منابع مقالات علمی : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

جدول۴-۲-آمار توصیفی ROA 52جدول۴-۳-آمار توصیفی ROE 53جدول۴-۴-آمار توصیفی ROE 54جدول۴-۵-آمار توصیفی MCARD 55جدول۴-۶-آمار توصیفی PERFO 56جدول۴-۷-آمار توصیفی PINPAD 57جدول۴-۸ آزمون ریشه واحد ۵۹جدول۴-۹-آزمون هم انباشتگی […]

سایت مقالات فارسی – تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن- قسمت ۲

فصل اولکلیات تحقیق۱-۱ مقدمهصنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که […]

بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

۳- بودجه سالانه کشور۴- سیاستهای کلان پولی، مالی و ارزی۵- تغییرات قوانین و مقررات۶- رویدادهای با اهمیتعوامل کلاننمودار۱-۲) عوامل موثر بر حجم معاملات سهام۳-۲-۲-۲ نقدشوندگینقدشوندگی […]