تحقیق دانشگاهی – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی های رقابتی و …

قابلیت های یادگیرنده سازمانی=OLانعطاف پذیری راهبردی=SFاستراتژی تمایزDS=استراتژی رهبری هزینهCLS=عملکرد مشتری محورCP=عملکرد کسب و کار محورBP=با توجه به مدل تحقیق، سوالات مهمی می توان برای نوشتار […]

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه …

نوآوری را می توان، فرایند اخذ ایده خلاق وتبدیل آن به محصول، خدمات وارزش های جدید عملیاتی تعریف کرد(آقائی فیشانی؛ ۱۳۷۷، ۲۶)برخی محققان، خلاقیت را […]