بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

جدول۶-۴٫ آزمون فرضیه دوم ۶۸جدول ۷-۴٫ آزمون فرضیه سوم ۶۹جدول ۸-۴٫ آزمون فرضیه چهارم ۷۰جدول ۹-۴٫ آزمون فرضیه پنجم ۷۱فهرست نمودارهانمودار۱-۲٫ عوامل موثربرحجم معاملات سهام […]

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان مورد …

تعیین ارتباط خطرهای مشخص شده با مواردی که می تواند در سطح ادعاها، نادرست باشد( نحوه ارائه صورت های مالی ،استانداردشماره ۱)بررسی احتمال خطرها واهمیت […]

مقاله دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار …

-کنترل عملیات-ارزیابی سر مایه گذاری ها-مدیریت سیستم های اطلاعاتی-کارکنان و سیستم های منابع انسانیسیستم های مالی :– حسابداری مالی-حسابداری مدیریت وبودجه-پیش بینی ها وبرنامه ریزی […]