ارزیابی و رتبه بندی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA- قسمت ۴۴

۲۱۱۸۴۴۹۲۱*u1 + 3294*u2 + 2151*u3 + 122*u4-108299*v1-2011016*v2-7*v3<0;۲۲۱۹۴۷۶۵۶*u1 + 1996*u2 + 1352*u3 + 64*u4-81622*v1-1436440*v2-5*v3<0;۱۹۸۷۵۵۴۰۰*u1 + 1321*u2 + 780*u3 + 59*u4-38955*v1-2298304*v2-8*v3<0;۱۵۳۸۰۱۵۹۰*u1 + 5232*u2 + 3237*u3 + 57*u4-37740*v1-1723728*v2-6*v3<0;۷۴۹۸۰۷۵۷۰*u1 […]

تعیین موانع مشارکت زنان سالمند شهر یزد در فعالیتهای ورزشی- قسمت 11

3-4-1 ابزار جمع آوری داده هاابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه است.این پرسشنامه در برگیرنده ویژگی های فردی که شامل مواردی مانند( […]

بررسی رابطه فرصت¬های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد- قسمت ۵- قسمت 3

۲۰۱۱     توزیع سود بین سهامداران در زمره عواملی چون اندازه شرکت، در پیش بینی جریان نقدی آزاد موثر خواهد بود.     جدول […]

شناسایی عوامل موثر بر مزیت نسبی ایران در صادرات میگو

معاونت پژوهش و فن آوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهشبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و هموارهناظر بر اعمال […]

بررسی تطبیقی مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی۹۳- قسمت ۱۰

۲- قذف پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند: چنان‌چه پدری فرزندش را قذف کند، مستوجب حد قذف نیست گرچه برای این عمل حرام تعزیر […]

بررسی تأثیر آموزش به شیوه نمایش خلاق بر تفکر انتقادی و پیشرفت درسی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی سوم ابتدایی- قسمت ۱۰

مانند تمام موجودات اجتماعی، انسان‌ها به تعلق و جزئی از یک گروه بودن و رابطه داشتن نیاز دارند و می‌آموزند چگونه در گروه‌هایی با ترکیب‌های […]

زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران- قسمت ۱۰- قسمت 2

پژوهشگر برای تحقیق حاضر از نظریه پیتر برگر استفاده کرده است تا بتواند با این نظریه موضوع زندگی خوابگاهی و چگونگی شکل گرفتن و تکوین […]

ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق- قسمت ۳

۵-۱-۳ ضمان ناشی از سوء استفاده از حق نفقه ۶۱۵-۲ حق مهر ۶۲۵-۲-۱ ضمان ناشی از نقض حق مهر ۶۴۵-۲-۲ ضمان ناشی از سوء استفاده […]

بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی- قسمت ۹

۶-عدم درج قیمت۷-عدم تطبیق مشخصات کالا با نرخ اعلامی۸-گرانفروشی و کم فروشی۹-اخفا و امتناع از فروش کالا۱۰-احتکار(۲)رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی […]