پژوهش – تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن- قسمت ۱۵

آزمون ریشه واحدروشهای سنتی اقتصادسنجی در برآورد ضرایب یک الگو، مبتنی بر پایا (مانا) بودن سریهای زمانی میباشند. متغیر سریزمانی وقتی مانا است که میانگین، […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن- قسمت ۶

۲-۹-۴-۱) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام، در واقع بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام عادی را نشان می دهد.ROE=(متوسط حقوق سهامداران عادی/ سود […]