بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی …

فرضیه ۹: کاربرد استراتژی رهبری هزینه به طور معناداری بر عملکر مشتری محور تاثیر دارد.فرضیه ۱۰: عملکرد مشتری محور به طور معناداری بر عملکرد کسب […]