نکته مهم : این متن به زبان محاوره ای (خودمونی) تبدیل شده است

 

نکته مهم : این متن به زبون گفتگو ای (خودمونی) تبدیل شده

 

رایهایشان

نکته مهم : این متن به زبون گفتگو ای (خودمونی) تبدیل شده

در اونجا دید خود رو