فرمت ورد: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : حمايت كيفري محجورين در حقوق ايران

با عنوان : حمايت كيفري محجورين در حقوق ايران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

گروه حقوق جزا و جرم شناسي

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A”

عنوان

حمايت كيفري محجورين در حقوق ايران

استاد راهنما

دكتر محمدحسن حسني

استاد مشاور

دكتر بهنام يوسفيان شوره دلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

صفحه

عنوان                                                                                                         صفحه

چكيده ………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………. 2

الف ) اظهار موضوع………………………………………………………………………………………………….. 2

ب ) سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………… 3

پ ) فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 3

ت ) اهداف و کاربرد ها…………………………………………………………………………………………… 3

ث ) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 4

ج ) معرفی پلان ……………………………………………………………………………………………………. 4

بخش نخست : مفاهیم و مبانی طرفداری کیفری از محجورین……………………………………………… 5

فصل نخست : مفاهیم مقدماتی…………………………………………………………………………………. 6

مبحث اول : طرفداری کیفری………………………………………………………………………………………. 6

گفتار اول : مفهوم طرفداری کیفری……………………………………………………………………………….. 6

گفتار دوم : انواع طرفداری کیفری…………………………………………………………………………………. 7

بند اول : طرفداری کیفری ساده……………………………………………………………………………………. 7

بند دوم : طرفداری کیفری افتراقی………………………………………………………………………………… 8

بند سوم : طرفداری کیفری مشدد ( تشدیدی )…………………………………………………………………. 9

گفتار سوم : پیامد های طرفداری کیفری…………………………………………………………………………. 10

بند اول : پیامد های مثبت…………………………………………………………………………………………. 10

الف : بازدارندگی…………………………………………………………………………………………………… 10

1 – بازدارندگی عام……………………………………………………………………………………………….. 11

2 – بازدارندگی خاص……………………………………………………………………………………………. 11

ب : تقلیل بزهکاری……………………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم : پیامد های منفی…………………………………………………………………………………………. 12

الف : بزهکاری……………………………………………………………………………………………………… 13

ب : بزه دیدگی……………………………………………………………………………………………………… 14

مبحث دوم : محجور ……………………………………………………………………………………………… 15

گفتار اول : مفهوم حقوقی حجر…………………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم : اشخاص محجور …………………………………………………………………………………… 16

بند اول : اطفال …………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم : مجانین……………………………………………………………………………………………………. 17

بند سوم : اشخاص غیر رشید …………………………………………………………………………………… 18

گفتار سوم : آثار مترتب بر حجر در حقوق کیفری ایران…………………………………………………… 20

بند اول: فقدان مسئوليت كيفري ………………………………………………………………………………… 20

بند دوم : طرفداری کیفری………………………………………………………………………………………….. 21

فصل دوم : مبانی طرفداری کیفری از محجورین ………………………………………………………….. 21

مبحث اول : مبانی نظری طرفداری کیفری از محجورین ……………………………………………………. 21

گفتار اول : آسیب پذیری محجورین…………………………………………………………………………… 21

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

گفتار دوم : مبنای حقوق بشری…………………………………………………………………………………. 22

گفتار سوم : مبنای ارزشی…………………………………………………………………………………………. 22

گفتار چهارم : مبنای کارکردگرا………………………………………………………………………………….. 22

مبحث دوم : مبنای قانونی طرفداری کیفری از محجورین ………………………………………………….. 24

گفتار اول : قوانین ملی …………………………………………………………………………………………… 24

بند اول : قانون طرفداری از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381……………………………………. 24

بند دوم : قوانین مجازات…………………………………………………………………………………………. 32

گفتار دوم : اسناد بین المللی…………………………………………………………………………………….. 32

بند اول : کنوانسیون حقوق کودک………………………………………………………………………………. 32

بند دوم : سایر اسناد بین المللی…………………………………………………………………………………. 38

بخش دوم : ابعاد طرفداری از محجورین در قوانین کیفری ماهوی……………………………………….. 40

فصل اول : طرفداری کیفری از تمامیت جسمانی محجورین …………………………………………… 40

مبحث اول : طرفداری کیفری در برابر صدمات مادون نفس……………………………………………….. 40

گفتار اول : تأدیب و محافظت از اطفال……………………………………………………………………….. 40

گفتار دوم : تنبیه اطفال…………………………………………………………………………………………….. 42

گفتار سوم : جنایت بر اطراف ضد اطفال……………………………………………………………………… 44

الف : قلع دندان شیری یا همیشگی طفل ………………………………………………………………………… 44

ب : قطع زبان و ازاله نطق طفل…………………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : طرفداری کیفری در برابر صدمات منجر به فوت ……………………………………………. 45

گفتار اول : قتل طفل توسط والدین …………………………………………………………………………… 45

بند اول : قتل طفل توسط مادر …………………………………………………………………………………. 46

الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی………………………………………………… 46

ب : قتل طفل توسط مادر در حقوق خارجی………………………………………………………………… 52

بند دوم : قتل طفل توسط پدر…………………………………………………………………………………… 54

الف : علت های عدم قصاص…………………………………………………………………………………………. 55

ب : میزان مجازات ……………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار دوم : قتل طفل توسط غیر والدین………………………………………………………………………. 58

گفتار سوم : اکراه محجور به قتل………………………………………………………………………………… 58

فصل دوم : طرفداری کیفری از امنیت و اخلاق محجورین …………………………………………….. 59

مبحث اول : طرفداری کیفری از امنیت محجورین……………………………………………………………. 60

گفتار اول : ربودن و اختفاء اطفال………………………………………………………………………………. 60

بند اول : ربودن و اختفاء طفل تازه تولد یافته………………………………………………………………… 60

بند دوم : ربودن و اختفاء سایر اطفال………………………………………………………………………….. 61

گفتار دوم : تعرض ، مزاحمت و اهانت به اطفال در اماکن عمومی……………………………………… 61

گفتار سوم : قذف اطفال…………………………………………………………………………………………… 62

گفتار چهارم : عدم تحویل ، رها کردن و عبور دادن غیر مجاز از مرز………………………………….. 64

مبحث دوم : طرفداری کیفری از اخلاق محجورین…………………………………………………………… 65

گفتار اول : طرفداری در برابر تجاوزات جنسی……………………………………………………………….. 65

بند اول : طرفداری در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاق و شهوت رانی…………………………… 66

بند دوم : طرفداری در برابر سوء بهره گیری از اطفال در پورنوگرافی………………………………………… 67

بند سوم : طرفداری در برابر سوء بهره گیری از اطفال در برابر توریسم جنسی…………………………….. 68

بند چهارم : طرفداری از اطفال در برابر جرائم لواط و تقبیل……………………………………………….. 71

بند پنجم : طرفداری در برابر ازدواج غیر قانونی با اطفال……………………………………………………. 73

گفتار دوم : طرفداری در برابر تجاوزات غیر جنسی…………………………………………………………. 76

بند اول : بهره گیری از محجورین جهت تکدی گری …………………………………………………….. 76

بند دوم : سوء بهره گیری از ضعف نفس ، هوی و هوس و حوایج شخصی محجورین………………… 80

بند سوم : نقض حقوق ولادتی اطفال………………………………………………………………………….. 81

الف : عدم اعلام واقعه ولادت اطفال…………………………………………………………………………… 82

ب – عدم اخذ شناسنامه برای طفل…………………………………………………………………………….. 83

پ : اعلام خلاف واقع در مورد واقعه ولادت طفل………………………………………………………… 84

بند چهارم : طرفداری از محجورین در برابر سایر جرائم……………………………………………………. 84

الف : طرفداری در برابر جرائم مرتبط با بهداشت و کار…………………………………………………….. 84

ب : طرفداری در برابر جرائم مرتبط با مواد مخدر……………………………………………………………. 89

پ : طرفداری در برابر جرائم مرتبط با فعالیت سمعی و بصری غیر مجاز………………………………. 94

نتیجه و پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………… 95

الف : نتیجه ها ……………………………………………………………………………………………………… 95

ب : پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………………….. 96

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………… 98

الف ) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 98

1- کتاب ها………………………………………………………………………………………………………….. 98

2- مقالات…………………………………………………………………………………………………………… 99

3- پایان نامه ها …………………………………………………………………………………………………… 100

4- پایگاه های اینترنتی………………………………………………………………………………………….. 100

5- قوانین ………………………………………………………………………………………………………….. 101

 چکیده

رسالت واقعی حقوق طرفداری از مصالح فردی و اجتماعی می باشد و در جهت ایفای این تأثیر مهم و اساسی در حقوق از ضمانت اجراهای گوناگون بهره گیری می گردد . در این بین محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بزه دیدگی قرار دارند . این ویژگی ها اکثراً مربوط به ضعف جسمانی ، فیزیکی ، روحی ، روانی و عقلی آن ها می باشد لذا حمایتی بیشتر از سایر افراد جامعه برای آن ها از سوی مقنن نیاز می باشد . در واقع آن چه که بزه دیدگی را به عنوان ضربه جبران ناپذیر روانی در خصوص محجورین و به ویژه اطفال مطرح می سازد آن می باشد که موجودی صاحب حق اما مظلوم یعنی فرد محجور توسط موجودی صاحب قدرت اما ظالم که معمولاً یک فرد بالغ می باشد مورد سوء بهره گیری قرار      می گیرد .

در واقع آن چه که باعث می گردد مسأله طرفداری کیفری از محجورین مطرح می گردد ، همین ضعف و آسیب پذیر بودن دسته هایی از بزه دیدگان یعنی محجورین نسیت به سایر افراد جامعه می باشد که محرک اصلی در بزه دیدگی و ارتکاب جرم نسبت به آن ها می باشد .

بر این اساس محجورین را نمی توان در اجتماع بدون طرفداری قانونی ویژه رها نمود ، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان در نظر گرفته شده ، نیازمند طرفداری های قانونی ویژه می باشند .

در این راستا قانونگذار کشور ما نیز با تدوین قوانین حمایتی هر چند به صورت پراکنده به طرفداری از این قشر پرداخته و مباحثی از حقوق مدنی و حقوق کیفری و هم چنین آیین دادرسی کیفری را به آن ها اختصاص داده می باشد که نیاز به تکمیل این قوانین در راستای طرفداری از حقوق این قشر احساس می گردد .

در میان محجورین که به مجانین ، اطفال و اشخاص غیر رشید ( سفیه ) قابل تقسیم اند ، قانونگذار به اطفال نگاه دیگری داشته و بیشترین طرفداری خود را معطوف به این قشر می نماید که هم از جهتی مثبت و هم از جهت بی توجهی یا بتوان گفت کم توجهی به دیگر محجورین منفی و قابل انتقاد می باشد .

در ارتباط با طرفداری کیفری از محجورین قوانینی ( مانند پورنوگرافی از کودکان و توریسم جنسی از طریق کودکان) در سطح بین المللی و دیگر کشورها مورد جرم انگاری قرار گرفته که در کشور ما به آن توجهی نشده می باشد .

واژگان کلیدی : طرفداری کیفری ، محجورین ، اطفال ، مجانین ، اشخاص غیر رشید .

مقدمه :

الف ) اظهار موضوع

محجورین که در قوانین کشور ما شامل اطفال ، مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه ) می باشند به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از قبیل طفولیت و ضعف جسمانی و فیزیکی و اختلال در قوای دماغی ، بیشتر در معرض بزه دیدگی و سوء بهره گیری افراد سود جو قرار می گیرند . از طرف دیگر همین عوامل باعث برانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به بزه دیدگی این افراد شده و در همه ادوار تاریخی و همه جوامع انسانی این نیاز احساس گردید که توجه بیشتری به این افراد شده و در نتیجه در پی تدوین قوانین حمایتی از آن ها بر آمدند . در این بین کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وضع قوانینی در دوره های مختلف در پی طرفداری از این قشر بر آمده می باشد . البته بایستی این موضوع را نیز متذکر گردید که این موضوع سبقه تاریخی در فقه اسلامی که بسیاری از قوانین ما برگرفته از آن می باشد نیز می باشد و اصطلاح «محجور » که برگرفته از « حجر » به معنی عدم توانایی در انجام اعمال حقوقی به دلیل نقص یا فقدان اهلیت می باشد ، منبعث از همین فقه اسلامی می باشد که در آن به اظهار احکام مختص به محجورین و در مواردی طرفداری کیفری از آنان به گونه ای هر چند غیر مستقیم می پردازد .

همان گونه که گفته گردید ، محجورین به دلایلی نیازمند طرفداری ویژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوی افراد سود جو و افرادی که این گروه تحت سلطه آنان می باشند ، حفظ گردد . از این رو در پایان نامه حاضر کوشش شده تا آغاز قوانین طرفداری از محجورین مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و در وهله دوم به اظهار اشکال مختلف بهره برداری و سوء بهره گیری از حقوق این افراد پرداخته گردد تا کمی و کاستی های قانون کشور ما در برخورد با این موارد مشخص گردد . در این راستا در پاره ای موارد به قوانین دیگر کشورها تمسک جسته تا بدین وسیله به نقد و ارزیابی و ارائه راهکار در روبرو شدن با این موارد پرداخته گردد . هم چنین قوانین ملی و بین المللی که به طرفداری از محجورین علی الخصوص اطفال اختصاص یافته اند مورد بهره گیری و ارزیابی قرار گرفته اند .

با در نظر داشتن مقدمات گفته شده در این پژوهش ، مطالعه قوانین کشورمان اعم از قوانین ماهوی و شکلی کیفری مورد نظر می باشد تا با مطالعه و ارزیابی آن ها ، مواردی را که از محجورین به عنوان دسته ای از بزه دیدگان آسیب پذیر ، طرفداری بیشتری به اقدام آمده می باشد ، روشن نموده و با مشخص کردن موارد نقص یا خلاء های قانونی احتمالی ، راهکارهایی را پیشنهاد نماییم .

ب ) سؤالات پژوهش

1- آیا نفس حجر و محجور بودن به صورت موضوعی برای طرفداری از محجورین در حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده ؟

2- آیا در بین محجورین قانونگذار به گروه خاصی توجه بیشتری نموده یا اینکه به نحو یکسان به طرفداری از آنان پرداخته می باشد ؟

پ ) فرضیه های پژوهش

1- قانونگذار نفس حجر و محجور بودن را موضوعی برای طرفداری کیفری ندانسته و فقط به صورت پراکنده و در بعضی مواد قانونی به طرفداری از محجورین پرداخته .

2- مقنن در بین محجورین بیشتر توجه خود را معطوف به اطفال و طرفداری کیفری از این قشر نموده و گواه این ادعا قانون طرفداری از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و بسط و گسترش آن در جامعه حقوقی در کشور و مواردی همانند این می باشد .

ت ) اهداف و کاربرد ها

همان گونه که عنوان گردید محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند نیازمند طرفداری بیشتر می باشند ، به همین دلیل لازم می باشد تا با ارزیابی قوانین موجود به راهکارهایی جهت طرفداری بیشتر این قشر و عدم امکان رسیدن آسیب به آنان از هر جهت دست پیدا نمود . و هدف اصلی این پژوهش طرفداری و تضمین حقوق این گروه از افراد جامعه و ارائه راهکار و پیشنهاد های لازم در جهت نیل به این هدف می باشد .

ث ) روش پژوهش

این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای شکل گرفته و در این بین از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین قوانین مربوطه و سایت های معتبر اینترنتی بهره گرفته شده می باشد . به دلیل نظری بودن این پژوهش نیازی به دیگر روش های پژوهش احساس نشده می باشد .

کتب مورد بهره گیری در این مقاله از کتابخانه دادگستری شهرستان ساری ، کتابخانه دادگستری شهرستان گرگان ، کتابخانه عمومی شهرستان ساری تهیه شده و دیگر کتب مورد بهره گیری از کتابخانه شخصی اینجانب و دوستانی که به بنده لطف کرده و کتاب های خود را در اختیارم قرار داده اند ، تهیه گردیده اند . هم چنین از کتابخانه های دانشگاه های شهید بهشتی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم تحقیقات و هم چنین دانشگاه مفید قم بهره گرفته ام . مقالات بهره گیری شده از سایت های معتبری هم زیرا پورتال جامع علوم انسانی ، سایت نورمگ ، مگ ایران و … تهیه شده می باشد .

ج ) معرفی پلان

پایان نامه حاضر به دلیل گستردگی بحث در دو بخش کلی ارائه شده می باشد که بخش اول آن به مفاهیم و مبانی طرفداری کیفری از محجورین اختصاص پیدا کرده می باشد . این بخش به دو فصل تقسیم شده که فصل اول آن شامل مفاهیم مقدماتی می باشد که در آن مفاهیم مقدماتی ورود به بحث اصلی هم زیرا طرفداری کیفری و انواع آن و پیامدهای مثبت و منفی آن و هم چنین محجور و انواع آن در حقوق کیفری ایران مورد تعریف و ارزیابی قرار گرفته اند . فصل دوم اختصاص پیدا کرده به مبانی طرفداری کیفری از محجورین ، در این فصل قوانین مرتبط با طرفداری از محجورین چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی و هم چنین تئوری ها و نظریه های مربوط به دفاع و طرفداری کیفری از محجورین مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت . بخش دوم نیز با عنوان ابعاد طرفداری از محجورین در قوانین کیفری ماهوی دردو فصل به ارزیابی این مهم می پردازد . فصل اول به طرفداری کیفری از تمامیت جسمانی محجورین با مباحث طرفداری کیفری در برابر صدمات مادون نفس و طرفداری کیفری در برابر صدمات منجر به فوت و فصل دوم به طرفداری کیفری از امنیت و اخلاق محجورین تحت دو مبحث به طرفداری کیفری از امنیت محجورین و طرفداری کیفری از اخلاق محجورین پرداخته شده می باشد که در این بین با تمسک به قوانین مربوطه به ارزیابی موارد مورد نظر مطالعه شده می باشد .

تعداد صفحه :112

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***