منابع پایان نامه درباره شبکه عصبی، ARIMA، مدل سازی، شبکه های عصبی

متفاوتی ارائه شده است . ویجند و همکاران [۱۳]دریافتند که شبکه عصبی در پیش بینی نرخ مبادله دلار آمریکا در مقابل مارک آلمان بهتر از […]

منابع پایان نامه درباره شبکه عصبی، شبکه های عصبی، طبقه بندی، پردازش اطلاعات

های احتمال مربوط به متغیرهای مالی از توزیع های احتمال استاندارد و شناخته شده تبعیت نمی کنند . متغیرهای مالی یکی از وسیع ترین زمینه […]

منابع پایان نامه درباره سری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، ARIMA

کرد . شکل (۲-۴) تغییرات نامنظم [۳]با توجه به مولفه های فوق الگوهای سری زمانی را به صورت زیر در نظر می گیریم : X_t=T.S.C.I(2-22) […]

منابع پایان نامه درباره رگرسیون، سری های زمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی

محاسبه توان لیاپانوف از طریق اندازه گیری مقدار کشیدگی یا خمیدگی که در حرکت سیستم رخ می دهد ، انجام می شود . در واقع […]

منابع پایان نامه درباره جذب کننده، شدت وابستگی، رگرسیون خطی، اندازه گیری

یه سری های پویای پایدار ( معمولی یا آشوبی ) دارای حدی هستند که به آن تعادل یا جذب کننده گفته می شود . به […]

منابع پایان نامه درباره بانک مرکزی، جریان تجاری، نیاز به شناخت، کوتاه مدت

فصل دوممروری بر ادبیات موضوع تحقیق۲ – ۱ تعریف ارزارز یعنی بهاء ، قیمت ، نرخ و سندهای تجاری که ارزش آن به پول های […]

پایان نامه با کلید واژه های شبکه عصبی، ARIMA، مدل سازی، شبکه های عصبی

[۱۳]دریافتند که شبکه عصبی در پیش بینی نرخ مبادله دلار آمریکا در مقابل مارک آلمان بهتر از گام های تصادفی عمل می کند . کو […]

پایان نامه با کلید واژه های شبکه عصبی، شبکه های عصبی، پردازش اطلاعات، طبقه بندی

توزیع های احتمال استاندارد و شناخته شده تبعیت نمی کنند . متغیرهای مالی یکی از وسیع ترین زمینه های کاربردی این مدل ها در پیش […]

پایان نامه با کلید واژه های سری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، تقسیم بندی

[۳]با توجه به مولفه های فوق الگوهای سری زمانی را به صورت زیر در نظر می گیریم : X_t=T.S.C.I(2-22) که در آن X_t مقدار مشاهده […]

پایان نامه با کلید واژه های رگرسیون، سری های زمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی

مقدار کشیدگی یا خمیدگی که در حرکت سیستم رخ می دهد ، انجام می شود . در واقع ، در این روش ، سرعت متوسطی […]