایی از آن موقعیت رهایی یابد این بردباری درسطح سلولی روی می­دهد و پاسخ گیاه به جنس، ژنوتیب، طول مدت و شدت استرس، سن و مرحله نموی نوع سلول و اندام سلولی بستگی دارد. یکی از سازگارهایی که در سطح سلول روی می­دهد، سازگاری اسمزی می باشد بدین معنی که پتانسیل اسمزی سلول پایین آورده می­گردد به طوری که برای ابقاء تورژسانس گیاه به حد مطلوب برسد(یوکوی[15]و همکاران،2002). ­

تعداد صفحه :137

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]