عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت …

ارزش‌گذاری برند برای مشتریدر محیط رقابتی کنونی، اکثر محققین بر این باورند که نام تجاری، بخش مهمی از یک کسب و کار و دارایی های یک […]

شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری تکنیک های تصمیم …

نمودار ۵-۵ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) ملیهمانطور که در رتبه بندی مشخص گردید، در رتبه بندی زیرعامل های ملی، عامل بهبود اهداف دولتی […]

شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری …

نقش رسانه ها و مطبوعات در اطلاع رسانی: یکی از ابزارهایی که به اثربخشی شفافیت نیز یاری می رساند، رسانه ها و مطبوعات هستند.فعال بودن در […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن- قسمت ۶

۲-۹-۴-۱) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام، در واقع بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام عادی را نشان می دهد.ROE=(متوسط حقوق سهامداران عادی/ سود […]

بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده …

۵-۲ پیشینه تحقیق:۱-۵-۲ تحقیقات انجام شده در خارج:سید اکبر، سعید ذوالفقار علی شاه، اندرو استارک[۵۲] (۲۰۱۱): این تحقیق به بررسی این که آیا جریانهای نقدی در […]

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان مورد مطالعه …

پنی وریکرس (۱۹۸۸ )در پژوهشی به بررسی تاثیر خدمات مشاوره مدیریت براستقلال حسابرس پرداخته اند. نتیجه تحقیق نشان می دهد خدمات مشاوره مدیریت به صاحبکار […]

سامانه پژوهشی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار …

بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی توسط حسابرس و استقلال رای رابطه معنی داری وجود داردبین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر …

جدول ۳-۱ ۵۳جدول ۳-۲ ۵۶جدول ۴-۳ ۷۶جدول ۴-۴ ۹۴جدول ۴-۵ ۹۶جدول ۴-۶ ۱۰۸جدول ۴-۷ ۱۳۲جدول ۴-۸ ۱۳۵جدول ۴-۹ ۱۳۷جدول ۴-۱۰ ۱۵۵جدول ۴-۱۱ ۱۵۶جدول ۴-۱۲ ۱۶۰جدول ۴-۱۳ ۱۶۴جدول ۴-۱۴ ۱۷۳جدول ۴-۱۵ ۱۸۱جدول ۵-۱۶ ۲۰۰جدول ۵- ۱۷ ۲۰۲جدول ۵- ۱۸ ۲۰۷عنوان فهرست نمودارها صفحهنمودار ۱-۱ ۱۳نمودار […]