بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

جدول۶-۴٫ آزمون فرضیه دوم ۶۸جدول ۷-۴٫ آزمون فرضیه سوم ۶۹جدول ۸-۴٫ آزمون فرضیه چهارم ۷۰جدول ۹-۴٫ آزمون فرضیه پنجم ۷۱فهرست نمودارهانمودار۱-۲٫ عوامل موثربرحجم معاملات سهام […]