نکته مهم : این متن به زبان محاوره ای (خودمونی) تبدیل شده است   نکته مهم : این متن به زبون گفتگو ای (خودمونی) تبدیل […]