پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی در مورد تریتیکاله

با عنوان : تریتیکاله

در ادامه مطلب می تونین تکهایی از اول این پایان نامه رو بخونین

و در صورت نیاز به متن کامل اون می تونین از لینک پرداخت و دانلود لحظه ای واسه خرید این پایان نامه اقدام کنین.

نکته مهم : این متن به زبان محاوره ای (خودمونی) تبدیل شده است

 

نکته مهم : این متن به زبون گفتگو ای (خودمونی) تبدیل شده

 

شما می تونین مطالب مثل این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخونین                     

نکته مهم : این متن به زبون گفتگو ای (خودمونی) تبدیل شده

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

با موضوع

تریتیکاله

واسه رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شه

تکهایی از متن مثلا : (ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه اما در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده

        به منظوره مطالعه اثرات تاریخ کاشت وسطوح مختلف کود نیتروژن برعملکرد وشاخصای فیزیولوژیکی رشد ونمو تریتیکاله به شکل طرح بلوکای تصادفی در3 تکرار ، درمزرعه مرکزتحقیقات کشاورزی شاهرود درسال 1390 اجرا گردید. فاکتورهای اصلی شامل سه تاریخ کاشت (15/8، 30/8و 9/15) درپلاتهای اصلی وسه سطح كود نیتروژن(اوره) (70،140و210 کیلوگرم) درپلاتهای فرعی به اجرا گذاشته گردید. نتایج جدا سازی شاخصای رشد تریتیکاله نشون داد سرعت رشد محصول (CGR) ، سرعت رشد نسبی ( RGR) ، سرعت حذب خالص (NAR)، شاخص سطح برگ(LAI)، درصد پروتین ،وزن هزار دانه وتعداد خوشه تحت تاثیرتاریخ کاشت وسطوح مختلف کود نیتروژن قرارمی گیرد. به این شکل که سطوح مختلف کود نیتروژن بیشترین تاثیررا بر وزن هزاردانه ودرصدپروتئین وهمچنین تعداد خوشه دربوته رو داره. طبق نتایج حاصل ازمقایسه میانگینا بیشترین وزن هزاردانه بامیانگین ( gr11/52) ، درصدپروتئین (9/15) ،تعداد خوشه (5/8) درسطوح كود نيتروژن kg/h 210 بدست اومد. کمترین وزن هزاردانه ودرصد پروتین وتعداد خوشه درتیمارشاهد نظاره گردید. بهترین تاریخ کاشت جهت مطالعه صفات مورد اندازه گیری درتاریخ کاشت 30/8/90 بدست اومد.

واژهای کلیدی : تریتیکاله،تاریخ کشت، کودنیتروژن، درصدپروتین،تعداد دانه درخوشه

 1-1-1 مقدمه

با هم باآغاز هزاره سوم میلادی وباتوجه به جمعیت شش میلیاردی دنیا ورشدروز افزون اون به ویژه درکشورهای درحال پیشرفت، تامین نیازای غذائی مردم ازمهمترین معضلات ومسائل فرا روی بشره. پس اهتمام به افزایش کمی وکیفی تولید اجناس زراعی درهمه کشورها لازم مثل اینکه.

از اینرو اکثرکشورهای دنیا قسمت زیادی از بودجه سالیانه خودرابه بخش کشاورزی وتحقیقات مربوطه اختصاص می دن که دراین زمینه تاحدودی به موفقیتهای شایان توجهی نیزدست پیدا کرده ان.

نکته مهم : این متن به زبون گفتگو ای (خودمونی) تبدیل شده

 

واسه دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنین

درکشورما نیزدربرنامه پنجساله دوم وسوم پیشرفت اولویت به بخش کشاورزی داده شده اما به نظر

می رسه که تا الان سیاستهای بخش کشاورزی درارتباط با افزایش تولید اجناس زراعی با موفقیت زیادی همراه نبوده.

درمیان گیاهان زراعی، غلات از اهمیت ویژه ای برخوردارن وبیشترین تولید وسطح زیرکشت رادرمقایسه باسایرگیاهان زراعی دردنیا داران.

عوامل مختلفی مثل ؛ موافقت به شرایط آب وهوائی متفاوت، سهولت حمل ونقل، نگهداری آسون وعملکرد تقریباً مطلوب، غلات رو بعنوان یک منبع غذائی کلی واسه بشر تبدیل نمودهه.

از طرفی تولید بعضی از غلات جهت تعلیف وتغذیه داما انجام می شه، پس کشت غلات جهت تامین خوراک دام نیزاز اهمیت بسزائی برخورداراست.

بدیش اینه درایران تولید ومدیریت گیاهان علوفه ای درمقایسه باسایرگیاهان زراعی خیلی مورد توجه نبوده ونیز بعلت نبود در نظر داشتن افزایش کمی وکیفی گیاهان علوفه ای، همیشه باکمبود مواد پروتئینی روبرو بوده.

پس اهتمام به کشت اجناس علوفه ای با در نظر داشتن نیاز کشوربه فرآوردهای دامی ولبنی لازم به نظرمی رسد.دربین غلات، جویکی از مهمترین گیاهانیه که به این مقصود درایران کشت می شه.

میانگین کارکرد جوآبی درسال زراعی 77 – 76 برابر با 2990 کیلوگرم در هکتار بوده، درهمین سال متوسط کارکرد گندم آبی برابر با 3423 کیلوگرم درهکتاربودهه.

با در نظر داشتن میانگین کارکرد جودر کشور،علاوه بر اهتمام به کشت این گیاه وتلاش درجهت افزایش کارکرد اون باید به دنبال گیاهانی بود که علاوه بربالا بودن میزان تولید،دارای کیفیت مطلوبی نیزباشند.یکی ازغلاتی که الان دردنیا کشت می شه وازاین نظربا جوقابل رقابته تریتیکالهه.

تریتیکاله اولین غله ساخته دست بشرمی باشه که از30سال گذشته دردنیا تولید تجاری اون شروع شده.

این گیاه محصولی موفق از تلاقی گندم وچاوداربوده که از طرفی دارای خصوصیات مطلوب چاودار مثل رشد سریع وقابلیت تولید دراراضی فقیروکم بازده واز طرف دیگردارای خصوصیات برترکیفی وزراعی گندمه.

کاشت تریتیکاله درمناطق مختلف دنیا طی سه ده اخیربیانگر یکی بودن وسازگاری اون در محدوده بزرگی از شرایط اقلیمی متفاوته.

درآغاز هدف ازتولیدتریتیکاله جهت تغذیه بشر بوده اما بعلت پائین بودن کیفیت نانوائی آرد اون درمقایسه باگندم ، هم حالا بعنوان یک گیاه علوفه ای کشت می شه.

باور براینه که درآینده نه خیلی دورتریتیکاله می تونه بعنوان یک گیاه علوفه ای موفق معرفی شه..

نتایج مطالعه های انجام یافته درایران بیان کننده این واقعیته که کارکرد ماده خشک ودانه تریتیکاله حدود دوبرابر جوه.

درایران طی سه ده گذشته نتایج مطالعه های بعمل اومده در مرکزها تحقیقات کشاورزی به روی بذور دریافتی از خزانهای بین المللی تریتیکاله منجربه شناسائی چندرقم که باشرایط آب وهوائی کشور سازگارند گردیده، اما بدیش اینه علیرغم شروع تحقیقات درایران با هم باسایر نقاط دنیا هنوز درسطح کشور به تولید تجاری اون اقدام نشده.

البته اخیراً گزارشهائی اون در بعضی از نقاط کشور بدست اومده که امیده با معرفی بیشتر این گیاه زراعی دربین محققین، دانشجویان وکشاورزان زمینه پیشرفت کشت وتولید تجاری اون فراهم شه.

زراعت تریتیکاله ( تریتیکوسکاله ) در خیلی از کشورهای دنیا در سطح محدودی متداوله وبه عنوان یک گیاه غله ای وعلوفه ای مورد بهره ورداری قرار میگیره (45). بیشترین حد سطح کشت جهانی این گیاه درحال حاضر نزدیک به ده درصد سطح گندم دورومه. که تریتیکاله اصولادرکشورهای تولیدکننده مهم غلات تولید می شه.

نکته مهم : این متن به زبون گفتگو ای (خودمونی) تبدیل شده

 

مطالعه امکان زراعت تریتیکاله در ایران تاریخچه 30- 20 ساله ای داره ودرحال حاضر زمان آزمایشی خود راطی می کنه نتایج آزمایشهای مقایسه کارکرد نشون میده که کارکرد واریتهای اصلاح شده گندم درایران حتی از واریتهای اصلاح شده تریتیکاله مثل آرمادیلو هم بیشتره(106). پس اینجور برداشت می شه که این گیاه جدید با واریتهای موجود شاید نتونه درآینده نزدیک سطح کشت زیادی رادرایران داشته باشه.

از اونجا که سطح کشت چاودار درجهان درحال حاضر روبه کاهشه انتظار میره که تریتیکاله با داشتن دامنه موافقت وسیعترازهریک از والدین خود ( گندم وچاودار) بتونه سطح زیادی رو اشغال کنه ودرخاکهای حاشیه ای وغیر حاصلخیز محصولی با پروتین بیشتر تولید کنه. بعضی از کارشناسان باور دارن که با گسترش سطح کشت جهانی تریتیکاله درآن دسته از اراضی که تولید گندم وجو درآنها غیر اقتصادی باشه کل سطح زیر کشت تریتیکاله از 8 تا 10میلیون هکتار که هم حالا زیر کشت گندم دورومه تجاوز کنه(96)

  1-2-1 تاریخچه پیدایش واصلاح تریتیکاله :

 تریتیکاله غله جدیدیه که بوسیله بشر ودرنتیجه تلاقی ژنومهای گندم ( جنس Triticum ) وچاودار (جنس Secale) به وجودآمدهه .

نام تریتیکاله هم از ترکیب نام علمی گونه های به وجودآورنده اون گرفته شده وپیدایش اون به بیش ازیک قرن قبل باز می شه.

درسال 1875 شخصی به نام ویلسون گزارشی در مورد هیبرید گندم _ چاودار ارائه داداین گیاه به طورطبیعی غیرباروربود.

اولین تریتیکاله بارور به وسیله ریمپائو درسال 1888 به وجودآمد.

تحقیقات اساسی درزمینه تریتیکاله رو مونتزینگ به سال 1935 درسوئد شروع کرد.

درسال 1937 باکشف وکاربرد ماده کلشی سین به وسیله آیگستی تغییر فو ق العاده ای در باروری هیبریدای عقیم گیاهان زراعی به وجودآمد، درنتیجه وقتیکه گیاهان حاصل از تلاقی والدین ( نسل F1) تحت تیمارکلشی سین قرار گرفتن، کروموزومها دوبرابر شدن وبواسطه این پیشرفت تریتیکاله بارور تولید گردید.

اگردرتلاقی بین گندم وچاودار از گندم تتراپلوئید ( T.durum) استفاده شه، ترتیکاله حاصل هگزاپلوئید هستش واگرگندم هگزاپلوئید (T.aestivum) مورد استفاده بگیره، تریتیکاله حاصل اوکتاپلوئید هستش.

تااواخر سالهای ده 1930 پروژه های تحقیقاتی اروپایی دور و بر آزمایش تریتیکاله اوکتاپلوئید آسون دور

می زد که کارکرد پائین این نوع گیاهان بیشترً بخاطر ناباروری دگسترده امیدوار کننده نبود.

ریلی وچاپمن باور داشتن که پدیده نازایی ونیمه نازایی درتریتیکاله اوکتاپلوئید بعلت ناسازگاریهای عمومی بین ژنوتیپ گندم که گیاهی خود باروری و ژنوتیپ چاودار که گیاهیه دگربارور بوجودمی آید (65، 8،9) .

دراوائل ده 1950 بعضیا ازمحققین دراروپا وامریکای شمالی بوسیله تلاقی گندمهای تتراپلوئید وچاودار شروع به افزایش تریتیکالهای هگزاپلوئید کردن که درنتیجه این تلاقیا تریتیکالهای هگزاپلوئید آسون بدست اومد.

تحقیقات که ازآن زمان تا الان انجام شده نشون داده که تولید هگزاپاوئیدا نسبت به اوکتاپلوئیدها موفقیت آمیزتر بوده واز باروری مطلوب بهره مندن.

واسه همین الان بیشتر برنامه های اصلاح نباتات تریتیکاله درتمام دنیا صرف اصلاح انواع هگزاپلوئید می شه.

اولین برنامه های تحقیقاتی گسترده بهبود تریتیکاله از دانشگاه مانیتوبا درکشور کانادا به سال 1945 شروع گردید.

نتایج تحقیقات دردانشگاه مانیتو با باعث شناسائی دورقم به نامای رزنرو ولش گردید.

الان گسترده ترین برنامه های بین الملللی مربوطه به تریتیکاله که از سال 1965 شروع شده در مرکز تحقیقات سی میت در جریانه.

از اولین موفقیتای محققان سمیت جدا کردن لاینهای غیر حساس به طول روزه، مشتقات این نمونه های جدا شده موسوم به آرمادیلو خیلی بارورند.

تا آخرای ده 1960عدم باروری یک دلیل کلی درعملکرد پائین تریتیکاله بود اینطوری که فقط بعضی ازگلچها درسنبله باروری می شدن.

درسال 1968 یک لاین یه گونه اتفاقی پیدا گردید که درجه بالایی از باروری گله ها مهمترین خصوصیات اون بود، این لاین آرمادیلو نامیده گردید که ازآن به گونه گسترده ای دربرنامهای اصلاحی استفاده می شه.کلیه ارقام هگزاپلوئید پیشرفته الان از تلاقی آرمادیلو یا مشتقات اونن .

باروری مطلوب گلچها، سنبلهای طویل و ساقهای قوی باعث افزایش کارکرد تریتیکاله هگزاپلوئید نسبت به بهترین ارقام گندم نون و دوروم شده (110،37،9).

 1-3-1 طبقه بندی

تریتیکاله شامل انواع اوکتاپلوئید، هگزاپلوئید وتتراپلوئید آسون وثانویهه. به دلیل اینکه کروموزومهای تریتیکاله ازتلاقی دوگیاه متفاوت به موجود میاد، ممکنه یه جور اختلاف ژنتیکی بین اونا وجودداشته باشه، با این تفاصیل ثبات میوزی درهگزاپلوئیدا بیشتر از اوکتاپلوئیدهاه.

واسه همین تریتیکالهای آسون با مشکلاتی مثل ؛ حساسیت به طول روز، دیررسی ، جوانه زنی قبل ازبرداشت،زیادبودن موارد نازایی، خوابیدگی وچروکیدگی دانه همراه بودن(جدول 1).

لازم به ذکراست که تلاقی بین گندم دیپلوئید وچاوداربه آسونی میسرنبوده وبنابراین تا الان ً تریتیکاله تتراپلوئید ( AARR ) تولید نشده (37،19).

نکته مهم : این متن به زبون گفتگو ای (خودمونی) تبدیل شده

 

شما می تونین تکهای دیگری از این مطلب رو در شماره بندی انتهای صفحه بخونین              

تعداد صفحه :80

قیمت : چارده هزار و هفتصد تومن

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com