فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی میزان تحمل ارقام و لاین های خالص سویا به بیماری پوسیدگی

با عنوان :  مطالعه میزان تحمل ارقام و لاینای خالص سویا به مریضی پوسیدگی

در ادامه مطلب می تونین تکهایی از اول این پایان نامه رو بخونین

و در صورت نیاز به متن کامل اون می تونین از لینک پرداخت و دانلود لحظه ای واسه خرید این پایان نامه اقدام کنین.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

تمایل مریضی شناسی گیاهی

عنوان:

 مطالعه میزان تحمل ارقام و لاینای خالص سویا به مریضی پوسیدگی ذغالی

استاد راهنما

دکتر سیاوش رعیت پناه

استاد مشاور

دکتر عبد­الر ضا فروتن

واسه رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شه

تکهایی از متن مثلا : (ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه اما در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : مقدمه

1-1- تاریخچه کشت سویا در ایران ………………………………………………………………………………….. 2

1-2- گیاه شناسی سویا …………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت غذایی سویا ………………………………………………………………………………………………. 4

1-4- مصارف و اقتصاد فرآوردهای سویا………………………………………………………………………….. 4

1-5- بیماریای مهم سویا ……………………………………………………………………………………………. 5

1-5-1- مریضی پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و ساقه سویا………………………………………………………… 5

1-5-2- مریضی مرگ گیاهچه ………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-3- مریضی نماتدی سویا …………………………………………………………………………………………… 7

1-5-4- پوسیدگی ذغالی (Soybean Charcoal Rot):…………………………………………………….. 8

1-7- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: مطالعه منابع

2-1- مریضی پوسیدگی ذغالی سویا………………………………………………………………………………….. 10

2-2- نشونه ها و زمان ظهور مریضی………………………………………………………………………………….. 11

2-3- پراکندگی جغرافیایی پوسیدگی ذغالی سویا در دنیا و ایران …………………………………………….. 12

2-4- اهمیت ضرر مریضی…………………………………………………………………………………………. 13

2-5- مراحل ارزیا بی و ضرر مریضی…………………………………………………………………………… 16

2-6- قارچ عامل مریضی………………………………………………………………………………………………… 18

شما می تونین تکهای دیگری از این مطلب رو در شماره بندی انتهای صفحه بخونین              

2-6-1- ریخت شناسی ………………………………………………………………………………………………… 20

2-6-2- زیست شناسی ………………………………………………………………………………………………… 21

واسه دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنین

نکته مهم : این متن به زبان محاوره ای (خودمونی) تبدیل شده است

 

2-6-3- چرخه مریضی………………………………………………………………………………………………….. 24

2-6-4- ساختار آلودگی و مریضی زایی……………………………………………………………………………. 25

2-6-5- دامنه میزبانی فارچ……………………………………………………………………………………………. 26

2-6-5-1- دامنه میزبانی قارچ در ایران……………………………………………………………………………… 26

2-7- روشای کنترل مریضی………………………………………………………………………………………… 30

2-7-1- کنترل زراعی……………………………………………………………………………………………………. 30

2-7-1-1- تغذیه متعادل و مناسب…………………………………………………………………………………… 30

2-7-1-2- آبیاری مناسب……………………………………………………………………………………………… 30

2-7-1-3- غرقاب کردن خاک قبل از کشت………………………………………………………………………. 30

شما می تونین مطالب شبیه این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخونین                     

2-7-1-4- تناوب زراعی با غیر میزبان………………………………………………………………………………. 30

2-7-1-5- حذف اندامای آلوده محصول بعد از برداشت…………………………………………………….. 30

2-7-1-6- تنظیم تاریخ کاشت و تراکم بوته ………………………………………………………………………. 31

2-7-1-7- استفاده از بذر سالم و خالی از عامل مریضی………………………………………………………… 31

2-8- کنترل شیمیایی…………………………………………………………………………………………………….. 31

2-9- کنترل بیولوژیک…………………………………………………………………………………………………… 32

2-10- مدیریت زراعی………………………………………………………………………………………………….. 34

2-10-1- اثر عملیات شخم زنی در تراکم جمعیت قارچ در خاک………………………………………….. 35

2 -10-2- استفاده ارقام مقاوم………………………………………………………………………………….. 35

2-11- انواع مقاومت…………………………………………………………………………………………………….. 35

2-11-1- مقاومت حقیقی………………………………………………………………………………………………. 36

2-11-2- مقاومت ظاهری……………………………………………………………………………………………… 36

2-11-3- مقاومت غیر میزبانی………………………………………………………………………………………… 37

فصل سوم :مواد و روش ها

3-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 38

3-2 – تعیین میزان جمعیت اسکلروتای قارچ بیمارگر در محل آزمایش………………………………… 38

3-3- تعیین شرایط خاک محل آزمایش……………………………………………………………………………… 40

3-4- ژنوتیپای مورد استفاده در آزمایش نسبت به قارچ M .phaseolina…………………………… 40

3-5- آزمایش مقاومت ژنوتیپای سویا نسبت به قارچ M .phaseolina………………………………. 43

3-6- جدا سازی و بررسی داده ها………………………………………………………………………………………….. 43

فصل چهارم : نتایج

4-1- علائم مریضی پوسیدگی ذغالی به دلیل ماکروفومینا……………………………………………………….. 44

4-2- میزان جمعیت اسکلروتای قارچ بیمارگر در محل آزمایش…………………………………………. 45

4-3- شرایط خاک محل آزمایش……………………………………………………………………………………… 45

4-4- آزمایش مقاومت ژنوتیپای سویا نسبت به قارچ M. phaseolina………………………………. 46

فصل پنجم:بحث

5-1- بحث………………………………………………………………………………………………………………… 54

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….. 55

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………. 56

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده

مریضی پوسیدگی ذغالی سویا Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid در استان مازندران یکی از بیماریای مهم سویا حساب می­شه. عامل مریضی قارچی خاکزی و بذرزاد بوده که از راه جوانه زدن اسکلروتا در داخل خاک و تماس با ریشهای سویا و کاشت بذور آلوده به قارچ عامل مریضی باعث بروز مریضی می شه. محدود کردن استفاده ازسموم شیمیایی در ضد عفونی بذر بعلت استفاده از باکتری ریزوبیوم و نبود کار آیی قارچ کشای عادی به شکل محلول پاشی، باعث شده که روشایی مانند استفاده از ارقام متحمل، تنظیم تاریخا و ردیفای کاشت به همراه بقیه روش­های غیر شیمیایی در کنترل مریضی از اهمیت زیادی بهره مند شه. واسه جلوگیری از مصرف بي رويه سموم شيميايي، کاهش هزینه های تولید و معرفی رقم متحمل به مریضی در استان مازندران، اين تحقیق با استفاد ازتعداد 64 رقم و لاین حاصل از آزمایشات مقایسه مقدماتی که از نظر کارکرد و بقیه خصوصیات زراعی نسبت به بقیه ارقام برتری نشون داده ان، انتخاب و تحت شرایط مزرعه ای در برابر مریضی پوسیدگی ذغالی مورد آزمایش قرارگرفتند. این لاینا به شکل طرح لاتين مربع با دو تکرار در ایستگاه تحقیقات زراعی بایعکلا در قطعه زميني آلوده به اسکلروت­های قارچ عامل مریضی و دارای سابقه کشت سویا به اجرا درآمد. نتایج حاصل از این آزمایش نشون داد که ارقام و لاینا مورد مطالعه دارای واکنش­های متفاوت نسبت به قارچ عامل مریضین. در لاینای شماره 12، 15، 18، 21، 32، 36، 40، 44 و 55 در هر دو تکرار پیشرفت مریضی به طرف ساقه نظاره نگردید. بیشترین میزان پیشرفت مریضی به ترتیب در لاین­های 6، 4، 1، 5، 2، 13، 27 و 14 نظاره گردید. در این آزمایش درصد مریضی با شمارش بوتهای آلوده و سالم در لاینای مورد مطالعه تعیین گردید. جدا سازی واریانس داده های حاصل از درصد بوته­های آلوده به مریضی پوسیدگی ذغالی نشون داد که بین ارقام و لاینای مورد مطالعه از نظر درصد بوتهای آلوده اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد وجود داشت. لاین­های 10، 13، 5، 4، 6، 28 به ترتیب با 42/34، 95/26، 92/26، 61/25، 89/23 و 19 درصد دارای بیشترین درصد بوتهای آلوده و لاینای 18، 32، 55، 47، 15، 40، 8 و 31 به ترتیب با 0، 0، 5/0، 7/0، 8/0، 04/1، 43/1 و 58/1 درصد دارای کمترین درصد بوته­های آلوده به مریضی پوسیدگی ذغالی سویا بودن.

واژه‌هاي كليدي: سویا، مریضی پوسیدگی ذغالی، M. phaseolina و لاینا.

  • مقدمه

    • تاریخچه کشت سویا در ایران

در مورد زراعت اين گياه در زمان‌هاي گذشته اطلا‌ع دقيقي در دست نيست. در گذشته اقدام‌هايي براي رواج سويا در ايران انجام شده كه تموم اين اقدام‌ها به دليل عادت نداشتن مردم به مصرف اون و در نتيجه نبودن بازار فروش، بي‌نتيجه مونده. در سال‌هاي 1310 و 1316، انواعي از سويا از چين به وسيله رئيس دانشكده كشاورزي وقت كرج به ايران آورده گردید و مورد آزمايش قرار گرفت. همچنين طي سال‌هاي 1318 و 1319 انواع مختلفي سويا از آلمان وارد كشور گردید و در بنگاه ‌اصلا‌ح نباتات كرج مورد آزمايش قرار گرفت. تموم اين آزمايش‌ها حاكي از عملكرد خوب توليد بود اما به دليل از دست دادن بازار، رواج و رونقي پيدا نكرد. در سال 1341، گروه صنعتي بهشهر مقداري بذر سويا رو از ژاپن وارد كرد و پس از عقد قرارداد با زارعان براي بالا‌ بردن سطح پایین كشت و پیشرفت اون تلا‌ش كرد. زراعت سويا به عنوان دانه روغني از حدود سال 1342 با وارد كردن بذر اون به ايران در مناطقي مثل مازندران شروع و بعد اون كشت سويا به وسیله شركت سهامي‌ دانه‌هاي روغني در بعضی ديگر از نقاط كشور عادی مي‌شه. مهم‌ترين مناطق كشت سويا در كشور استان‌هاي مازندران، گلستان، لرستون، آذربايجان شرقي و دشت مغانه. اين گياه چون از خونواده بقولا‌ته مي‌توان اون رو به عنوان منبع ازت به مقصود تقويت خاك براي كشت بعدي استفاده كرد. همچنين به دليل مصارف جور واجور دانه سويا افزايش توليد اون ضروري به نظر مي‌رسد. البته دانه سويا به گونه متوسط حاوي 18 درصد روغن و 44 درصد پروتيينه كه مي‌تواند مهم‌ترين ماده اوليه صنايع روغن‌كشي و توليد فرآورده‌هاي پروتييني و خوراك دام باشه. توليد سويا در سال 1357 به اوج خود طي سال‌هاي 1355 تا 1365 مي‌رسد كه اين افزايش ناشي از گسترش سطح پایین كشت بی در نظر داشتن افزايش بازدهي در سطح بوده. در سال‌هاي بعد برخلاف وجود تضمين مؤثر براي كشت، ميزان برداشت سويا به گونه شديد كاهش يافت به گونه‌اي كه در سال‌هاي 1363 و 1364 توليد به نصف ميزان برداشت شده در سال 1357 رسید. البته با در نظر داشتن اهميتي كه در سال‌هاي اخير به دانه‌هاي روغني داده شده، وضعيت سويا در ايران هم از دید كشت و تحقيقات در زمينه كشت اون، رو به پیشرفت بوده، به طوري كه در سال 1371 در اراضي با استعداد مازندران 41920 هكتار پایین كشت دانه‌هاي روغني رفت كه از اين مقدار 36924 هكتار اون مخصوص كشت سويا و ميزان محصول اون 117 هزار تن بود كه نشون دهنده افزايش قابل توجه نسبت به سال‌هاي قبل به ویژه در عملكرده.

1-2- گیاه شناسی سویا

این گیاه در فارسی با نامای متفاوتی ازجمله، سوژا، سویا، لوبیا روغنی، لوبیا چینی، نخود فرنگی چینی و لوبیا منچوری مشهوراست. نام علمی (Glycine max L) و از تيره نخود (Fabaceae) می­باشدکه اونو به انگلیسی soybeanمی نامند. سويا گياهيه ازخانواده Papilionaceae، يكساله و خودگشن كه مقام اول در تأمين روغن گياهي در دنیا رو داراه .اين گياه بومي آسيا به ویژه منطقه منچوري، چين و ژاپنه كه درحدود 1100 سال قبل ازميلاد اهلي شده و بوسيله اصلاح طبيعي و مصنوعي به شكل امروزي درآمدهه. گیاه یکساله که در بهار بعنوان کشت اول و در تابستون بعنوان کشت دوم کاشته می­شه .(Sinclair and Backman, 1986) سویا دارای ریشه اصلی عمیقی بوده که می تونه تا 150 سانتیمتری خاک هم نفوذ کنه. در سویا علاوه بر ریشه اصلی، ریشه فرعی به شکل حجمی هم هست که در صورت مناسب بودن شرایط و وجود باکتریهای همزیست سویا، ازت موجود در هوا رو، در گرههای ریشه سویا اثبات می­کنه. سویا گیاهی روز کوتاهه. رنگ گله های اون جور واجور می­باشه سفید، بنفش (مثل صورتی) وگل آذین اون، خوشه ای و دانه های اون کلیوی یاگرد می­باشن. سویا در دمای 8 تا 10 درجه­ی سانتی-گرادجوانه میزند، سویا گیاهیه خودگشن و میزان دیگر گشنی در اون کمتراز 5 درصد گزارش شده. بنابر این میشه از بذور برداشت شده واسه کشت سالهای بعد استفاده کرد. گلدهی سویا با روزهای کوتاه تحریک می­شه. وزن هزار دانه در سویا بین 80 تا 450 گرم متغیراست. اما در ارقام زراعی رایج وزن هزار دانه، بین120 تا 230 گرم می­باشه. دانه که بازده اقتصادی سویاه حدود 47 درصد وزن اصلی گیاه رو در زمان رسیدن تشکیل می­بده.

  • اهمیت غذایی سویا

سويا مهم‌ترين گياه خونواده بقولا‌ت در پیشرفت تمدن‌هاي چين، كره و ژاپن بوده. در شروع سويا براي توليد روغن كشت گردید. از گياه سويا مي‌توان به عنوان مرتع، علوفه خشك، كود سبز يا علوفه تازه استفاده كرد .دانه‌هاي سويا ارزش غذايي زيادي دارن و در صنايع غذايي زيادي از اون استفاده مي‌شه. از بخش‌هاي مختلف دانه، از روغن اون در ساخت محصول صنعتي بهره ‌برداري مي‌شه كه كنجاله سويا هم در تغذيه دام‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بعضي از مهم‌ترين موارد مصرف سويا در جدول شماره يك آمده.

  • مصارف و اقتصاد فرآوردهای سویا

مسأله اقتصاد صنعت سويا زیاد پيچيدهه اما در کل سه بازار کلی براي دانه، روغن و كنجاله هست. روغن سويا يكي از اجزاي اصلي بازار روغن خوراكيه و براي خوراك بشر به شكل‌هاي مختلف به ‌خصوص مارگارين و روغن جامد فرآوري مي‌شه كه از اين نظر با ساير روغن‌هاي نباتي رقابت مي‌آروم. كنجاله سويا به عنوان يك منبع پروتييني براي اختلا‌ط با ساير خوراك‌هاي دام و مرغ هم مورد تقاضاست.

سويا براي خوراك بشر به موارد متفاوت ديگري تبديل مي‌شه كه البته مقدار اونا ناچيزه و تأثير چنداني بر قيمت سويا نداره، قيمت سويا در منطقه و دنیا در کل تحت تأثير خواسته براي روغن و كنجالهه. كنجاله سويا در تغذيه مرغ و دام به عنوان پروتيين مصرف مي‌شه. ميانگين توليد كنجاله در حدود 79 درصد كل توليد دانه سويا بوده كه مقدار پروتيين اون حدود 50 درصده. كنجاله سويا به عنوان يك منبع پروتييني مثل كنجاله پنبه‌ دانه، آشغال گوشت، پودر ماهي و گلوتن حدود 10 درصد نياز حيوان به پروتيين رو تأمين مي‌آروم. روغن سويا يك روغن خوراكيه كه پس از تصفيه، در توليد فرآورده‌هاي جورواجور براي تغذيه بشر مصرف مي‌شه. دانه سويا حاوي 18 درصد روغن بوده كه مصارف اصلي در شكل روغن مايع براي آشپزي، سالا‌د، مارگارين و روغن جامده. مقدار كمي هم در تهيه بعضي از رنگ‌ها، روغن جلا‌ و رزين مصرف مي‌شه. سويا به عنوان يك منبع توليد روغن با ساير گياهان روغني مثل خرما، آفتابگردان، بادام زميني، پنبه دانه، كلزا، نارگيل و زيتون در رقابته. قيمت روغن سويا بيش از قيمت كنجاله يا دانه سويا متغير بوده و متأثر از ميزان ذخيره و موجودي سوياست. مصرف فرآورده‌هاي سويا يعني كنجاله و روغن پیرو همدیگه نبوده و قيمت اونا در بازار به گونه جداگونه تغيير مي‌آروم و تحت تأثير وضعيت توليد از نظر روغن يا پروتيين سوياست. مصارف ديگر سويا به ویژه در امر تغذيه از اهميت كمي بهره مند بوده و اثر ناچيزي بر قيمت سويا دارن.

تعداد صفحه :69

قیمت : چارده هزار و هفتصد تومن

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com