بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم- قسمت ۱۳

بهترین روش برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه، روش آلفای کرونباخ می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ عددی بین صفر و یک است که از فرمول زیر بدست […]

امکان سنجی بکارگیری مربی گری (Coaching) در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم- قسمت ۱۷- قسمت 2

هدایت کردن جریان پیشرفت متربیان و مسئول نگاه داشتن آن ها نسبت به اقداماتشان.   نقش مربی، نقش یک همکار کسب و کار استراتژیک و […]

اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران- قسمت ۵

۴-۵-۱-۵- رَد تعهد از سوی ثالث ۱۰۵۴-۵-۱-۶- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث ۱۰۶۴-۵-۲- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ ۱۰۶۴-۵-۲-۱- مفهوم اجازه ۱۰۶۴-۵-۲-۲- […]

رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵- قسمت 2

بنابراین نهادهای مالی به دنبال اعطای وام یا نرخ بهره بالا نیستند، بلکه بیشتر نوع دوم سهمیه بندی اعتبار را انتخاب می کنند و به […]

مطالعه رابطه بین محافطه¬کاری حسابداری، بازده سرمایه¬گذاری و مالکیت نهادی- قسمت ۱۱

ب) قلمرو زمانی: با در­نظر­گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانی تحقیق یک دوره ۵ ساله از ابتدای سال […]

مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران۹۴- قسمت ۳

۱-۶ فرضیات تحقیق۱- بانک ممکن است در قبال مشتری هم مسئولیت قراردادی پیدا کند و هم مسئولیت غیرقراردادی.۲- تعهد بانک در قبال مشتری در قراردادهای […]

بررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض لاهیجی- قسمت ۶

مشّاطه چو آرایش آن زلف به خَـم کرد آن خَم که در او بود دلم باز به خُم کرد(همان:۱۸۷)در بیتی دیگر کلمات “پَر” و “پُر”، […]

بررسی عوامل اجتماعی – جمعیتی و اقتصادی موثر برسلامت سالمندان در شهرستان خرم آباد- قسمت ۲

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)                   […]