پژوهش – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، …

چشم انداز گروه صنعتی ایران رادیاتور صادرات به تمام نقاط دنیا به خصوص کل اروپا است.مأموریت اصلی شرکت بدست آوردن کل بازار ایران بدون رقیب […]