شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری تکنیک های تصمیم …

نمودار ۵-۵ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) ملیهمانطور که در رتبه بندی مشخص گردید، در رتبه بندی زیرعامل های ملی، عامل بهبود اهداف دولتی […]

شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری …

نقش رسانه ها و مطبوعات در اطلاع رسانی: یکی از ابزارهایی که به اثربخشی شفافیت نیز یاری می رساند، رسانه ها و مطبوعات هستند.فعال بودن در […]

منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری …

منبع: سید جوادین،۱۳۷۸، ۴۱ج- مشارکت های کارمندخط مشی در مشارکت های کارمند عبارت است از نسبت تاکید صورت گرفته بر اجراء ویا ارشدیت افرادی که […]

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان مورد …

تعیین ارتباط خطرهای مشخص شده با مواردی که می تواند در سطح ادعاها، نادرست باشد( نحوه ارائه صورت های مالی ،استانداردشماره ۱)بررسی احتمال خطرها واهمیت […]

تحقیق دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر …

۲-۱۰-استقلال:موسسه برای کسب اطمینان معقول از رعایت الزامات مربوبط به استقلال طبق آیین رفتار حرفه ای توسط موسسه، کارکنان آن و…در موارد مقتضی، سایر افراد […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار …

پذیرش وبکارگیری حسابرسی مانند بسیاری از پدیده های علوم انسانی مستلزم حضورمبانی تئوری ومنظومه مفهومی آن است (پیتروینچ ،۱۹۹۱)[۵]، بسیاری از پدیده های مشابه در […]

مقاله دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار …

-کنترل عملیات-ارزیابی سر مایه گذاری ها-مدیریت سیستم های اطلاعاتی-کارکنان و سیستم های منابع انسانیسیستم های مالی :– حسابداری مالی-حسابداری مدیریت وبودجه-پیش بینی ها وبرنامه ریزی […]