مقاله علمی با منبع : مقایسه میانگین های چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی ماتریس های …

در نهایت به این نتیجه رسیدیم که.فصل چهارم: شبیه سازیشبیه سازیدر این فصل با توجه به شبیه سازی مونت کارلو خطای نوع اول آزمونهای معرفی […]

پژوهش – تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن- قسمت ۱۵

آزمون ریشه واحدروشهای سنتی اقتصادسنجی در برآورد ضرایب یک الگو، مبتنی بر پایا (مانا) بودن سریهای زمانی میباشند. متغیر سریزمانی وقتی مانا است که میانگین، […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن- قسمت ۶

۲-۹-۴-۱) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام، در واقع بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام عادی را نشان می دهد.ROE=(متوسط حقوق سهامداران عادی/ سود […]