جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان مورد مطالعه …

پنی وریکرس (۱۹۸۸ )در پژوهشی به بررسی تاثیر خدمات مشاوره مدیریت براستقلال حسابرس پرداخته اند. نتیجه تحقیق نشان می دهد خدمات مشاوره مدیریت به صاحبکار […]

تحقیق دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر …

۲-۱۰-استقلال:موسسه برای کسب اطمینان معقول از رعایت الزامات مربوبط به استقلال طبق آیین رفتار حرفه ای توسط موسسه، کارکنان آن و…در موارد مقتضی، سایر افراد […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار …

پذیرش وبکارگیری حسابرسی مانند بسیاری از پدیده های علوم انسانی مستلزم حضورمبانی تئوری ومنظومه مفهومی آن است (پیتروینچ ،۱۹۹۱)[۵]، بسیاری از پدیده های مشابه در […]